PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : İlaç rehberi D_E_F harfiyle başlayan


SonSuzluk
07-07-2008, 14:30
D
Dacrolux Suni Gözyaşı
HPMC 30 mg, dekstran-7010 mg, monosodyum fosfat 20 mg, disodyum fosfat 190 mg, potasyum klorür11 mg, sodyum klorür 46 mg, EDTA 5 mg, polisorbat-80 1 mg, benzalkonyumklorür 1 mg/10 mL
Ambalaj: 10 mL’lik şişe.
End.: Kontakt lenslerin kullanımı, toz, kirlilik vs.’yebağlı olarak oluşan göz kuruluğunun semptomatik olarak giderilmesiiçin ek bir kayganlaştırmanın gerektiği hallerde kullanılır.
Doz Önerisi: Normal olarak herbir göze gerek duyulduğu sıklıkta1 ya da 2 damla damlatılır. Göz kapakları ayrılarak konjunktivaya damlatılır.


Daflon 500 FilmTablet
Diosmin 450 mg, hesperidin50 mg
Ambalaj: 30 tablet.
End.: Alt ekstremitelerin fonksiyonel ve organik kronikvenöz yetersizliğine ait ağırlık hissi, ağrı, gece gelen kramplarve hemoroid krizlerine ait fonksiyonel belirtilerin tedavisindeendikedir.
Kontr.E.:Bilinenbir kontrendikasyonu yoktur.
Uyar.: Gebelikte kullanımıyla bugünekadar insanlarda olumsuz bir etki bildirilmemiştir. Anne sütüne geçtiğine dair verilerinolmaması nedeniyle, emzirme döneminde kullanılmaması önerilir.
Yan E.:Tedavininkesilmesini gerektirmeyen ve nadir olarak bazı bulantı, kusma tarzındanonspesifik sindirimsel ve terleme gibi nörovejetatif yakınmalarbildirilmiştir.
Etkileş.: Bugüne kadar bildirilmiş biretkileşmesi yoktur.
Doz Önerisi: Venöz yetersizliklerde günde 2 tablet, hemoroidkrizlerinde ilk 4 gün, günde 6 tablet ve sonraki 3 gün, günde 4 tabletuygulanır.Dalman AQ Nazal Sprey
Flutikazon propiyonat
Ambalaj: 50mcg/dozx120 dozluk ambalaj.
End.: Mevsimsel allerjik rinit profilaksive tedavisi (saman nezlesi dahil) ve perenial rinit profilaksi ve tedavisindekullanılır.
Kontr.E.: Aşırı duyarlığı olan hastalardakontrendikedir.
Uyar.: Gebelerdeki güvenirliği için yeterlikanıt yoktur. Hayvan üreme çalışmalarında güçlü kortikosteroitlere özgü tersetkiler ancak yüksek dozda ilaca maruz bırakılan hayvanlarda görülmüştür.Direkt intranazal uygulamada sistemik olarak maruz kalma minimumdur. Flutikazonkullanılmadan önce ilacın yararlarının flutikazon veya alternatif tedavi yöntemlerikullanılmasından doğabilecek olası tehlikelerle karşılaştırılması gerekir.
Yan E.: Nadiren burun ve boğazda kuruluk veirritasyon, hoş olmayan tat ve koku ve burun kanaması bildirilmiştir. Sonderece nadir olarak intranazal kortikosteroidlerin kullanımının ardından nazalseptal perforasyon bildirilmiştir.
Doz Önerisi: Yetişkinler ve 12 yaşın üstündeki çocuklarda günde 1kez, tercihen sabahları her burun deliğine 2 püskürtme yapılır. Bazı durumlardagünde 2 kez 2 püskürtme yapmak gerekebilir. Maksimum günlük doz her burundeliğine 4 püskürtmeyi geçmemelidir.

Danasin Kapsül
Danazol
Ambalaj: 50 mgx100 kapsül : 100 mgx100 kapsül : 200mgx100 kapsül.
End.:Endometriyozisve buna bağlı infertilite, kronik kistik mastitis, vajinal memehiperplazileri, mazosplazi ve mastodini gibi iyi huylu meme hastalıkları,menoraji, jinekomasti, primer konstitüsyonel erken puberte gibihastalıkların tedavisiyle herediter anjiyonörotik ödemin profilaksisindeendikedir.
Kontr.E.:Gebelerdekullanılmamalıdır. Tedavi sırasında gebe kalınırsa tedavi hemenkesilmelidir.
Uyar.: Hastalar ilacın virilizasyonbelirtileri hakkında uyarılmalıdır. Değişik derecelerde sıvıretansiyonuna neden olabileceğinden epilepsi, migren, kardiyakve renal bozukluğu olan hastalar göz önünde bulundurulmalıdır.Ayrıca karaciğer bozukluğu olan hastalar da kontrol altında tutulmalıdır.
Yan E.:Akne,ödem, göğüslerde küçülme, sesin kalınlaşması, kilo kaybı, terleme,kaşınma ve yanma ile birlikte vajinit, deride döküntü, kızarma,baş dönmesi, bulantı ve sırt ağrısı gibi yan etkiler görülebilir.
Doz Önerisi: Günlük doz endometriyozis ve buna bağlı kısırlıklarda200-800 mg’dir. Tedaviye günde 200-400 mg gibi düşük dozla başlanmalıdır.Semptomlar 30-60 gün içinde kaybolmadığı takdirde doz 800 mg’ye kadaryükseltilmelidir. Tedavi süresi 3-6 aydır. Gerekirse 9 aya kadaruzatılabilir. İyi huylu meme hastalıklarında günde 100-400 mg dozuygulanıp semptomlar 30-60 gün içinde kaybolmadığı takdirde dozaj800 mg’ye kadar yükseltilmelidir. Tedavi süresi 3-6 aydır. Gerekirse9 aya kadar uzatılabilir. Menorajide 12 hafta süreyle genelliklegünde 200 mg (bazı olgularda 400 mg) uygulanır. Bütün bu endikasyonlardatedaviye menstürasyon sırasında başlanmalı ve ayrıca hastanıngebe olup olmadığı saptanmalıdır. Jinekomastide günlük doz hastanınyaş ve vücut ağırlığına bağlı olarak 200-800 mg arasındadır. Herediteranjiyonörotik ödemde başlangıçta günde 400 mg ve 2 aylık bir atak görülmeyendönemden sonra günde 300 hafta 200 mg uygulanır. Primer konstitüsyonel erken pubertedegünlük doz 100-400 mg arasındadır. Bütün bu endikasyonlarda günlükdoz iki eşit miktarda uygulanmalıdır.

SonSuzluk
07-07-2008, 14:32
Danitrin Forte Tablet
Pentaeritritol tetranitrat20 mg, meprobamat 200 mg
Ambalaj: 50 tablet.
End.:Anginapektoriste ve koroner spazm ile beraber görülen kalp hastalıklarındaendikedir.
Kontr.E.:Bütünnitritler gibi pentaeritritol tetranitrat da intraoküler basıncıarttırdığından glokomda; ileri derecede anemi görülen hastalarda,serebral hemoraji veya kafa travması varlığında; hepatik ve renalyetersizliklerde, akut intermitan porfirya nöbetleri görülebilenlerdeve ilaç bağımlılığına (alkol dahil) yatkınlığı olanlarda kontrendikedir.Koroner trombozun hemen ardından kullanılmaz.
Uyar.: Pentaeritritol tetranitrata karşı tolerans oluşabileceğinden,ilacın uzun süre kullanılmasından sonra kesilmesi halinde anginaataklarının artabileceği akılda tutulmalıdır. Önerilen dozun üstündeuzun süre kullanıldığında, özellikle ilaç bağımlılığına (alkol dahil)yatkınlığı olanlarda alışkanlık yapabilir. Bu kombinasyonu kullananlardauykuya eğilim artabileceğinden, hastalar dikkat gerektiren araçve makine kullanmamaları konusunda uyarılmalıdır. Gebeliktegüvenirliğini gösteren yeterli araştırmalar bulunmadığından, zorunluhaller dışında gebelere verilmemelidir.
Yan E.:Pentaeritritoltetranitrat baş ağrısı, hipotansiyon, baş dönmesi, bulantı ve deridöküntüsü gibi yan etkilere yol açabilmektedir. Meprobamat kullanımıile ataksi, görme bozukluğu, uyku hali, kusma, nadiren trombositopeni,eozinofili ve lökopeni görülebilir. Meprobamata karşı aşırı duyarlığıolanlarda kaşıntı, deri döküntüsü, eritem, titreme, ateş, bazan hipotansiyonve kollaps, nadiren anjiyonörotik ödem, bronkospazm, Stevens-Johnsonsendromu, oligüri, anüri gibi belirtilere yol açan aşırı duyarlıkreaksiyonları görülebilir.
Etkileş.:Pentaeritritoltetranitrat antihipertansiflerin, alkol ise pentaeritritol tetranitratınbazı etkilerini artırabilir. Meprobamat, SSS depresanlarının(alkol dahil) etkisini artırabilir. Sistemik steroidler (oralkontraseptifler dahil), fenitoin, griseofulvin, rifampisin, fenotiyazinler(örneğin klorpromazin) ve trisiklik antidepresanlar gibi karaciğerdemetabolize olan ilaçların metabolizasyonunu artırarak bu ilaçlarınkan düzeylerini ve biyoyararlığını etkileyebilir.
Doz Önerisi: Günlük ortalama doz, aç karnınaalınan 4x1 tablettir. Ağrı geceleri de görüldüğünde, son doz yatmadanönce alınmalıdır.

Dank Pastil Çiğneme Tableti
Dihidroksialüminyumsodyum karbonat 340 mg
Ambalaj: 30 tablet.
End.:Hiperasiditeylekendini gösteren mide rahatsızlıklarının (mide yanması, asidebağlı hazımsızlık, mide ekşimesi) semptomatik olarak giderilmesindeendikedir. Ayrıcamide ve duodenum ülserleriyle birlikte olan hiperasiditenin vereflü özofajitinin tedavisinde kullanılabilir.
Kontr.E.:Bu ilacakarşı aşırı hassasiyeti bilinenlerde kontrendikedir. Böbrek harabiyetiolanlarda ve tuz diyeti yapanlarda kullanılmamalıdır. Hipofosfatemilihastalar tarafından kullanımı alüminyum tuzlarının fosfat bağlayıcıetkileri nedeniyle kontrendikedir.
Uyar.: Uzun süreli kullanımında hipofosfatemi,anoreksi, bitkinlik, kas güçsüzlüğü ve osteomalaziye sebep olabilir.Gebe ve emziren annelerde ancak kesin olarak gerekliyse kullanılmalıdır.12 yaşından küçük çocuklarda kullanımı önerilmez. Kronik böbrekfonksiyon yetmezliği olan hastalarda hiperalüminemi oluşabileceğigöz önünde bulundurulmalıdır.
Yan E.:Yüksek dozlardave bağırsak motilitesi azalmış, dehidratasyonlu veya sıvı kısıtlamasıolan hastalarda konstipasyon bildirilmiştir. Böbrek yetmezliğiolan hastalarda sistemik alüminyum yan etkileri (mizaç değişmeleriveya alışılmışın dışında yorgunluk gibi) görülebilir. Uzun sürelive yüksek doz kullanım, asit-baz dengesinde bozulmaya yol açabilir.
Etkileş.:Beraberceverildiklerinde tetrasiklin antibiyotiklerinin emilimini azaltabilir.
Doz Önerisi: Günlük doz ani rahatsızlıklarda1-2 tablet ve sürekli tedavide iki yemek arası ve gece yatarken alınan4x1-2 tablettir.
Darob Tablet
Sotalol HCl
Ambalaj: 80 mgx50 tablet.
Eşdeğeri: Talozin Tablet: 80 mgx50 tablet (Adeka).
End.:Semptomatikve tedavi gerektiren taşikardik supraventriküler kalp aritmileri:AV kavşak taşikardisi, paroksismal atriyal fibrilasyon veyaWolf-Parkinson-White sendromuna eşlik eden supraventriküler taşikardilerve ağır semptomatik ventriküler taşikardik kalp aritmilerinde endikedir.
Kontr.E.:Dekompansekalp yetmezliği, şok, 2. ve 3. derece atriyoventriküler blok, sinoatrialblok, sinoatrial düğüm sendromu, bradikardi (<50 vuru/dak), preeksistanQT uzaması, hipopotasemi, hipotansiyon, geç dönemde periferikdolaşım bozuklukları, obstrüktif akciğer hastalıkları, metabolikasidoz, diltiazem ve verapamil tipi kalsiyum antagonistlerininIV kullanımlarında (yoğun bakım tedavisi dışında) ve sotalola duyarlıhastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Koroner kalp hastası ve/veya kalp aritmileri olanhastalarda tedavinin kesilmesi kademeli olarak yapılmalıdır.Motorlu araç veya makine kullanma yeteneği azalabilir. Gebeliksırasında ancak çok gerekli görülürse ve doktor kontrolünde yarar/zararoranı göz önünde tutularak dikkatle verilmelidir. Yeni doğan bebeklerdenabzın zayıflaması, hipotansiyon, hipoglisemi ve solunum depresyonuriski nedeniyle beklenen doğum tarihinden 48-72 saat öncesinde tedavikesilmelidir. Emziliren bebekler b-blokeretkiler yönünden gözlem altında tutulmalıdır.
Yan E.:Nadirenyorgunluk, baş dönmesi, baş ağrısı, uyuşukluk, parestezi ve ekstremitelerdesoğuma meydana gelebilir. Mide ve bağırsak şikayetleri, obstrüktifsolunum yetmezliği, alopesi, konjunktivit, uyku bozuklukları,kalp yetmezliğinin şiddetlenmesi, bradikardi, atriyoventrikülerileti bozuklukları ve hipotansiyon, daha nadir görülen olgulararasındadır.
Etkileş.: Sotalol tedavisi sırasında kalsiyum antagonistlerininIV uygulamasından (yoğun bakım dışında) kaçınılmalıdır. Sınıf 1antiaritmik ilaçlarla kombine tedavide ORS kompleksini genişletenmüstahzarlar (özellikle kinidin gibi) kullanılmamalıdır. Ciddi QTuzama riskinden dolayı sotalolun diğer Sınıf 3 antiaritmiklerlekombine kullanımı sakıncalıdır. Trisiklik antidepresanlar, barbitüratlar,fenotiyazin ve narkotikler, antihipertansifler, diüretikler vevazodilatörlerle tedavi sırasında sotalol kullanılması kan basıncınıdaha fazla düşürebilir. Sotalol, narkotikler ve antiaritmiklerin kardiyo-depresifetkileri aditif olabilir. Tübokürarin kaynaklı nöromusküler blokajb-adrenerjik reseptörlerin inhibisyonuile şiddetlenebilir. Sotalolun rezerpin, kloridin, alfa-metildopa,guanfasin ve kalp glikozitleriyle bir arada kullanılması kalp frekansınındüşmesine ve normal kalp iletisinin yavaşlamasına neden olabilir.Diüretiklerle kullanıldığında potasyum düzeyinin izlenmesiözellikle önemlidir.
Doz Önerisi: Hipertansiyon ve anjina pektoriste günlük ortalamadoz 2x80 veya 1x160 mg’dir. Aritmilerde 160-240 mg olarak kullanılır. Tirotoksikozda1x160 mg, akut miyokard enfarktüsünde profilaktik amaçla enfarktüsten5-14 gün sonra 320 mg kullanılır. Maksimum günlük doz 480 mg’dir.


Darvolin Tablet
Parasetamol 500mg, kafein 30 mg
Ambalaj: 20tablet.
End.:Ağrı kesiciolarak baş ağrılarında, iskelet kası ağrılarında, romatizma veartrit durumlarında, diş ağrılarında, soğuk algınlığı veya diğerbakteriyel ve viral enfeksiyonlarda kullanılır. Ayrıca, asetilsalisilikasit alerjisi veya kontrendikasyonunda hemostatik rahatsızlıkları(antikoagülan ve ürikozürik tedavi dahil olmak üzere), üst gastrointestinalkanal rahatsızlıkları (ülser, gastrit, hiatus hernia) olan kişilerdede analjezik/antipiretik olarak kullanılır.
Kontr.E.:Parasetamolve kafeine karşı aşırı duyarlık hallerinde, ağır karaciğer ve böbrekhastalığı olanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Karaciğer, böbrek, kalp, akciğer hastalarıyladaha önce anemisi olanlarda mutlaka hekim kontrolü altında kullanılmalıdır.Kronik alkoliklerde terapötik dozlardan sonra hepatik toksisiteve ağır karaciğer hasarı ortaya çıkabilir. Günlük toplam doz 2g’nin altında tutulmalıdır. Gebelerde ve emziren annelerde hekimkontrolü altında kullanılması önerilir.
Yan E.:Çok seyrekolarak hemolitik anemi, nötropeni, lökopeni, pansitopeni, trombositopenigörülebilir. Ürtiker, eritemli deri reaksiyonları, deri erüpsiyonu,hipoglisemi görülebilir. Mide bulantısı, kusma, karın ağrısıseyrek de olsa bildirilmiştir.
Etkileş.:Oral kontraseptiflerparasetamolün eliminasyon yarı-ömrünü azaltır. Metoklopramid parasetamolünemilimini hızlandırır. Simetidin ve oral kontraseptifler kafein metabolizmasınıinhibe edebilir. Aktif kömür parasetamol emilimini azaltır. Parasetamolile birlikte kloramfenikol uygulaması serum düzeyini yükseltir.
Doz Önerisi: 12-15 yaş arası çocuklarda günde 1-3 kez bir tablet.Günlük maksimum doz 50 mg/kg'dir. Çocuklarda 4 saatten az aralıklarla ve 24saatte toplam 4 dozdan fazla verilmemelidir. 12 yaşın altındaki çocuklardakullanılması önerilmez. Erişkinlerde günde 1-3 kez 1-2 tablet kullanılır. Dozlararasında en az 4 saatlik bir süre olmalıdır. Bir gün içinde 6 tableti (3 gparasetamol /gün) aşmamalıdır. Ağır böbrek yetmezliklerinde (kreatin klirensi10 mL/dakika'dan az ise), iki doz arasındaki süre en az 8 saat olmalıdır.

SonSuzluk
07-07-2008, 14:34
Daunomicina Flakon İV
Daunorubisin HCI
Ambalaj: 20 mgx1 flakon ve 10 mL serum fizyolojik içeren ampul.
End.:Akut myeloblastiklösemi: daunorubisin tek başınaveya diğer antiblastik ilaçlarla kombine halde, bu hastalığın hersafhasının tedavisinde endikedir. Daunorubisinin promyelostiklösemi tedavisinde de tercih edilmesi gerekir. Akut lenfoblastik lösemi: daunorubisin bu hastalıkta remisyon sağlamaktaçok etkilidir. Ancak yan etkilerinden ve başka tedavi yollarınınmevcut oluşundan dolayı daunorubisin ancak diğer ilaçlara dirençliolgularda endikedir. Bu hastalığın akut safhalarında vinkristinve prednizolon ile başarılı sonuçlar alınmıştır. Diğer tümörler: Rabdomyosarkomave nöroblastomada, daunorubisin ile olumlu yanıtlar alınmıştır.
Kontr.E.:daha öncekalp hastalığı saptanmış olmasının, daunorubisinin kardiyotoksisitesiniartırıcı bir risk faktörü olup olmadığı konusunda yeterli verimevcut değildir. Bu nedenle, ağır veya daha önceden saptanmış kalphastalığı varlığında kullanılması önerilmez. Ağır enfeksiyon saptanan hastalarada verilmesi önerilmez.
Uyar.:Gebe hastayasağlayacağı yarara karşın fetüs ve embriyo üzerinde gösterebileceğitoksik etki iyi değerlendirilmelidir. Daunorubisin uygulandıktansonraki 1-2 gün idrar kırmızı renk alır. Daunorubisin solüsyonu deriveya mukozalar ile temas ettiğinde bu bölge hemen iyice yıkanmalıdır.
Yan E.:En önemliyan etkileri myelosüpresyon ve kardiyotoksisitedir. Alopesi desık görülen bir yan etkidir ancak genellikle reversibldir. Uygulamadan5-10 gün sonra (hastalık nedeniyle zaten mevcut değilse) stomatit görülebilir.Bulantı, kusma, diyare gibi gastrointestinal bozukluklar görülebilir.
Etkileş.: Kardiyotoksisiteye yol açandiğer ilaçlarla birlikte kullanılması, kardiyotoksisitesini artırabilir.
Doz Önerisi: Tek doz 0.5-3 mg/kg arasında değişebilir. 0.5-1mg/kg’lik dozlar en az bir gün arayla tekrarlanabilir. 2 mg/kg’lik dozlaren az 4 gün arayla verilmelidir. 2.5-3 mg/kg’lik dozlar nadiren kullanılır.Bu doz uygulandığında ilaç 7-14 gün arayla verilmelidir. Gerekli enjeksiyonsayısı hastadan hastaya değişebilir.

Debridat Süspansiyon
Trimebutin maleat
Ambalaj: 24 mg/5 mLx250 mL’lik şişe.
Debridat Tablet
Trimebutin maleat
Ambalaj: 100 mgx40 tablet :: Fort tablet 200 mgx20 tablet.
Eşdeğeri:TribudatTablet: 100 mgx40 tablet, Fortetablet 200 mgx20 tablet (Berksam
End.:Trimebutin,sindirim motilitesini düzenleyici bir ajandır. İrritabl kolon (spastik kolon) sendromu: Karın ağrısı ve kramplar, spazm, şişkinlik, ishalve/veya kabızlık. Fonksiyonel sindirim bozuklukları: Gastrointestinal polimorfsemptomların giderilmesinde endikedir.
Kontr.E.:Trimebutinekarşı daha önceden oluşmuş aşırı duyarlık durumunda kontrendikedir.
Uyar.: Yeterli çalışma bulunmadığındangebeliğin ilk üç ayında ve süt verme döneminde kullanılması önerilmez.
Yan E.: Ender olarak kütane reaksiyonlarrapor edilmiştir. Baş dönmesi ve uyuklama hali gibi psikonörotikyan etkilere neden olabilir.
Doz Önerisi: debridat Süspansiyon: Günlük doz erişkinlerde 3x1-2 ölçektir. DebridatTablet: Geneldeuygulanan doz, erişkinler için günde 3x1 tablettirDecapeptyl Enjektabl
Triptorelin
Ambalaj: 0.1 mg/1 mLx7 kullanıma hazır şırınga : 0.5 mg/1mLx 7 kullanıma hazır şırınga.
Decapeptyl Depot Enjektabl
Triptorelin
Ambalaj: 3.75mgx1 şırınga.
End.:Erkeklerdeilerlemiş hormon bağımlı prostat kanserinin semptomatik tedavisindeterapi amaçlı ve prostat kanserinin hormon bağımlılığının ayırıcıtanısında tanı amaçlı; kadınlarda ise uterus miyomları ve endometriyoziste,overyen hormon yapımının baskılanması gereken durumlarda ve yardımlıüreme tekniklerinde (luteal fazda prematüre LH piklerinin önlenmesi;foliküler fazda ise flare-up etkisinden yararlanmak amacıyla) endikedir.
Kontr.E.:Erkeklerde: Hormona bağlı olmayan prostatkanseri, cerrahi kastrasyonun ardından. Kadınlarda: Klinik olarak belirgin osteoporoz yada osteoporoz riski, gebelik, laktasyon. Yardımlı üreme teknikleri: Özellikle polikistik overlihastalarda, ultrasonografi ile saptanan foliküller 10’dan fazla olduğunda,triptorelin kullanımında önlemlerin sayısı artırılmalıdır.
Uyar.: Tedaviye başlamadan önce hastanıngebe olmadığı kesin olarak saptanmalıdır. Tedavinin ilk ayında hasta hormonalolmayan kontraseptifler kullanmalıdır. Emzirme sırasında kullanımıylailgili veriler henüz yeterli değildir.
Yan E.:Erkeklerde:Sıcakbasması, impotens ve libido kaybı, nadiren jinekomasti, testiküler atrofi veuyku bozukluğu, nadiren sakal gelişiminde azalma ve göğüs, kol ve bacakkıllarında dökülme, depresif ruh hali, kilo değişimi, iştah kaybı, baş ağrısı,artan enzim aktivitesi ve trombofilebit. Kadınlarda: Sıcak basması, kanama veya deridelekelenme, vajinal kuruluk ve/veya disparoni. Tedavinin başında çekilmekanaması görülebilir. Hafif, trabeküler kemik kaybı oluşabilir.
Etkileş.: Bir tedbir olarak hiperprolaktinemikilaçlarla birlikte kullanımından sakınılmalıdır.
Doz Önerisi:decapeptyl:Alışılmış doz, 7 gün süreyle 0.5 mg’dir ve deri altınauygulanır. Daha sonra sürek dozu olarak 0.1 mg uygulanır. IVF’de deri altına 0.5 mg 10 günsüreyle uygulanır, daha sonra günde 0.1 mg ile devam edilir. Decapeptyl Depot: Her 28 günde bir 1 kez ya SC ya da IM olarak enjekteedilir. Enjeksiyon yeri her seferinde değiştirilmelidir. Erkeklerde: Prostat kanseri tedavisinde 4haftalık terapi dönemlerine uyum tedavide önem taşımaktadır. Diyagnostikolarak genellikle 3 aylık uygulamadan sonra prostattaki kanserinandrojen bağımlı olup olmadığı belirlenebilmektedir. Decapeptyl Depot tedavisi genellikle uzun sürelibir tedavidir. Kadınlarda: Uterus miyomu ve endometriyoziste genellikle6 aylık bir tedavi dönemi yeterlidir. Yardımlı üreme tekniklerinde,siklusun 2. ya da 3. günü (foliküler faz) veya 21. gününde (lutealfaz) tek enjeksiyon uygulaması. Bazı protokollerde daha sonra günlükSC (0.1 ya da 0.5 mg’lik) formların uygulanması önerilmektedir.

Decavit Yumuşak Kapsül
A vitamini 10.000 IU,B1 vitamini 20 mg, B2 vitamini 5 mg, B6vitamini 10 mg, B12 vitamini 0.005 mg, C vitamini 150 mg, D3vitamini 500 IU, E vitamini 10 mg, niasinamid 50 mg, kalsiyum pantotenat 11.6mg, D-biotin 0.25 mg, demir 10 mg, kalsiyum 50 mg, fosfor 38.64 mg, magnezyum36.2 mg, mangan 0.5 mg, bakır 1 mg, çinko 0.5 mg, molibden 0.1 mg
Ambalaj: 30 kapsül.
End.:Vitamingereksiniminin artması ve alımının azalması durumlarında destek olarakkullanılabilir.
Kontr.E.:A ve Dhipervitaminozu, hiperkalsemi, retinoid tedavisi görenlerde kontrendikedir. Bileşimdeki maddelerden herhangibirine duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.:A ve Dvitaminleri yüksek doz ve uzun süre kullanılırsa hipervitaminoza nedenolabilir. Gebelikte yüksek dozlarda A vitamini alımından kaçınılmalıdır.
Etkileş.:Levodopanınetkisini azaltacağı için, Parkinson tedavisi gören hastalara önerilmez.
Doz Önerisi: Günde 1 yumuşak kapsül.

SonSuzluk
07-07-2008, 14:35
Deflamat IM Ampul
Diklofenak sodyum
Ambalaj: 75 mg/3 mLx4 ve 10 ampul.
Eşdeğeri:Diclomec IM Ampul: 75 mg/3mLx4 ve 10 ampul (Abdi İbrahim); Dikloron IM Ampul: 75 mg/3 mLx4 ve 10 ampul (Deva); Miyadren IM Ampul: 75 mg/3 mLx4 ve 10 ampul (Fako); VoltarenIM Ampul: 75 mg/3 mLx4 ve 10 ampul (Novartis Pharma
End.:Romatizmanınenflamatuvar ve dejeneratif şekilleri (romatoid artrit, jüvenilromatoid artrit, ankilozan spondilit, osteoartrit ve spondil artrit);vertebral kolonun ağrılı sendromları; eklem-dışı romatizma; akutgut atakları; ağrılı post-travmatik ve postoperatif enflamasyon veşişme; jinekolojide ağrılı ve/veya enflamatuvar durumlar (örn.primer dismenore veya adneksit); kulak, burun, boğazdaki örneğinfaringotonsillit, otit gibi şiddetli ağrılı enflamatuvar hastalıklardayardımcı olarak (genel tedavi prensiplerine uygun olarak esas hastalığıtedavi için uygun önlemler alınmalıdır) endikedir. Tek başına ateş, bir endikasyondeğildir.
Kontr.E.:Peptik ülser,etkin maddeye karşı bilinen aşırı duyarlık durumlarında kontrendikedir.Astım atakları, ürtiker veya akut rinitleri asetilsalisilik asitveya diğer prostaglandin sentetaz inhibitörleri tarafından alevlendirilenhastalarda kullanılmamalıdır.


Uyar.: Peptik ülseri düşündüren bir hikayesiolan, ülseratif kolit veya Crohn hastalığı gibi gastrointestinalhastalıkları olanlarda veya hepatik fonksiyonu şiddetle azalmışolan hastalarda kesin teşhis ve dikkatli bir takip gereklidir. Renalkan akımının sürdürülmesinde prostaglandinlerin önemi nedeniyleyaşlı hastalar kadar kardiyak veya renal fonksiyon yetersizliğiolan, diüretikler alan ve herhangi bir nedenle, örneğin büyük bir ameliyatve sonrasında ekstraselüler hacim eksikliği olan hastalarda daözel bir dikkat gerekir. Diklofenak, ilk kez verilen hastalarda bileanafilaktik/anafilaktoid reaksiyonlar da dahil alerjik reaksiyonlarıbaşlatabilir. Diklofenak tedavisi sırasında sersemlik veya santralsinir sistemiyle ilgili diğer bozukluklar görülen hastalar, araçve makine kullanmamaları konusunda uyarılmalıdır. Özellikle gebeliğin1. üç aylık döneminde kesin gereksinme olmadıkça kullanılmamalıdır.Gebeliğin üçüncü üç aylık döneminde verilmemelidir. Emziren annelerdekullanılması önerilmez.
Yan E.:Epigastrikağrı, bulantı, kusma, diyare, abdominal kramplar, dispepsi, gaz veiştahsızlık gibi gastrointestinal semptomlar, baş ağrısı, sersemlik,baş dönmesi, deri döküntüleri görülebilir.

Etkileş.:Digoksinve lityumun plazma konsantrasyonlarını yükseltebilir. Potasyum tutucudiüretiklerle birlikte tedavi uygulandığında serum potasyum düzeyleriyükselebilir. Tek tük olgularda diklofenak ve antikoagülanlarıbirlikte alan hastalarda kanama riskinin arttığı bildirilmiştir.Diklofenak ile tedavi sırasında antidiyabetik ilacın dozunuayarlamayı gerektirecek hipoglisemik ve hiperglisemik reaksiyonlarbildirilmiştir. Nonsteroidal ilaçların metotreksat ile tedaviden24 saatten daha az bir zaman önce veya sonra verilmemesine dikkatedilmelidir. Nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlar siklosporininnefrotoksisitesini artırabilir.

Doz Önerisi: Erişkinler için günde 1 ampul uygulanır. Enjeksiyon,üst dış kadrana, intragluteal olarak derine yapılır. Kolik ve benzeridurumlarda, her bir kalçaya bir kez olmak üzere günde 2 ampul uygulanabilir.Eğer gerekirserenal kolikte ilk IM ampulden 30 dakika sonra 2. ampul uygulanabilir.Toplam günlük doz 150 mg diklofenak sodyumu geçmemelidir. Deflamat IM Ampul iki günden daha fazlauygulanmamalıdır. İntravenöz olarak uygulanmaz.

SonSuzluk
07-07-2008, 14:36
Deflu Şurup
Parasetamol 120mg, klorfeniramin maleat 1 mg, fenilefrin HCI 2.5 mg/5 mL
Ambalaj: 100 mL.
Deflu Tablet
Parasetamol 300mg, klorfeniramin maleat 2 mg, fenilefrin HCI 5 mg
Ambalaj: 20 tablet.
Deflu Fort Film Tablet
Parasetamol 650mg, klorfeniramin maleat 4 mg, fenilefrin HCI 10 mg
Ambalaj: 20 tablet.
End.:Soğuk algınlığı,grip, sinüzit, saman nezlesi ya da diğer üst solunum yolu alerjilerinde,burun tıkanıklığı, aksırık, burun akıntısı, ateş, baş ağrısı ve hafifşiddetle seyreden ağrılar gibi çeşitli semptomlarda etkili bir rahatlamasağlar.
Kontr.E.: Antihistaminiklere, parasetamol veya fenilefrinekarşı aşırı duyarlığı olan kişilerde kontrendikedir. Bazı antidepresifilaçların (MAO inhibitörleri) bırakılmasının üzerinden 14 gün geçmedenkullanılmamalıdır.
Uyar.: Bu ilaç kullanılırken, alkollü içecekler almaktan,motorlu araçlar veya ağır makineler kullanmaktan sakınılmalıdır.Özellikleçocuklarda uyku hali ya da eksitabiliteye neden olabilir. Alkol,sedatifler ve trankilizanlar uyku hali etkisini artırabilirler.Astım, glokom, amfizem, kronik karaciğer rahatsızlığı, nefes darlığı,solunum zorluğu, hipertansiyon, diyabet, kalp ya da tiroid hastaları,prostat bezinin büyümesi nedeniyle idrara çıkmada zorluk çeken,antidepresif ya da yüksek tansiyon için ilaç kullanan hastalar builacı önerilen dozların üstünde kullanmamaları konusunda uyarılmalıdır.
Yan E.:deridöküntüsü, görme bulanıklığı, taşikardi, baş dönmesi, nadiren gastrointestinalbozukluklar, sedasyon, ağız kuruluğu, özellikle çocuklarda irritabilitegörülebilir.
Etkileş.:Alkol,antidepresanlar, MAO inhibitörleri, antiepileptikler, barbitüratlar,antikonvülzanlar ve steroid yapılı oral kontraseptiflerve metoklopramid ilebirlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi:deflu Şurup: 3 yaşına kadar çocuklara her 6 saatte bir 1/2 ölçükaşığı, 3-6 yaş arası çocuklara her 4 saatte bir 1/2 ölçü kaşığı, 6 yaşındanyukarı çocuklara her 4 saatte bir 1 ölçü kaşığı, büyüklere ise her 4 saatte bir2 ölçü kaşığı verilir. Çocuklara 24 saatte belirtilen dozlardan fazla verilmemeli,2 yaşın altındakilerde hekim önerisiyle kullanılmalıdır. DefluTablet: Büyüklere 4satte bir 1-2 tablet (günde 12 tableti geçmemeli), 6-12 yaş arası 4 saatte bir1 tablet (günde 5 tableti geçmemelidir). Deflu Fort Film Tablet: 12 yaş ve üzeri yetişkinlerde 4 veya6 saatte bir 1 film tablet alınır. Günde 6 tablet aşılmamalıdır.
Degastrol Mikropellet Kapsül
Lansoprazol
Ambalaj: 15 mgx28 kapsül : 30 mgx14 ve 28 kapsül.
Eşdeğeri:AprazolMikropellet Kapsül: 30 mgx14ve 28 kapsül (Hüsnü Arsan); Ogastro MikropDegra Film TabletDeva
Sidenafil sitrat
Ambalaj: 25 mgx4 tablet :: 50 mgx4 tablet :: 100 mgx4tablet.
Eşdeğeri: Sildegra Film Tablet: 25 mgx4tablet, 50 mgx4 tablet, 100 mgx4 tablet(Fako); Viagra Film Tablet: 25 mgx4tablet, 50 mgx4 tablet, 100 mgx4 tablet (Pfizer);Vigrande Film Tablet: 25 mgx4tablet, 50 mgx4 tablet, 100 mgx4 tablet (Eczacıbaşı
End.: ****üel stimülasyona doğal bir yanıt sonucu penise kanakımını artırarak, bozulmuş erektil fonksiyonda ereksiyonun sağlanması vesürdürülmesinde etkinlik gösterir. Kadınların kullanımı için endike değildir.
Kontr.E.: İlacın herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlığıbulunan hastalarda kontrendikedir. Nitrik oksit/siklik GMP yolu üzerine bilinenetkisiyle uyumlu olarak, sildenafilin nitratların hipotansif etkilerinipotansiyelize ettiği gösterilmiştir ve bu nedenle nitrik oksit açığa çıkaranbileşikler (amil nitrat, butil nitrat gibi) veya nitratların herhangi bir formuile beraber (nitrogliserin, isosorbid mononitrat, isosorbit nitrat,pentaeritriol tetranitrat, eritritol tetranitrat, isosorbiddinitrat/fenobarbital gibi) verilmesi kontrendikedir. Erektil disfonksiyondakullanılan ilaçlar (sildenafil dahil) ****üel aktivitenin önerilmediğihastalarda (stabil olmayan anjina gibi ciddi kardiyovasküler bozukluklar veciddi kardiyak hastalıklarda) önerilmez. Sildenafilin güvenirliği aşağıdakihasta gruplarında çalışılmamıştır, dolayısıyla daha ileri bilgi edininceyekadar bu hastalarda kullanılması kontrendikedir: Ciddi karaciğer yetmezliği,hipotansiyon (kan basıncı <90/50 mmHg), geçirilmiş miyokard enfarktüsüolanlar, retinitis pigmentosa gibi herediter dejeneratif retinal bozukluğuolanlar (bu hastaların az bir kısmında genetik retinal fosfodiesteraz bozukluğuvardır).
Uyar.: Erektil disfonksiyonu teşhis etmek, altta yatanpotansiyel nedenleri ve uygun tedaviyi belirlemek için hastanın anamnezinin tamolarak alınması ve fizik muayenesi gereklidir. ****üel aktivite önerilmeyenerkeklerde erektil disfonksiyon ajanları kullanılmamalıdır. Yaşlılardasildenafil klirensi azaldığı için 25 mg’lik başlangıç dozu önerilir. Orta vehafif böbrek yetmezliği olanlarda yetişkinler için önerilen doz rejimiuygulanır. Ciddi böbrek yetmezliği olan (kreatinin klirensi <30 mL/dak)hastalarda ise sildenafil klirensi azaldığı için 25 mg’lik doz düşünülmelidir.Ciddi karaciğer yetmezliği olanlarda sildenafil klirensi azaldığı için 25mg’lik doz önerilir. Günde bir kereden fazla alınmamalıdır ve hekim önerisiolmadan kesinlikle yüksek doz kullanılmamalıdır. Baş dönmesi ve görme bozukluğubildirildiği için, araç ve makine kullanırken hastalar dikkatli olmalıdır.
Yan E.: Asteni, ağrı, abdominal ağrı, sırt ağrısı, enfeksiyon,soğuk algınlığı, vazodilatasyon, diyare, bulantı, artralji, miyalji, sersemlikhissi, hipertoni, uykusuzluk, nazal konjesyon, farenjit, rinit, sinüzit,solunum yolu enfeksiyonu, solunum sistemi rahatsızlığı, döküntü, anormal görüş(hafif ve geçici, özellikle görmede renklerin soluklaşması, bunun yanında ışığıalgılamada artış ve bulanık görme), konjunktivit, üriner yol enfeksiyonu,prostat rahatsızlığı, hipersensitivite reaksiyonu, hipotansiyon, senkop,taşikardi, uzun süreli ereksiyon ve/veya priapizm, gözlerde ağrı,kanlanma/kızarma görülebilir.
Etkileş.: Ketokonazol, eritromisin, simetidin ve sakinavir ileetkileşir. Greyfurt suyu, sildenafilin plazma düzeyini az bir miktardaartırabilir. Nitratlarınveya nitrik oksit veren bileşiklerin sildenafil ile beraber kullanılmasıkontrendikedir.
Doz Önerisi: Önerilen doz, ****üel aktiviteden yaklaşık 1 saat önce50 mg’dir. Etkinlik ve hastanın tolerasyonuna bağlı olarak doz 100 mg’yeyükseltilebilir veya 25 mg’ye düşürülebilir. Önerilen en yüksek doz 100 mg’dir.Yiyeceklerle birlikte alındığında etkinliğin başlaması gecikebilir.
ellet Kapsül:

SonSuzluk
07-07-2008, 14:37
Deklarit FilmTablet
Klaritromisin
Ambalaj: 250 mgx14 tablet :: 500 mgx14 tablet.
Deklarit Oral Süspansiyonİçin Granül
Klaritromisin
Ambalaj: 125 mg/5 mLx70 mL :: 250 mg/5 mLx50 mL ve 100 mL.
End.:Faranjit/tonsillit,akut maksiller sinüzit, kronik bronşitin akut alevlenmeleri, pnömoni,komplike olmayan deri ve yumuşak dokunun (apseler genellikle cerrahidrenaj gerektirir) hafiften orta dereceye kadar olan enfeksiyonları,yaygın ve lokal mikrobakteriyel enfeksiyonlar tedavisinde endikedir.Klaritromisin, asit supresyon varlığında Helicobacter pylori eradikasyonuiçin endikedir; bu durum duodenal ülserin tekrarlanmasını azaltır.
Kontr.E.:Makrolidantibiyotiklere karşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.Klaritromisin, daha önceden var olan kardiyak anormalliklere (aritmi,bradikardi, QT aralığı genişlemesi, iskemik kalp hastalığı, konjestifkalp yetmezliği gibi) veya elektrolit dengesizliğine sahip, terfenadintedavisi gören hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Diğer makrolid antibiyotiklerle çapraz rezistansolasılığı da düşünülmelidir. Klaritromisin başlıca karaciğerve böbrekle atılır. Normal renal fonksiyonlu hepatik bozukluğuolan hastalarda doz ayarlaması yapılmadan uygulanabilir. Bununlaberaber, birlikte hepatik bozukluğu olsun veya olmasın şiddetlirenal bozukluk varlığında, dozun azaltılması veya doz aralarınınaçılması uygun olabilir. Şiddetli renal bozukluğu olan yaşlı hastalarda,doz ayarı düşünülmelidir. Diğer alternatif tedavilerden hiç birininuygun olmadığı klinik durumlar hariç gebelerde kullanılmamalıdır.İnsan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir; emziren kadınlaraverirken dikkatli olunmalıdır.
Yan E.:Gözlenenyan etkilerin çoğu gastrointestinal sistemle ilgili olup, diyare,kusma, abdominal ağrı, dispepsi ve bulantıdır. Diğer yan etkilerbaş ağrısı, tat değişikliği ve karaciğer enzimlerinde geçici artışlarıiçerir.
Etkileş.:Teofilinve karbamazepinin klaritromisinle birlikte uygulanması sonucunda,kanda bu ilaçların düzeylerinde orta derecede ama istatistikselolarak anlamlı bir artış olur. Varfarin, ergot alkaloidleri, triazolam,midazolam ve siklosporin gibi ilaçlarla birlikte klaritromisinkullanılması, bu diğer ilaçların serum düzeylerini artırabilir.Klaritromisin ve digoksini birlikte kullanan hastalarda yükselmişdigoksin serum konsantrasyonları rapor edilmiştir. Makrolidlerterfenadin ve astemizolün düzeylerini artırabilir.
Doz Önerisi:Deklarit Film Tablet: Aç veya tok olarak kullanılabilir. Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları: 12 saatte bir 250-500 mg arasındauygulanabilir. Farenjit ve tonsillitte 10 gün süreyle 12 saattebir 250 mg. Akut maksiller sinüzitte 7-14 gün süreyle 12 saatte bir500 mg olarak verilmesi önerilir. Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları: 12 saatte bir 250-500 mg olarakuygulanabilir. Kronik bronşitin akut alevlenmelerinde 7-14 gün süreyle12 saatte bir 250-500 mg. Pnömonide 7-14 gün süreyle 12 saatte bir 250mg olarak verilmesi önerilir. Komplikasyonsuz Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonlarında: 7-14 gün süreyle 12 saatte bir250 mg olarak verilmesi önerilir. Mikobakteriyel Enfeksiyonlarda: Önerilen başlangıç dozu günde2 kez 500 mg’dir. 3-4 hafta içinde klinik ve bakteriyolojik yanıt sağlanamamasıhalinde doz günde 2 kez 1 g’ye çıkarılabilir. H. Pylori Eradikasyonu:H. pylori eradikasyonu için şu doz rejimiönerilmektedir: Üçlü tedavi rejimi: Günde 2 kez 500 mg klaritromisin,günde 2 kez 1 g amoksisilin ve günde 2 kez 30 mg lansoprazol ile birlikte10 gün uygulanır. Günde 2 kez 500 mg klaritromisin, günde 2 kez 1 gamoksisilin ve günde 2 kez 20 mg omeprazol ile birlikte 10 gün uygulanır.İkili tedavirejimi: Günde 3kez 500 mg klaritromisin, günde 40 mg omeprazol ile beraber 14 gün uygulanır.Ek olarak günde 20 veya 40 mg omeprazole 14 gün daha devam edilir. Günde3 kez 500 mg klaritromisin, günde 2 kez 30 mg lansoprazol ile beraber14 gün uygulanır. Deklarit Oral Süspansiyon: Aç veya tok karnına verilebilir;ayrıca süt ile de alınabilir. Deklarit Süspansiyon’un çocuklara günde 2 kez 7.5 mg/kg olarak verilmesiönerilir. Maksimumdoz günde 2 kez 500 mg’dir. Normal tedavi süresi hastalığın şiddetine göre 5-10gündür. Hastalık belirtileri kaybolduktan sonra tedaviye en az 2 gün daha devamedilmelidir. Streptokokal enfeksiyonlarda tedavi en az 10 gün sürdürülmelidir.Kreatinin klirensi 30 mL’dak’tan az olan çocuklarda doz yarı yarıyaazaltılmalıdır. Bu hastalarda tedavi süresi 14 günü aşmamalıdır.

SonSuzluk
07-07-2008, 14:38
Dekort Ampul IM/IV
Deksametazon
Ambalaj: 8mg/2 mLx1 ampul.
Dekort Tablet
Deksametazon
Ambalaj: 0.50mgx20 tablet : 0.75 mgx20 tablet.
End.:Kortikosteroidtedavisi gerektiren hastalıklarda endikedir..
Kontr.E.:Canlı aşıuygulanması, gebelik, aşırı duyarlık, akut enfeksiyon ve Herpeszoster’de kontrendikedir.
Uyar.: Peptik ülserli, osteoporozislipsikozu veya ağır psikonevrozu olanlarda ancak hayat kurtarıcı olduğuzaman, konjestif kalp yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği, diabetesmellitus, enfeksiyon hastalığı olan ve yaşlı kişilerde çok dikkatlikullanılmalıdır. Sırt ağrısı osteoporoza işaret olabileceği unutulmamalıdır.Yüksek dozdauzun süre kullanılmamalıdır. Tedavinin birden kesilmesi uygun değildir.Gebelerde kullanılması fetüsü etkiler, tıbbi gereksinme dışındagebelerde kullanılmamalıdır. Kortikosteroidalan anneler, bebeklerini emzirmemelidir.
Yan E.:Vücuttasu ve sodyumu tutarken, potasyum kaybına neden olur. Abdominal distansiyon,ülseratif özofajit, ince ve kalın bağırsak perforasyonları, pankreatit,alerjik dermatit, hassas-ince cilt oluşumu, perinel bölgede yanmave kaşınma, konvülziyonlar, intrakraniyal basınçta artma ve bunabağlı olarak papilla ödemi, posterior, glokom, eksoftalmi, intraokülerbasınçta artma, kas zafiyeti, kas kütlesi kaybı, osteoporoz, uzunkemiklerde patolojik kırıklar, menstrüel bozukluklar, çocuklardagelişim gecikmesi, diyabetiklerde insülin veya oral hipoglisemikgereksiniminde artma, hirsutizm, ayrıca kilo ve iştahta artma, bulantı,yorgunluk, psişik bozukluklar, aşırı duyarlık reaksiyonları gibiyan etkiler görülebilir.
Etkileş.:Barbitürat,fenitoin ve rifampisinle birlikte verilirse kortikosteroidinetkisi azalabilir, antikoagülanlara yanıt azalabilir.
Doz Önerisi:Dekort Ampul: Daha ziyade akut devrelerde kullanılır. Genelliklegünlük doz 4-20 mg’dir (maksimum 80 mg).Dekort Tablet: Günlük doz 0.75-9 mg’dir. Bu doz 3-4 kısma bölünerek verilir.Kronik durumlardagünlük doz 1.5-3 mg ve sürek doz ise 0.75 mg’dir.
Dekort Göz/Kulak Damlası
Deksametazon
Ambalaj: 5 mg/5 mL’lik damlalık şişe.
End.:Alerjikeksternal oklit, riskli olmasına rağmen steroid tedavisinin gerekligörüldüğü pürülan ya da pürülan olmayan enfektif eksternal otit gibidış kulak yolunun steroid tedaviye yanıt veren enflamasyonlu durumlarile gözde alerjik konjunktivit, akne rozasea, yüzeysel noktalı keratit,herpes-zoster keratiti, irit, siklit; kimyasal madde ve ısı nedeniyleoluşan yanıklar, yabancı cisimlerin yol açtığı göz kapağı ve bulbarkonjunktivi yaralanmaları; göz ön segmentinin çeşitli nedenlerebağlı irritasyon ve enfeksiyöz olmayan enflamasyonları, göz yaşıbezi ve göz yaşı kesesi enflamasyonlarında kullanılır.
Kontr.E.: Kulağın fungal enfeksiyonları, deksametazonakarşı aşırı duyarlık durumları ve kulak zarı perfore olan hastalarile gözdeki herpetik ve mikotik keratit, göz tüberkülözü, glokomanemnezi, gözün tüm bakteriyel, viral ve fungal enfeksiyonları,deksametazona aşırı duyarlık durumlarında kontrendikedir.
Uyar.: Kortikosteroid içeren tüm müstahzarlarda olduğugibi, deksametazon müstahzarı da doktor gözetimi altında kullanılmayabaşlanmalı ve devam edilmelidir. Gebelikte zorunlu olmadıkça kullanılmamalı,kullanılması kesin gerekli görüldüğünde yoğun ve uzun süreli tedavilerdenkaçınılmalıdır. Topikal uygulanan steroidler sistemik dolaşımageçtiği için, emziren annelerde kullanılmasının zorunlu olduğudurumlarda emzirmeye ara verilmelidir.
Yan E.:Özellikleuzun süren tedavilerde göz sinirlerinde harabiyet, glokom, görüşalanı ve görüş berraklığında azalma, posterior subkapsüler kataraktoluşumu gibi yan etkiler ortaya çıkabilir. Nadiren gözde yanma, batma meydanagelebilir.
Doz Önerisi: Kulak iyice temizlenip kurulandıktan sonra günde2-3 kez 3-4 damla kulak kanalına damlatılır. Tedaviden yanıt alındıktansonra doz giderek azaltılır. Gözde, başlangıçta gündüzleri her saatteve geceleri her iki saatte bir göze 1-2 damla damlatılır. Tedavidenyanıt alındıktan sonra uygulama 3-4 saatte bir 1 damla olarak azaltılırve daha sonraları günde 3-4 kez 1 damla damlatılması yeterli olur.

SonSuzluk
07-07-2008, 14:39
Deksan Şurup
Parasetamol 120mg, dekstrometorfan HBr 15 mg, psödoefedrin HCI 20 mg, klorfeniraminmaleat 2 mg/5 mL
Ambalaj: 100 mL’lik şişe.
End.: Soğuk algınlığı ve gripal enfeksiyonlarda görülenöksürük, nazal konjesyon, burun akıntısı, aksırık, nezleye bağlıateş ve baş ağrısı, basit ağrılar ve saman nezlesi gibi semptomlarınetkili bir şekilde geçici olarak giderilmesi amacıyla kullanılır.
Kontr.E.: Bileşimdeki maddelerden herhangi birine karşıaşırı duyarlık hallerinde, ağır karaciğer yetmezliği ve böbrek hastalığıolanlarda, son iki hafta içinde MAO inhibitörü alanlarda kullanılmamalıdır
Uyar.: 7 günden fazla süreyle kullanılmamalıdır.Ateş 3 günden fazla sürer, 5 gün içinde yakınmalar iyileşmez, yenilerieklenir veya yakınmalara ateş eşlik ederse durum yeniden değerlendirilmelidir.İlaç, baş dönmesine veya bazı durumlarda eksitabiliteye yol açabilir.Kesin gerekli görülmedikçe kalp hastalığı, tiroid hastalığı, diyabet,astma, glokom veya kan basıncı yüksekliği olanlarda kullanılmamalıdır.
Yan E.: Nadiren ürtiker, kaşıntılı makülopapülerkızarıklık gibi duyarlık reaksiyonları ile yüksek doz ve uzun sürelikullanımlarda trombositopeni; lökopeni ve pansitopeni yapabilir.Çok nadir olarak nötropeni, trombositopenik purpura ve agranülositozbildirilmiştir. Sedasyon ve antimuskarinik etkiler ortaya çıkabilir.Baş dönmesi ve gastrointestinal bozukluklar görülebilir. Uyku bozukluklarıgibi santral sinir sistemi eksitasyon semptomları oluşabilir. Nadirenhalüsinasyonlar bildirilmiştir. İrritasyonun eşlik edip etmediğideri döküntüleri, özellikle prostat büyümesi olanlarda üriner retansiyonlaroluşabilir.
Etkileş.: Parasetamol yüksek dozda veuzun süreli kullanımda antikoagülan ilaçların etkisini artırmaktadır.Uzun süreli ve yüksek dozlarda alınan parasetamol; kumarin, indandiontürevleri ile fenotiyazinlerle etkileşebilir.
Doz Önerisi: Yetişkinlere 4 saatte bir 1-2 ölçek, 8-12 yaşındakiçocuklara 4 saatte bir 1 ölçek, 4-8 yaşındaki çocuklara 4 saattebir ½ ile 1 ölçek, 1-4 yaşındaki çocuklara 4 saatte bir ½ ölçek verilir.
Delix Tablet
Ramipril
Ambalaj: 2.5 mgx28 çentikli tablet : 5 mgx28 çentikli tablet.
Delix protect Tablet
Ramipril
Ambalaj: 10 mgx28 çentikli tablet.
End.:ACE inhibitörüolarak hipertansiyon tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Ramiprileaşırı duyarlıkta kontrendikedir. Anjiyonörotik ödem geçmişi olanhastalarda, renal akışın hızını azaltan daralmalar (hemodinamiketkili stenoz), bilateral renal arter stenozu veya tek bir böbrektearter darlığı olan kişilerde (hayatı tehdit edecek şekilde kan basıncındadüşme ve böbrek yetmezliği riski), kalbin aort veya mitral kapaklarındaakış hızı azaltıcı daralmalar ve hemodinamik önemi olan subvalvuleraort stenozlu hastalarda (hayatı tehdit edecek şekilde kan basıncındadüşme ve böbrek yetmezliği riski) kontrendikedir. Çocuklarda, böbrekfonksiyonu bozulan (1.73 m2 vücut yüzeyi için kreatinin klirensidakikada 20 mL’den daha düşük) ve diyalizdeki hastalarda güvenirliğineve etkisine dair yeterli bilgi yoktur.
Uyar.: Ramipril tedavisi düzenli tıbbi gözetim gerektirir.Gebelerdekullanılmamalıdır. Ramipril tedavisi emziren annelerde gerekliyse,anne bu sürede çocuk emzirmemelidir.
Yan E.:Özellikletedavi başlangıcında, bazan konsantrasyon bozukluklarıyla birlikteseyreden sersemlik, ve reaksiyonlarda zayıflama, halsizlik, zayıflamave baş dönmesi gibi semptomlar yüksek kan basıncının arzu edilen değereinmesinin sonucu olarak oluşabilir. Kan basıncındaki aşırı düşmeyitaşikardi, palpitasyon, dolaşım bozuklukları örn. ayakta dururkengüçsüzlük veya bayılma hissi (bozulmuş ortostatik düzen), kardiyakaritmi, bulantı, terleme, kulak çınlaması, işitme bozukluğu, görmegüçlüğü, baş ağrısı, anksiyete, sersemlik hissi ve aşırı uyku haligibi diğer semptomlar izleyebilir. Daha sonra geçici senkop oluşabilir.
Etkileş.:Allopürinol,immünosüpresif ilaçlar, kortikosteroidler, prokainamid, sitostatiklerve kan tablosunu değiştirebilen diğer ilaçlar kan tablosu değişikliğiolasılığını artırırlar. Antidiyabetik ajanlarla (örn. insülin,ve sülfonilüre türevleri) birlikte kullanıldığında kan şekerlerindekidüşme ihtimali dikkate alınmalıdır. Antihipertansif ajanlar(örn. diüretikler) veya antihipertansif etkili diğer ilaçlar(örn. nitratlar, trisiklik antidepresanlar, anestezikler) birliktekullanıldığında antihipertansif etkinin potansiyelize olma ihtimaligöz önünde bulundurulmalıdır. Potasyum tamamlayıcılarla birlikteverilmemelidir. Potasyum tutucularla verildiğinde dikkatli olunmalıdır.Lityum atılımını azaltabilir. Asetilsalisilik ve indometasingibi nonsteroidal antienflamatuvarlar ramiprilin kan basıncınıdüşürücü etkisini azaltabilirler. Ramipril alkolün etkisinipotansiyelize edebilir. Diyetle yüksek miktarda tuz alımı ramiprilinantihipertansif etkisini azaltabilir.
Doz Önerisi: Günlük başlangıç dozu 1x2.5 mg olup, diüretik tedavisigören veya renal yetmezliği olan hastalarda günde 1.25 mg kullanılır.Ortalama günlük doz 2.5-10 mg’dir.
Delix Plus Tablet
Ramipril, hidroklorotiyazit
Ambalaj: 2.5 (2.5 mg+12.5 mg)x28 çentikli tablet : 5 (5mg+25 mg)x28 çentikli tablet.
End.:Ramiprilve hidroklorotiyazit, kombine tedavinin endike olduğu esansiyelhipertansiyonda kullanılır.
Kontr.E.: Ramipril, hidroklorotiyazit, diğer tiyazit diüretiklerive sülfonamidlere aşırı duyarlık gösterenlerde; anjiyonörotiködem geçmişi olan hastalarda; şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğuolan hastalarda ve diyalizdeki hastalarda; renal arterin hemodinamiketkili stenozu (akış azaltıcı daralmalar), bilateral arter stenozuveya tek bir böbrekte arter darlığı olan kişilerde; ramipril/hidroklorotiyazitkombinasyonu tedavisinden sonra kötüleşebilecek belirgin vücutelektrolit içeriği bozukluğu olan hastalarda (örneğin hipokalemi,hiponatremi veya hiperkalsemi); şiddetli karaciğer fonksiyon bozukluğuolan hastalarda (sıvı ve tuz dengesizliği riski); gebelik sırasında;emziren annelerde.
Uyar.: Bu kombinasyonla tedavi, düzenlitıbbi gözetim gerektirir. Genellikle tedaviye başlanmadan önce dehidratasyon,hipovolemi (kan hacminde azalma) veya tuz noksanlığının giderilmesiönerilir.
Yan E.: Hipotansiyon semptomları, kardiyakaritmi, vasküler stenoza bağlı perfüzyon bozuklukları, miyokardiyalveya serebral iskemi; hidroklorotiyazitle tedavi sırasında interstisyelnefrit; hiperkalsemi, hipokloremi, hipomagnezemi, metabolik alkaloz;anjiyonörotik ödem; flaş, konjunktivit, kaşıntı, ürtiker, ekzanteminçeşitli formları ve enantem; fotosensitivite, alopesi, onikoliz,Raynaud fenomeni, anafilaktik/oid reaksiyon olasılığının ve şiddetininartması; kuru öksürük, rinit, sinüzit, bronşit ve özellikle kuru öksürüklühastalarda bronkospazm; allerjik reaksiyona bağlı olarak pnömoni,akciğer ödemi; ağızda kuruluk, oral mukozanın irritasyonu veyaenflamasyonu, sindirim bozuklukları, pankreatit, karaciğer enzimlerindeartma, karaciğer fonksiyon bozukluğunun diğer formları ve hepatit;eritrosit sayısı ve hemoglobin değerinde, trombosit ve lökosit sayısındaazalma, agranülositoz, pansitopeni; baş ağrısı ve diğer santralve periferik sinir sistemi reaksiyonları, psişik reaksiyonlar;erektil impotens ve libido azalması; kas krampları, miyalji, artralji,ateş, eozinofili, vaskülit, antinükleer antikorlarda artış; gutatakları; serumdaki kolesterol ve trigliseridde olası bir artış.
Etkileş.: Antihipertansif etkili diğerilaçlar, nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlar, presör aminler,kortikosteroidler, karbenoksolon, büyük miktarlarda meyan kökü,laksatifler, diğer kaliüretik ajanlar, potasyum tuzları, potasyumtutucu diüretikler, heparin, digitalis müstahzarları, lityum tuzları,allopürinol, immünosüpresif ilaçlar, prokainamid, sitostatiklerve kan tablosunu değiştirebilen diğer maddeler, metildopa, antidiyabetikajanlar, enteral uygulanmış iyon değiştiriciler, kürar tipi kasgevşeticiler ve alkolle etkileşebilir.
Doz Önerisi: Dozaj, istenilen antihipertansif etkiye hastanınilaca karşı olan toleransına bağlıdır. Delix Plus tedavisi uzun sürelidir ve tedavisüresi hekim tarafından ayarlanır. Olağan başlangıç dozu 1 Delix 2.5 Plus veya ½ Delix 5 Plus tablettir. Gerekirse, doz 2-3haftalık aralıklarla yükseltilebilir. İzin verilen maksimum günlükdoz 4 Delix2.5 Plus veya 2 Delix 5 Plus tablettir. Genellikle tek birdoz olarak sabahleyin uygulanacak günlük doz önerilir

SonSuzluk
07-07-2008, 14:40
Deltacortril Tablet
Prednizolon
Ambalaj: 5mgx20 tablet.
End.:Endokrinbozukluklar, romatizmal bozukluklar, kollajen hastalıklar, deri hastalıkları,alerjik durumlar, göz hastalıkları, solunum yolu hastalıkları,gastrointestinal hastalıklar, hematolojik bozukluklar, neoplastikhastalıkla, ödem durumları vesubaraknoid blok oluşmuş veya oluşmaküzere olan tüberküloz menenjitte (uygun antitüberkülo kemoterapiylebirlikte kullanmak üzere), nörolojik veya myokardial ilgili trişinozdaendikedir.
Kontr.E.:Glukokortikoidlereduyarlık halinde, sistemik mantar enfeksiyonlarında, idyopatiktrombositopenik purpurada IM kullanım gerekiyorsa ve çiçek aşısıdahil canlı virüs aşısı uygulanan hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: İlaçla oluşan sekonder adrenokortikal yetmezlik,dozajda tedrici azaltma yaparak düşürülebilir. Tedaviyi kontrolaltına alacak en düşük doz uygulanmalı, doz azaltılmasında bu azaltmatedricen yapılmalıdır. Kortikosteroid tedavisinde öfori, uykusuzluk,kişilik değişmeleri, şiddetli depresyondan açık psikotik belirtilerekadar psişik bozukluklar görülebilir. Gebelikte, emziren annelerde,gebe kalabilecek kadınlarda kullanılırken ilacın yararlarınınanne ve fetüse yapabileceği zararlarla karşılaştırılması gerekir.
Yan E.:Sodyumtutulması, sıvı tutulması, potasyum kaybı, hipokalemik asidoz,hipertansiyon eğilimli hastalarda konjestif kalp yetmezliği, kaszaafı, steroid myopatisi, kas kitlesi kaybı, osteoporoz, omurgadakompresyon fraktürleri, femur ve humerus başında aseptik nekroz,uzun kemikler-patolojik fraktür, pankreatit, peptik ülserle olasıperforasyon ve kanama, abdominal gerginlik, ülseratif-özofajit,hafif hirsutizm, yara iyileşmesinde bozulma, incelmiş nazik deri,peteşi ve ekimozlar, yüzde eritem, artmış terleme, konvülziyonlar,vertigo, baş ağrısı, genellikle tedaviden sonra artmış intrakraniyalbasınç ve papil ödemi, menstrüel düzensizlikler, Cushingoid durumgelişmesi, sekonder adrenokortikal ve hipofizer yanıtsızlık,özellikle travma, cerrahi veya hastalık gibi stres zamanlarında,karbonhidrat toleransında azalma, latent diabetes mellitus belirtileri,diyabetiklerde insülin veya oral hipoglisemik ilaçlara gereksinimartması, posterior subkapsüler kataraktların intraoküler basınçartması, glokom, ekzoftalmos, protein katabolizmasına bağlı negatifazot dengesi gibi yan etkiler görülebilir.
Etkileş.:Barbitüratlar,fenitoin ve rifampin glukokortikoid metabolizmasını artırabilirler.Estrojenlerhidrokortizonun etkilerini artırabilirler. İndometasin gibiülserojen ilaçların kortikosteroidlerle birlikte verilmesigastrointestinal ülserasyon riskini artırabilir. Hipoprotrombinemilihastalarda aspirin ve glukokortikoid kombinasyonu dikkatle uygulanmalıdır.Potasyum kaybettirici diüretikler (örn. tiyazitler, furosemid,etakrinik asit) ve amfoterisin B gibi potasyum kaybettirici diğerilaçlar glukokortikoidlerin potasyum azaltıcı etkilerini güçlendirebilirler.Glukokortikoidler ve ambenonium ya da piridostigmin (ve olasılıklaorganofosfat antikolinesteraz pestisidler) gibi antikolinesterazajanlar arasındaki etkileşim miyastenia gravisli hastalarda ağırkas zafiyetine neden olabilir. Nadiren, kortizonun kan pıhtılaşmasınıartırır ve oral antikoagülanlarla tedavi edilmekte olan hastalardaantikoagülan dozunun artırılmasını gerektirebilir.
Doz Önerisi: Başlangıç dozu tedavi edilen spesifik hastalığagöre, günde 5-60 mg arasında değişir. Az şiddetli durumlarda düşükdozlar genellikle yeterli olursa da, seçilmiş hastalarda yüksekinisyal dozlar gerekebilir.
Demeprazol Kapsül
Omeprazol
Ambalaj: 20 mgx14 kapsül.
Eşdeğeri:ErbolinMikropellet Kapsül: 20 mgx14kapsül (Biofarma); Omeprazid MikropelletKapsül: 20 mgx14 kapsül (Nobel); OmeprolKapsül: 20 mgx14 kapsül (İlsan); ProsekEnterik Kapsül: 20 mgx14kapsül (Eczacıbaşı
End.:Gastrikülser, duodenal ülser, reflü özofajit, Zollinger Ellison sendromuve H2 reseptör antagonistleriyle tedaviye yanıt vermeyeninatçı ülser olgularının tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Omeprazolekarşı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Etki ve güvenirliği belirlenmediğindengebelerde ve emzirenlerde kullanılmaz.
Yan E.:Nadirengörülebilen yan etkiler baş ağrısı, diyare, karın ağrısı, bulantı,gaz, baş dönmesi, parestezi, halsizlik, ağız kuruluğu, ciltte döküntüdürve genellikle hafif ve geçicidir.
Etkileş.:Diazepam,varfarin ve fenitoin gibi ilaçların etkilerini uzatabilir. Siklosporinve disulfiram ile etkileşmeler bildirilmiştir. Ketokonazol, ampisilinesterleri, demir tuzları gibi ilaçların emilimini etkileyebilir.
Doz Önerisi: Günlük doz gastrik ülser ve reflu özofajitte 1x1kapsül, tedaviye yanıt vermeyen olgularda 1x2 kapsüldür. Duodenalülser tedavisinde iki hafta süreyle 1x1 kapsül uygulanır. Gerektiğindetedavi süresi 2 hafta daha uzatılır. Zollinger Ellison sendromundagünde 1x3 kapsül uygulanır. Maksimum günlük doz 180 mg’dir. 80 mg’ninüzerindeki dozlar ikiye bölünerek verilmelidir.
Demoksil Süspansiyon
Amoksisilin trihidrat
Ambalaj: 125 mg/5 mLx80 mL :: 250 mg/5 mLx80 mL’lik şişe.
Demoksil Tablet
Amoksisilin trihidrat
Ambalaj: 500 mgx16 tablet.
End.:Duyarlımikroorganizmaların etken olduğu tonsillit, orta kulak iltihabı,sinüzit, farenjit, akut ve kronik bronşit, pnömoni gibi üst ve alt solunumyolu enfeksiyonları; sistit, üretrit, piyelonefrit, adneksit, puerpealenfeksiyonlar, septik abortus, gonore, prostatit gibi ürogenitalsistem enfeksiyonları; selülit, abse, impetigo, akne gibi derive yumuşak doku enfeksiyonlaryla sepsis ve bakteriyel menenjitintedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Penisilinalerjisi olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Penisilin tedavisi uygulanan hastalarda ciddihatta ölümle sonuçlanabilen anafilaktik aşırı duyarlık reaksiyonlarıbildirilmiştir. Gebelikte güvenirliği henüz kesinlik kazanmamıştır.Amoksisilin süte az miktarda geçer, emziren annelerde kullanıldığındabu özelliği unutulmamalıdır.
Yan E.:Alerjikreaksiyonlar görülebilir. Bulantı kusma ve diyare, eritematözmakülopapüler döküntüler ve ürtiker görülebilir. Penisilinlerletedavi sırasında anemi, trombositopeni, trombositopenik purpura,eozinofili, lökopeni ve agranülositoz bildirilmiştir. Seyrekolarak geri dönüşlü hiperaktivite, ajitasyon, anksiyete, uykusuzluk,konfüzyon, davranış bozuklukları ve/veya sersemlik hali kaydedilmiştir.
Etkileş.:Amoksisilin,digoksin veya allopurinolle birlikte kullanıldığında bu ilaçlarınabsorpsiyonlarını artırabilir. Allopurinolle beraber alındığındaciltte kızarıklıkların oluşması insidansı artar. Kumarin ile kullanılması halindeamoksisilinin kan düzeyi yükselir.
Doz Önerisi: Çocuklar için Süspansiyon formu tercih edilmelidir. 20kg’nin üstündeki çocuklara yetişkin dozu uygulanır. Doz yetişkinlerde8 saatte bir 250 mg’dir. Ağır ve kısmen dirençli enfeksiyonlarda yetişkinlere8 saatte bir 500 mg verilir. Gonorede ve akut, basit anogenital veüretral enfeksiyonlarda (kadın-erkek) yetişkinlerde olağan doztek doz halinde 3 g amoksisilindir. Bakteriyel menenjitte yetişkinlerdegünlük doz kg başına 150-200 mg olarak hesaplanır. Bu doz 8 veya 6 eşitkısma bölünerek 3 veya 4 saat ara ile verilir. Amoksisilin iletedavi, semptomlar kaybolduktan sonra en az 48-72 saat daha sürdürülmelidir.Hemolitik streptokokların neden olduğu enfeksiyonlarda nükslerinve komplikasyonların önlenebilmesi için tedavinin en az 10 günsürdürülmesi önerilir.
De-Nol Yutma Tableti
Kolloidal bizmut subsitrat
Ambalaj: 300 mgx60 tablet.
End.:Mide veduodenum ülserleri, gastrit ve mukozasındaki bakteriyel enfeksiyonlarıntedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Ağır böbrekyetmezliğinde kontrendikedir. Gebelikte, emziren annelerde veçocuklarda kullanımı önerilmez.
Uyar.: İlacın alınmasından yarım saat önce ve yarım saatsonra antasit ilaçlar ve süt alınmamalıdır.
Yan E.:Bizmut sülfit oluşumu nedeniyledışkı siyah renkte olabilir. Dilde esmerleşme, bulantı ve kusma görülebilir.Bu yan etkiler tehlikeli değildir ve tedavinin bitiminden sonrakaybolur.
Etkileş.:Tedavi sırasındadiğer bizmutlu bileşiklerin kullanımı ya da alkol alınması önerilmez.Birlikte kullanıldığında tetrasiklinlerin etkisini inhibeeder.
Doz Önerisi: Aç karnına günde 2 kez 2 tablet sabah kahvaltısındanyarım saat önce ve 2 tablet akşam yemeğinden yarım saat önce ya daaç karnına günde 4 kez birer tablet alınmalıdır. Bu durumda tabletler3 ana öğünden yarım saat önce veya yarım saat sonra ve yatmadan öncealınır. Tabletler su ile yutulmalıdır. Tedavi 4-8 hafta sürer. Bu süreden sonra 8 hafta süreyleDe-Nol ya da bizmut bileşikleri kullanılmamalıdır.
Dentinox Diş Jeli
Lidokain HCI 3.4mg, hidroksipolietoksidodekan 3.2 mg, kamomil tentürü 150 mg/g
Ambalaj: 10 g’lik ambalaj.
End.:Çocuklardadiş çıkarma sırasında görülen ağrılı ve enflamasyonlu durumlarıngiderilmesinde; gingiva stomatitisi sırasında görülen ağrılıve enflamasyonlu durumların giderilmesinde kullanılır.
Kontr.E.: Bileşimdeki maddelerden herhangi birine karşıoluşmuş aşırı duyarlık durumlarında kullanılmamalıdır.
Yan E.: Bildirilmiş bir yan etkisi yoktur.
Doz Önerisi: Diş çıkarma ağrılarında az bir miktar (7.5 mm)jel bir parça pamuk veya temiz parmağa sürülerek bebeğin diş etleriyavaşça ovulur. Aynı işlem 20 dakika sonra tekrarlanır. Gerektiğindegünde 6 kez tekrarlanabilir.
DepakinFlakon IV
Valproat sodyum
Ambalaj: 400 mgx4 flakon ve 4 mLx4 enjeksiyonluk su ampulü.
Depakin Enterik Tablet
Valproat sodyum
Ambalaj: 200 mgx40 tablet :: 500 mgx40 tablet.
Depakin Oral Solüsyon
Valproat sodyum
Ambalaj: 200 mg/mLx40 mL’lik şişe.
Depakin Chrono Bölünebilir Tablet
Valproat sodyum
Ambalaj: 500 mgx30 tablet.
End.:Jeneralizeveya parsiyel epilepsinin tedavisinde, özellikle absans, miyoklonik,tonik-klonik, atonik ve miks nöbet şekillerinin görüldüğü durumlarda (basitveya kompleks nöbetlerde, sekonder jeneralize nöbetler, spesifik sendromlar),çocuklardaki febril konvülsiyonların profilaksisinde (yüksek risk altındaki veen az bir kez konvülsiyon geçirmiş olan süt çocukları veya küçük çocuklarda) vebipolar bozukluklara bağlı maninin önlenmesi ve tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Hepatikyetmezlik ve hemorajik diatez durumlarında kontrendikedir.
Uyar.: Karaciğer fonksiyon testleri özellikle risklihastalarda tedaviden önce ve tedavinin ilk 6 ayında periyodik olarakyapılmalıdır. 3 yaşın altındaki çocuklarda sodyum valproat uygulanacaksamonoterapi önerilir, ancak tedaviye başlamadan önce karaciğerharabiyeti riski bu gruptaki hastalarda iyi değerlendirilmelidir.3 yaşın altındaki çocuklarda aynı zamanda salisilat kullanımı,karaciğer toksisitesi riski nedeniyle önlenmelidir. Antiepileptik tedavi gören kadınıngebe kalması önerilmez. Laktasyonda anne sütü ile beslenmiş çocuklardaklinik etkilere raslanmamıştır.
Yan E.:Saç dökülmesi,postural ince tremor, karaciğer fonksiyon testleri değişmeksizinhiperamoniemi görülebilir. Anemi, lökopeni, trombositopeni veya pansitopenide bildirilmiştir. Bazan fatalite ile sonuçlanan pankreatit tanımlanmıştır.Vasküleratit görüldüğü bildirilmiştir. Kilo artışı görülebilir;amenore ve menstrüel düzensizlik bildirilmiştir.
Etkileş.:SSS depresanlarıve alkolle birlikte kullanıldığında santral depresan etkiler artar.Aspirin, karbamazepin ve dikumarol gibi ilaçlar serum düzeylerinindeğişmesine neden olur. Fenobarbital, primidon ve klorazepamlabirlikte kullanılmamalıdır. Fenitoinle birlikte kullanıldığındayeniden doz ayarlaması yapılmalıdır.
Doz Önerisi: Depakin IV: Oral formların geçici olarak kullanılamadığı durumlarda, yetişkinlerde ve çocuklarda epilepsinin replasman tedavisindegeçici olarakkullanılır. Tek kullanımda (örneğin cerrahi öncesi): Son oral dozdan4-6 saat sonra %0.9’luk sodyum klorür çözeltisi içinde sodyum valproat IVolarak ya da 24 saati geçen sürekli enfüzyon şeklinde veya günde 4 kez birersaatlik perfüzyonlar şeklinde (ortalama doz 20-30mg/kg/gün) uygulanır. Etkili plazma konsantrasyonuna hızla ulaşılması ve sürdürülmesi istenildiği durumlarda: 15 mg/kg dozda bolus tarzında 5 dakikadan uzun sürede IV enjeksiyon uygulanır. Daha sonra sürekli enfüzyon şeklinde devam edilir; 1 mg/kg/saat akış hızıyla yavaşça artırılarak yaklaşık olarak 75 mg/L kan valproat konsantrasyonuna ulaşılır. Akış hızı klinik duruma göre düzenlenir.Enfüzyon kesilir kesilmez elimine edilen miktarın hemen yerine konulabilmesi için oral form ile tedaviyegeçilir. Oral uygulama önceki dozla ya da doz değiştirerek yapılır. Depakin Tablet/Oral Solüsyon: Bebek ve küçük çocuklara 30mg/kg/gün dozunda verilir. Bu amaçla oral solüsyon tercih edilir.20 kg’nin üstündeki çocuklara 20-30 mg/kg/gün dozda verilir. Erişkinlere20-30 mg/kg/gün dozda verilir. 24 saatlik doz iki üç kerede yemeklerleverilir. Depakin Chrono Tablet: Bildirilen etkili miktar genelde 40-100 mg/L (300-700µmol/L)’dir. Başka bir antiepileptik uygulanmayan hastalarda doz 2-3 günaralarla artırılarak bir hafta içinde optimum doza ulaşılır. Epilepside başlangıçdozu genellikle günde 10-15 mg/kg olup, daha sonra optimum dozaja kadar çıkılır.Ortalamagünlük doz 20-30 mg/kg'dir. Çocuklarda dozaj 30 mg/kg/gün civarında, erişkinlerdeise 20-30 mg/kg/gün civarındadır. Bipolar bozukluklara bağlı maninin önlenmesive tedavisinde tavsiye edilen başlangıç dozu günde 1000 mg’dir. Bipolarbozuklukların sürek tedavisi için tavsiye edilen doz günde 1000 mg ile 2000 mgarasındadır. Ystisnai durumlarda, doz günde 3000 mg’den fazla olmayacak şekildeartırılabilir

SonSuzluk
07-07-2008, 14:43
Depo-Dilar Ampul
Parametazon asetat
Ambalaj: 20mg/1 mLx2 ampul.
End.:Alerjikhastalıklar, kronik bronşiyal astım, kronik nefes darlığı, kronikromatoid artrit, dermatozlar, kan hastalıkları, kolitis ulseroza,bağ dokusu hastalıkları ve lokal uygulamalar halinde osteoartroz,bursit, tendinit, tenosinovit, fibromiyosit, epikondilit, hidrartoz,psöriazis, keloid, alopesi, areata ve nörodermatitte endikedir.
Kontr.E.:Hipertansiyon,osteoporoz, mide ülseri, psikoz, gözde herpes simpleks, tüberkülozve canlı virüs aşısının yapıldığı durumlarda kontrendikedir.
Yan E.:Ay yüz, yağdepolanması, ödem, peptik ülser, hiperglisemi, depresyon ve halsizlikgibi yan etkiler görülebilir.
Etkileş.:Birliktebarbitürat veya rifampisin verildiğinde preparatın etkisi ve antikoagülanlarlayanıt azalabilir.
Doz Önerisi: Başlangıç dozu IM yolla uygulanan 10-40 mg’dir.Bu dozun etkisi 4-7 günden 3-4 haftaya kadar sürebilir. İdame dozhastanın durumuna göre belirlenir. Lokal tedavilerde hasta bölgeye0.5-1 mL enjekte edilir. İltihaplı eklem hastalıkları, ciddi eklemdejenerasyonları, kontakt kıkırdak eklemleri, simfiz pupis gibiboşluğu bulunmayan eklemlerin artritlerinde ve herpes zosterdeeklem içi enjeksiyon uygulanmamalıdır. Enjeksiyon kesinlikle damariçi ve omurilik sıvısına yapılmamalıdır.
Depo-Medrol Süspansiyon
Metilprednizolonasetat
Ambalaj: 40 mg/1 mLx1 flakon.
End.:Romatoidartrit, osteoartrit, bursit, tendinit, tenosinovit, epikondilitve tendon üzerindeki gangliyonların enflamasyonunda; lokalizenörodermit, hipertrofik liken planus, nummüler ekzema, nekrobiozislipoidika diabetikorum, alopesi areata, diskoid lupus eritematozusve böcek ısırıkları gibi deri hastalıkları; ülseratif kolit; adrenogenitalsendrom ve astımda kullanılır.
Kontr.E.: Akut enfeksiyonlarda, lokal etki için yapılan eklemiçi, bursa içi, tendon içi vb. enjeksiyonlar kontrendikedir. Metilprednizolonasetat ile sistemik tedavi, diğer sürrenal korteks steroidlerindeolduğu gibi, iyileşmemiş tüberküloz, peptik ülser, akut psikoz, Cushingsendromu, Herpes simpleks keratiti, canlı virüs aşılarının (çiçek aşısıvb.) uygulanması sırasında ve su çiçeği hastalarında kontrendikedir.
Uyar.: Aktif tüberküloz, diabetes mellitus, osteoporoz,kronik psikotik reaksiyonlar, trombofilebite eğilim, hipertansiyon,konjestif kalp yetmezliği ve böbrek yetmezliğinde dikkatle kullanılmalıdır.Tıbbi birgerekçe olmadıkça gebelerde kullanılmamalıdır. Kortikosteroidlerplasentadan geçer. Prednizolon anne sütüne geçmektedir, ancak metilprednizolonasetat ile ilgili yeterli bilgi yoktur.
Yan E.: Sıvı retansiyonu, sodyum retansiyonu,konjestif kalp yetmezliği, potasyum kaybı, hipokalemik alkaloz,hipertansiyon, kaslarda güçsüzlük, steroid kullanımına bağlı miyopati,kas kitlesinde azalma, osteoporoz, vertabralarda kompresyon kırıkları,femur ve humerus başının aseptik nekrozu ve uzun kemiklerde patolojikkırıklar, peptik ülser, aktif peptik ülserin iyileşmesinde gecikme,perforasyon ve hemoraji, pankreatit, abdominal distansiyon, ülseratifözofajit, bulantı, kusma, anoreksi, kilo kaybı, diyare, kabızlık,yara iyileşmesinde gecikme, deride incelme ve duyarlık, peteşive ekimoz, allerjik reaksiyonlar (örneğin ürtiker), fasiyal eritem,aşırı terleme, deri testlerinde verilen yanıtlarda baskılanma,havale, baş ağrısı, vertigo, uykusuzluk, motor aktivitede artma,genellikle tedavi sonrası ortaya çıkan intrakraniyal basınç artışıve beraberinde papilödem (psödomotor serebri), ruh halinde değişiklikler(örneğin öfori), depresyon ve anksiyete, glikoz toleransında azalma,hiperglisemi, çocuklarda büyümenin baskılanması, stres, travma,cerrahi girişim veya hastalık gibi durumlarda sekonder adrenokortikalve hipofizer yanıtsızlık, latent diyabetin manifest hale gelmesive diyabetik hastalarda insülin veya oral hipoglisemik ilaçlaragereksinimin artması gibi durumlar görülebilir.
Etkileş.: Kortikosteroidler salisilatlarınrenal klirensini artırır. Barbitüratlar, fenilbutazon, fenitoinve rifampisin kortikosteroidlerin etkilerini azatır. Kortikosteroidlerantikoagülan ilaçlara olan yanıtı azaltır. Kortikosteroid tedavisigören hastalara su çiçeği aşısı yapılmamalıdır. Diğer aşılar veyatoksoidler de kortikosteroid tedavisi gören kişilere, nörolojikkomplikasyonların görülebilme olasılığı ve antikor yanıtınınzayıf olması nedeniyle uygulanmamalıdır. Glukokortikoidler,diyabetik hastaların insülin veya oral hipoglisemik ilaçlaraolan gereksinimini artırır. Ülserojenik ilaçların (salisilatlar,indometasin gibi) kortikosteroidlerle birlikte kullanımı gastrointestinalülser riskini artırır.
Doz Önerisi: Olası fiziksel geçimsizliklerden dolayı, Depo-Medrol seyreltilmemeli veya diğer çözeltilerlekarıştırılmamalıdır. Preparat, intravenöz veya intratekal olarakkullanılmamalıdır. Omuz, diz, ayak bileği gibi büyük eklemlerde20-80 mg; dirsek, el bileği gibi orta büyüklükteki eklemlerde 10-40mg; intrafalangeal, metakarpofalangeal, sternoklaviküler ve akromioklavikülereklemler gibi küçük eklemlerde 4-10 mg’lik dozlar önerilir. Tendon kılıfları üzerindekigangliyonların tedavisinde, süspansiyon doğrudan doğruya kistiçine enjekte edilir. Bu endikasyonlar için Depo-Medrol dozu 4-30 mg’dir. Kronik durumlardaenjeksiyonların tekrarlanması gerekir. Lokalize nörodermit, hipertrofiklichen planus, nummuler ekzema, necrobiosis lipoidica diabeticorum,alopecia areata, diskoid lupus eritematozus ve böcek ısırıklarındaintrakeloidal Depo-Medrol enjeksiyonu, lezyonların yumuşayarak kaybolmasınısağlayabilir. Depo-Medrol süspansiyonu lezyonun içine enjekte edilir. Büyük lezyonlarda enjeksiyon0.5-1 mL’lik dozlarda tekrarlanmalıdır. Normalde 1-4 enjeksiyon yeterlidir.Ülseratif kolitli hastalarda, 3-7 kez lavement a garder ya da rektumasürekli damlatma biçiminde 40-120 mg Depo-Medrol ile olumlu sonuçlar alınmıştır.Hastaların çoğunda, 30-300 mL su içindeki 40 mg Depo-Medrol ile birlikte diğer tedavi ajanlarınında kullanılması gerekir. Romatoid artritli hastaların sürek tedavisinde,her hafta 1-3 mL enjeksiyon gerekir. Dermatolojik hastalıklarda,1-4 hafta süreyle haftada bir kez 1-3 mL enjeksiyon gerekir. Zehirlisarmaşığa bağlı akut ve ağır dermatit olgularında 2-3 mL’lik tek dozunIM enjeksiyonundan 8-12 saat sonra iyileşme başlar. Kronik temasdermatitlerinde, 5-10 günlük aralarla enjeksiyonları yinelemekgerekir. Seboreik dermatit olgularında, haftada 2 mL yeterli etkiyisağlar. Astımlı hastalarda, 2-3 mL enjeksiyonundan 6-48 saat sonraiyileşme başlar ve birkaç gün ile birkaç hafta sürer. Aynı biçimde allerjikriniti olan hastalarda 2-3 mL IM uygulanmasından sonra nezle belirtileribirkaç gün ile birkaç hafta süreyle kaybolur.

SonSuzluk
07-07-2008, 14:44
Deponit Flaster
Nitrogliserin
Ambalaj: 16 mgx10 ve 30 flaster.
End.:Anjina pektoristetek başına veya bir b-blokerile ve/veya kalsiyum antagonistleri gibi diğer antianjinal ilaçlarlabirlikte kullanılır. Konjestif kalp yetmezliğinde dijital veyadiğer pozitif-inotrop ilaçlar ve diüretiklerle tedaviye yeterli yanıtvermeyen hastalarda ek tedavi olarak kullanılır.
Kontr.E.:Nitrogliserinve benzeri organik nitrat bileşiklerine karşı aşırı duyarlığıolanlarda, belirgin hipotansiyonun eşlik ettiği akut dolaşım yetmezliği,intrakraniyel basıncın artması ile ilgili durumlar ve obstrüksiyonabağlı miyokard yetmezliğinde kontrendikedir. Nitrogliserin sildenafilile birlikte kullanılmamalıdır, çünkü sildenafil nitrogliserininvazodilatör etkilerini artırabilir ve şiddetli hipotansiyonoluşabilir.
Uyar.: Transdermal müstahzarlar, kardiyoversiyon veyaDC defibrilasyonundan veya diatermi tedavisinden önce çıkarılmalıdır.Yeni geçirilmiş miyokard enfarktüsü veya akut kalp yetmezliği durumlarında,transdermal nitrogliserin tedavisi ancak sıkı tıbbi gözetim ve/veyahemodinamik kontrol altında sürdürülmelidir. Nitrogliserin özellikletedavinin başında hastanın araba sürme veya makine kullanma gibireaksiyonlarını bozabilir. Nitrogliserin gebelerde, ancak anneiçin potansiyel yararları fetüs üzerine riskinden daha önemli olduğundakullanılmalıdır. Anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.Anne için sağlanacak yarar çocuğa gelebilecek olası zarara karşıdeğerlendirilmelidir.
Yan E.:Baş ağrısınaneden olabilir. Ender olarak, olasılıkla refleks taşikardi ile ilgiliolarak yüzde kızarıklık, sersemlik, halsizlik hissi veya baş dönmesive postural hipotansiyon bildirilmiştir.
Etkileş.:Diğer vazodilatörler,kalsiyum antagonistleri, ACE inhibitörleri, b-blokerler, diüretikler, antihipertansifler,trisiklik antidepresanlar ve majör trankilizanlar ile birlikte tedavive alkol tüketimi nitrogliserinin kan basıncını düşürücü etkisiniartırabilir. Nitrogliserin ile birlikte kullanımı dihidroergotamininbiyoyararlanımını artırabilir. Koroner arter hastalığı olanlarda bu konuya özeldikkat gösterilmelidir. Asetilsalisilik asit ve nonsteroidal antiromatizmalilaçlar, nitrogliserine verilen terapötik yanıtı azaltır.
Doz Önerisi: Koruyucu folyeden ayrıldıktansonra göğüste az kıllı, kuru ve temiz bir cilt alanı üzerine yapıştırılırve uygulamadan 24 saat sonra çıkartılarak yeni flaster başka bircilt alanına uygulanır. Ortalama olarak etkili madde serbestleşmesi24 saatte 5 mg.
Depo-Provera Flakon
Medroksiprogesteronasetat
Ambalaj: 150mg/1 mLx1 flakon ve 2 mL’lik enjektör.
End.: Doğum kontrolünde (ovülasyonunbaskılanması) endikedir.
Kontr.E.: Duyarlı kişilerde, teşhis edilmemişvajinal ve idrar yolu kanamalarında, teşhis edilmemiş meme hastalığıolanlarda, gebelikte, tromboembolik ve serebrovasküler hastalıklarile aktif trombofilebitte ve karaciğer fonksiyon bozukluğundakontrendikedir.
Uyar.: Tromboembolik bir hastalık belirtive bulgusu olanlarda, medroksiprogesteron tedavisine başlanmadanönce, hastaların durumu yeniden değerlendirilmelidir. Nadirenanafilaktik ve anafilaktoid reaksiyonlara yol açabilir. Progestajenlervücutta bir miktar sıvı tutulmasına neden olduklarından, epilepsiya da migreni olan hastalarda ve astım, kalp veya böbrek işlev bozukluğuolan hastalarda tedavi sırasında dikkat gerekir. Medroksiprogestorenkullanan hastaların vücut ağırlığında artış görülebilir. Medroksiprogesteronasetat laktasyonu engellemez, anne sütüne çok az miktarlarda geçer.
Yan E.: Anafilaksi ya da anafilaktoidreaksiyonlar; trombofilebit ve akciğer embolisi; sinirlilik, uykusuzlukya da uyuklama, çabuk yorulma, depresyon, göz kararması ve baş ağrısı;ürtiker, kaşıntı, döküntü, akne, hirsutizm, saç dökülmesi; bulantı;memelerde duyarlık ve galaktore; serviks erozyonlarında ya da sekresyonundadeğişiklikler; hiperpireksi, vücut ağırlığında değişiklik ve aydedeyüz görülebilir.
Etkileş.: Birlikte aminoglutamid uygulanması,medroksiprogestoren asetatın serum düzeylerini önemli derecedeazaltabilir.
Doz Önerisi: Doğum kontrolu amacıyla, her üç ayda bir 1 flakon,derin IM enjeksiyon yoluyla uygulanır. Uygulamaya başlarken hastanıngebe olmadığından kesin olarak emin olmak için, ilk enjeksiyon, normalbir adet siklusu başlangıcındaki ilk 5 gün içerisinde veya doğum sonualtıncı haftadan önce yapılmalıdır.
Deposilin Flakon IM
Penisilin G benzatin
Ambalaj: 1.200.000 IUx1 flakon ::2.400.000 IUx1 flakon. Eşdeğeri:BenzapenLA Flakon:1.200.000 IUx1 flakon, 2.400.000 IUx1 flakon (Tüm-Ekip); Penadur-LAFlakon: 1.200.000 IUx1 flakon,2.400.000 IUx1 flakon (Wyeth); Pentin-LA Flakon: 1.200.000 IUx1 flakon, 2.400.000 IUx1 flakon (Bilim
Deposilin 6.3.3 Flakon IM
Penisilin G benzatin600.000 IU, penisilin G sodyum 300.000 IU, Penisilin G prokain 300.000IU
Ambalaj: 1 flakon.
Eşdeğeri:Benzapen6.3.3 Flakon:1.200.000 IUx1 flakon (Tüm-Ekip); Penadur 6.3.3 Flakon:1.200.000 IUx1 flakon (Wyeth
End.:Farenjitgibi üst solunum yolunun hafif ve orta şiddetteki enfeksiyonlarıve streptokoksal piyodermi; sifilis, frambezi, bejel ve pinta gibizührevi enfeksiyonların tedavisinde endikedir. Ayrıca romatizmalateş ya da chorea nüksünü önlemede Benzatin Penisilin G’nin etkinliğikanıtlanmıştır. Romatizmal kalp hastalığı ve akut glomerülonefritteizleyici profilaktik tedavi olarak da kullanılır.
Kontr.E.:Penisilinlerdenherhangi birine aşırı duyarlık göstermiş olanlar için kontrendikedir.
Uyar.: Penisilin terapisindeki hastalarda bazen çokciddi ve şiddetli hipersensitivite (anafilaktoid) reaksiyonlarınoluştuğu kaydedilmiştir. Penisilin müstahzarlarının ön-yan-kalçadadevamlı aynı bölgeye IM enjeksiyonu, atrofi ve dört başlı femorisfibrozu oluşturduğu rapor edilmiştir. Sinire ya da yakınına enjeksiyonkalıcı nörolojik hasar meydana getirir. Penisilin plasentaya hemen geçer;gebelerde kesin gerekmedikçe kullanılmamalıdır. Penisilin G annesütüne geçer; emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır.
Yan E.:Makülopapülererupsiyondan eksfoliatif dermatite kadar varan deri kızartıları;ürtiker; larenjeal ödem; titreme, ateş, ödem, artralji ve dayanıksızlıkdahil serum hastalığı reaksiyonları görülebilir. Bazan gözlemlenentek reaksiyon ateş ya da eozinofili olabilir. Hemolitik anemi, lökopeni,trombositopeni, nöropati ve nefropati seyrek görülen reaksiyonlardırve genellikle yüksek dozlarda parenteral penisilin ile bağlantılıdır.Sifilisin diğer reaksiyonlarında görülen Jarisch-Herxheimer reaksiyonurapor edilmiştir.
Etkileş.: Bakteriyostatik bir antibiyotikolan tetrasiklin, penisilinin bakterisid etkisini antagonizeettiğinden, bu iki ilaç aynı anda kullanılmamalıdır. Penisilinlerinitrah hızı, probenesidle uygulanmaları sonucu azalır. Probenesid,penisilinlerin kandaki düzeylerini artırır ve uzatır.
Doz Önerisi: Deposilin Flakon: Üst-solunum yolunun A grubu streptokok enjeksiyonları(örn. farenjit): Erişkinler için 1.200.000, çocuklar için 900.000 üniteliktek enjeksiyon halinde. Bebekler ve 27 kg’nin altındaki çocuklar için300.000-600.000 ünitelik tek enjeksiyon halinde uygulanır. Sifiliz: Primer, sekonder ve latent: 2.4MU tek doz. Late (tersiyer ve nörosifiliz): 2.4 MU tek doz 7 gün ara ileüç kez. Konjenital: 2 yaşın altındaki çocuklar için, 50.000 ünite/kg(vücut ağırlığı), 2-12 yaş arasındakiler için doz erişkinlerin dozajtablosuna göre ayarlanır. Yaws, bejel ve pinta: 1.2 MU tek bir enjeksiyon halinde uygulanır. Profilaksi: Akut eklem romatizması ve glomerülonefritiçin; akut bir nöbetin ardından ayda bir kez 1.200.000 ünite veya heriki haftada bir 600.000 ünite verilebilir. Deposilin6.3.3. Flakon: Üst solunum yolunun A grubu streptokok enfeksiyonları(farenjit, tonsilit), yumuşak doku enfeksiyonları, kızıl ve erizipel: Her yaştaki çocuklarda A Grubustreptokok enfeksiyonlarının tedavisi için Deposilin 6.3.3'ün tek bir dozu (toplam 1.200.000IU benzilpenisilin) genellikle yeterlidir. Yetişkinlerde 2-3günde bir tek doz olarak uygulanır. Bu uygulamaya gerektiği kadardevam edilir. Pnömokok enfeksiyonlar (pnömokoksik menenjitdışında): Birdoz Deposilin6.3.3 2 veya 3gün aralıklarla tekrarlanır. Bu tedaviye hastanın vücut sıcaklığınormale döndükten 48 saat sonrasına kadar devam edilir.

SonSuzluk
07-07-2008, 15:06
Depset Kapsül
Fluoksetin HCI
Ambalaj: 20 mgx16 kapsül. Eşdeğeri:DepreksKapsül: 20 mgx16 kapsül (TriPharma); FlorakKapsül: 20 mgx16 kapsül (Deva); FulsacKapsül: 20 mgx16 kapsül (Biofarma); LoksetinKapsül: 20 mgx16 kapsül (Nobel); ProzacKapsül: 20 mgx16 kapsül (Lilly); SeronilKapsül: 20 mgx16 kapsül (Drogsan
End.:Depresyonve buna eşlik eden anksiyetenin, ayrıca bulimia nevroza ve obsesif-kompulsifhastalık tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Fluoksetinekarşı aşırı duyarlı hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Fluoksetin tedavisi sırasında etiyolojisi bilinmeyenderi döküntüsü geliştiği takdirde ilacın kullanımı durdurulmalıdır.Fluoksetin ile tedavi edilen hastaların %10-15’inde anksiyete, sinirlilikve uykusuzluk görülmüş ve hastaların %5 kadarı bu advers etkilernedeniyle tedaviyi yarıda kesmiştir. Şiddetli böbrek yetmezliğiolan hastalara verilmemelidir. Bir MAO inhibitörünün kullanımınason verildikten sonra fluoksetin tedavisine başlanacağı zaman,aradan en az 14 gün geçmiş olması gerekir. Daha güvenli başka bir seçenekvarsa gebelerde kullanılmamalıdır. Emziren annelere verilmemelidir.Herhangi bir psikoaktif ilacın, muhakeme yeteneğini ve becerileriolumsuz yönde etkileyebileceği konusunda hastalar uyarılmalıdır.
Yan E.:Bulantı,diyare, ağız kuruması, iştah kaybı, dispepsi, kusma; baş ağrısı, sinirlilik,uykusuzluk, uyuşukluk, anksiyete, tremor, göz kararması, yorgunluk,libido azalması, konvülsiyonlar görülebilir. Hipomani ya da mani degörülmüştür. Diskinezi, hareket bozuklukları ve nöroleptik habissendrom-benzeri olaylar bildirilmiştir. Farenjit, dispne, deri döküntüsüve/veya ürtiker, aşırı terleme, serum hastalığı ve anafilaktoidreaksiyonlardan söz edilmiştir. Genellikle reversibl karakter taşıyansaç dökülmesi bildirilmiştir. Cinsel fonksiyon bozukluğu da (orgazmgecikmesi ya da inhibisyonu) bildirilmiştir.
Etkileş.:Lityumufluoksetinle birlikte kullanan hastalarda lityum toksisitesi bildirilmiştir.Flekainid, enkainid, vinblastin, karbamazepin ve trisiklik antidepresangibi ilaçlarla birlikte fluoksetin kullanılacağı zaman, bu ilaçlaraen düşük dozajda başlanmalı ya da ilaçların dozları mümkün olan endüşük miktara indirilmelidir. Triptofan ile birlikte fluoksetinkullanan az sayıda hastada ajitasyon, huzursuzluk ve gastrointestinalsemptomlar bildirilmiştir.
Doz Önerisi: Aç ya da tok karnına alınabilir. Etkisi 4 hafta ya dadaha uzun bir tedaviden sonra ortaya çıkabilir. Depresyon: Önerilen başlangıç dozu, günde bir kez20 mg’dir. Bazı hastalarda doz günde 80 mg’ye kadar yükseltilmesine rağmen,genellikle günde 20 mg yeterlidir. 20 mg’yi aşan dozlar sabahları tek dozolarak ya da ikiye bölünerek (sabah ve öğle) uygulanabilir. Günde 80 mgaşılmamalıdır. Obsesif kompulsif bozukluk: Önerilen başlangıç dozu, günde birkez 20 mg’dir. Yeterli klinik yanıt elde edilmezse, birkaç hafta sonra dozyükseltilebilir. Önerilen doz günde 20-60 mg’dir. 20 mg’yi aşan dozlarsabahları tek doz olarak ya da ikiye bölünerek (sabah ve öğle) uygulanabilir.Günde 80 mg aşılmamalıdır. Bulimia nervoza: Önerilen doz, sabahları bir kerede alınmak üzere 60mg’dir. Bazı hastalarda, dozun bir kaç gün içinde yükseltilerek bu dozaulaşılması gerekebilir. Günde 60 mg’den yüksek dozlar araştırılmamıştır. Premenstrual disforikbozukluk: Günde birkez 20 mg önerilir.
Dequadin Pastil
Dekualinyum klorür
Ambalaj: 0.25 mgx30 pastil.
End.:Glosit, aftözülser, pamukçuk, farenjit, stomatit, boğaz ağrısı, tonsilit, Vincentanjini gibi yaygın ağız ve boğaz enfeksiyonlarının lokal tedavisiiçin endikedir. Diş çekimleri ve tonsillektomiden sonra koruyucuolarak kullanılabilir.
Kontr.E.: Aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: İnatçı enfeksiyonlarda ve aşırıduyarlık görülen olgularda tedaviye son verilmelidir.
Yan E.: Nadiren allerjik reaksiyonlarbildirilmiştir.
Doz Önerisi: Her 3-4 saatte bir 1 pastil ağızda emilerek alınır.Şiddetli enfeksiyonlarda daha sık aralıklarla alınabilir. Günde8 pastilden fazla alınmamalıdır.
Dermatol Yara Tozu MerkezLab.
Bizmut subgallat
Ambalaj: 7 g’lik ambalaj.
End.: Piyodermi, vulgar, bulaşıcı akne ve ekzema, sulananyanıklar, pişikler ve cilt yaralanmalarının tedavisinde, yenidoğanbebeklerin göbek yaralarının kapanmasında, sünnet, küçük cerrahigirişimler, meme başı çatlak ve yaralarının iyileştirilmesindeetkindir.
Kontr.E.: Aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır.
Yan E.: Lokal irritasyona neden olabilir.
Doz Önerisi: Hastalıklı bölge antiseptik bir sıvıyla temizlendiktensonra bol miktarda ve yaranın tamamen örtülmesine özen gösterilerekserpilir ve üzeri steril gazlı bezle kapatılır.
Dermatol Aroma Toz Aroma
Bizmut subgallat
Ambalaj: 5 ve 15 g’lik ambalaj.
End.: Piyodermi, vulgar, bulaşıcı akne ve ekzema, sulananyanıklar, pişikler ve cilt yaralanmalarının tedavisinde, yenidoğanbebeklerin göbek yaralarının kapanmasında, sünnet, küçük cerrahigirişimler, meme başı çatlak ve yaralarının iyileştirilmesindeetkindir.
Kontr.E.: Aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır.
Yan E.: Lokal irritasyona neden olabilir.
Doz Önerisi: Yara temizlendikten sonra yara yüzeyine serpilir.
Dermatop Krem
Prednikarbat
Ambalaj: 2.5 mg/gx30 g’lik tüp.
Dermatop Merhem
Prednikarbat
Ambalaj: 2.5 mg/gx30 g’lik tüp.
Dermatop Solüsyon
Prednikarbat
Ambalaj: 2.5 mg/gx20 mL’lik şişe.
End.:Haricikortikoid tedavisi gerektiren bütün enflamatuvar deri hastalıklarınıntedavisinde endikedir. Duyarlı deri bölgelerine dahi uygulanabilir.Küçük çocukların deri hastalıklarında da kullanılabilir.
Kontr.E.:Aşılar,frengi, tüberküloz, mantar hastalıkları veya bakteri ve virüslerden(örn. su çiçeği) ileri gelen deri lezyonları ve aşırı duyarlıktakontrendikedir. Ağız çevresindeki deri iltihaplarında perioraldermatit (roscea tipi dermatit) söz konusu ise kullanılmamalıdır.
Uyar.: Yüze sürülürken göze kaçmamasınadikkat edilmelidir. Topikal kortikoidler (özellikle potent olanlar)ciltte geniş alanlara uygulanırsa, aşırı miktarda tüketilirse veyauzun süre kullanılırsa emilimleri artarak sistemik yan etkilereneden olabilirler. Tıbbi zorunluluk olmadıkça gebelerde kullanılmamalıdır.Kullanılması gerektiğinde fazla miktarda veya uzun süre kullanımdankaçınılmalıdır. Özellikle gebelerde, bebek ve küçük çocuklarda 4haftadan uzun süre kullanılmamalıdır.
Yan E.:Bazan sadeceyanma ve nadiren kaşıntı, kızarıklık, sızıntı, sivilce gibi lokalderi lezyonları, kıl foliküllerinin iltihabı görülebilir.
Doz Önerisi:Dermatop Krem: Özellikle akut seyreden ve/veyasulantılı deri lezyonlarının tedavisinde uygundur. Derinin hastaolan kısmına günde 1 kez ince bir tabaka halinde hafifçe ovularaksürülür. Gerekirse günde 2 kez kullanılabilir. Bakteri ve mantardan kaynaklananlokal enfeksiyonlarda ek olarak antibakteriyel ve antimikotiktedavi uygulanmalıdır.Dermatop Merhem: Akut ve kronik deri hastalıklarınıntedavisinde uygundur ve derisi nemli, normal ve kuru olan hastalardakullanılabilir. Derinin hasta olan kısmına günde 1 kez ince bir tabakahalinde hafifçe ovuşturularak sürülür. Gerekirse günde 2 kez kullanılabilir.Bakterive mantardan kaynaklanan lokal enfeksiyonlarda ek olarak antibakteriyelve antimikotik tedavi uygulanmalıdır.Dermatop Solüsyon: Mümkünse çok ekonomik bir şekilde damla damla kullanılarakderinin hasta olan kısmına günde 1 kez hafifçe ovuşturularak sürülür.Gerektiğindegünde 2 kez kullanılabilir

SonSuzluk
07-07-2008, 15:06
Dermikolin Pomat
Nitrofurazon 0.05g
Ambalaj: 22 g’lik tüp.
End.:Travmatiklezyonlarda, ameliyat yaralarının enfeksiyonlardan korunmasında(özellikle anorektal lezyonlara yapılan girişimler ve kolostomidensonra; apse, osteomiyelit, antraks ve paranişilerin cerrahi tedavisindensonra); özellikle diğer antibakteriyel ilaçlara direnç gelişmeolasılığı bulunan ikinci ve üçüncü derece yanıklarda tedaviye ilaveolarak; özellikle geçmişinde dirençli bakteri epidemilerineraslanılan hastanelerde, bakteriyel kontaminasyonun greft reddineyol açabileceği durumlarda da endikedir.
Kontr.E.:Aşırı duyarlıolduğu bilinen kişilerde kontrendikedir.
Uyar.: Böbrek yetmezliğinde dikkatlekullanılmalıdır. Gebelerde kullanımıyla ilgili yeterli bilgiolmadığından, yarar/risk olasılığı göz önünde tutularak kullanılmasıönerilir. Emziren kadınlarda kesin kullanılması gerekiyorsa emzirmeyeson verilmesi uygun olur.
Yan E.:Seyrek olarakdöküntü, kaşıntı ve lokal ödem gibi değişik derecelerde kontaktdermatit reaksiyonları görülmüştür.
Doz Önerisi: Doğrudan lezyon üzerine veya gazlı bez üzerinesürülerek uygulanır. Günde 1 kere veya birkaç günde bir kez sürülerekkullanılmalıdır.
Dermikolin Pudra
Bizmut subgallat 3g, çinko oksit 2 g, borik asit 2 g, alümin. hid. koll. 5 g
Ambalaj: 12 g’lik tüp.
End.: Piyodermi, vulgar, bulaşıcı akne ve ekzema, sulananyanıklar, pişikler ve cilt yaralanmalarının tedavisinde, yenidoğanbebeklerin göbek yaralarının kapanmasında, sünnet, küçük cerrahigirişimler, meme başı çatlak ve yaralarının iyileştirilmesindeetkindir.
Kontr.E.: Aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır.
Yan E.: Lokal irritasyona neden olabilir.
Doz Önerisi: Yara iyice temizlendikten sonra Dermikolin bütünsahayı kaplayacak şekilde ekilerek üzerine steril gazlı bez kapatılırve sarılır. Herpansumanda bu tekrar edilir.
Dermo-Rest Krem
Tiokonazol 10 mg/g
Ambalaj: 20 gramlık ambalaj. Eşdeğeri:Dermo-TrosydKrem: 10 mg/gx20 g (Pfizer); Tiocan Krem: 10 mg/gx20 g (Toprak); Tiocell Krem: 10 mg/gx20 g(Sanovel
Dermo-Rest Tırnak Solüsyonu
Tiokonazol 280mg/ml
Ambalaj: 5 mL’lik ambalaj. Eşdeğeri:Dermo-TrosydTırnak Solüsyonu: 280mg/mLx5 mL (Pfizer); Tiocell Tırnak Solüsyonu: 280 mg/mLx5 mL(Sanovel
End.:Duyarlımantarların (dermatofit ve mayaların) neden olduğu deri enfeksiyonlarının,bu arada Candida’ya bağlı ya da Candidaile komplike çocuk bezi pişiklerinin tedavisinde,ayrıca duyarlı gram-pozitif bakterilerle komplike olmuş olgulardaendikedir. Tinea pedis, tinea kruris, tinea korporis ve tinea unguiumgibi enfeksiyonlar tiokonazol tedavisine iyi yanıt verirler.
Kontr.E.:Daha önceimidazol grubu antifungal ajanlara karşı aşırı duyarlık göstermiş kişilerdekontrendikedir.
Uyar.: Kandidaya bağlı ya da kandida ile komplike çocukbezi pişiklerinin tedavisi dozaj ayarlaması gerektirir. Gebelikte,hekimin kanaatince potansiyel yararları fetusa olası risklerinden fazla isekullanılmalıdır. Tiokonazolün insan sütü ile atılıp atılmadığı bilinmediğinden,tiokonazol uygulaması sırasında emzirmeye ara verilmelidir.
Yan E.: Bazı hastalarda lokal irritasyonsemptomları bildirilmiştir. Bunlar genellikle tedavinin ilk haftasındagörülür ve geçicidirler. Duyarlık reaksiyonları meydana gelirsetedavi kesilmelidir.
Doz Önerisi:Dermo-Rest Krem: Enfekte deri bölgesine ve yakın çevresine, günde1 ya da 2 kez (sabah-akşam) masaj yapılarak uygulanır. Derinin kıvrımlıbölgelerinde, maserasyonu önlemek amacıyla az miktarda ve iyiceovuşturarak uygulanmalıdır. Tedavi süresi, enfeksiyonun ağırlığıve lokalizasyonuyla doğru orantılıdır. Pitiriyazis versikolordagenellikle 7 günlük tedavi yeterli olurken, tinea pedis gibi inatçıenfeksiyonlarda 6 haftaya kadar varan tedaviler gerekli olabilir.Diğer dermatofitozlar ve kandidiyazda 2-4 haftalık tedaviler çoğunluklayeterlidir. Dermo-Rest Tırnak Solüsyonu: Ambalajdaki fırça yardımıylagünde 2 kez (12 saatte bir) enfekte tırnaklara sürülür. Tedavi süresigenellikle ortalama 6 aydır. Ancak inatçı olgularda 12 aya kadaruzatılabilir.
Dermo-Trosyd Deri Kremi
Tiokonazol 10 mg/g
Ambalaj: 20 g’lik tüp. Eşdeğeri:Dermo-RestKrem: 10 mg/gx20 g (Eczacıbaşı); TiocanKrem: 10 mg/gx20 g (Toprak); TiocellKrem: 10 mg/gx20 g (Sanovel
Dermo-Trosyd Tırnak Solüsyonu
Tiokonazol 280mg/mL
Ambalaj: 5 mL’lik şişe. Eşdeğeri:Dermo-RestTırnak Solüsyonu: 280mg/mLx5 mL (Eczacıbaşı); Tiocell Tırnak Solüsyonu: 280 mg/mLx5 mL(Sanovel
End.:Duyarlımantarların (dermatofit ve mayaların) neden olduğu deri enfeksiyonlarının,bu arada Candida’ya bağlı ya da Candidaile komplike çocuk bezi pişiklerinin tedavisinde,ayrıca duyarlı gram-pozitif bakterilerle komplike olmuş olgulardaendikedir. Tinea pedis, tinea kruris, tinea korporis ve tinea unguiumgibi enfeksiyonlar tiokonazol tedavisine iyi yanıt verirler.
Kontr.E.:Daha önceimidazol grubu antifungal ajanlara karşı aşırı duyarlık göstermiş kişilerdekontrendikedir.
Uyar.: Kandidaya bağlı ya da kandida ile komplike çocukbezi pişiklerinin tedavisi dozaj ayarlaması gerektirir. Gebelikte,hekimin kanaatince potansiyel yararları fetusa olası risklerinden fazla isekullanılmalıdır. Tiokonazolün insan sütü ile atılıp atılmadığı bilinmediğinden,tiokonazol uygulaması sırasında emzirmeye ara verilmelidir.
Yan E.: Bazı hastalarda lokal irritasyonsemptomları bildirilmiştir. Bunlar genellikle tedavinin ilk haftasındagörülür ve geçicidirler. Duyarlık reaksiyonları meydana gelirsetedavi kesilmelidir.
Doz Önerisi:Dermo-TrosydKrem: Sabah ve/veya akşam günde bir veya iki kere,hastalıklı deri alanına ve bunun etrafına hafifçe masaj yapar gibisürülmelidir. Intertrigolu bölgelerde maserasyonu önlemek içinkrem az miktarda ve iyice yedirerek sürülmelidir. Enfeksiyona nedenolan organizmanın cinsine ve enfeksiyonun yerine bağlı olarak iyileşmeiçin gerekli tedavi süresi hastadan hastaya değişir. 7 günlük tedavipitiriyazis versikolorlu hastaların büyük bir kısmında yeterlidir,fakat şiddetli tinea pediste, özellikle kronik hiperkeratotik tiplerinde6 haftaya kadar süren tedavi gerekebilir. Diğer bölgelerdeki dermatofitenfeksiyonlar, kandidiyazis ve eritrasmada gereken tedavi süresigenellikle 2-4 haftadır.Dermo-TrosydTırnak Solüsyonu: Enfekte tırnak ve tırnak çevresindekitırnak kıvrımına günde 2 kere uygulanmalıdır. Tırnak enfeksiyonları için gereklitedavi süresi 6 aydır. Ancak 12 aya kadar uzatılabilir

SonSuzluk
07-07-2008, 15:07
Dermovate Krem
Klobetazol 17-propionat‰0.5
Ambalaj: 25 g’lik tüp.
Dermovate Merhem
Klobetazol 17-propionat‰0.5
Ambalaj: 25 g’lik tüp.
Dermovate Saç Losyonu
Klobetazol 17-propionat‰0.5
Ambalaj: 25 mL’lik plastik şişe.
End.: Psöriazis (yaygın plak psöriazisi hariç), inatçıekzemalar, liken planus, diskoid lupus eritematozus ve daha az aktifsteroidlere yeterli yanıt vermeyen diğer durumların tedavisindekullanılır.
Kontr.E.:Rozasea,akne vulgaris, perioral dermatitis, derinin primer viral enfeksiyonlarında(örn. herpes simpleks, su çiçeği), mantar veya bakterilerin neden olduğuprimer enfekte deri lezyonlarında, 1 yaşın altındaki çocuklardadermatit ve bebek bezi pişikleri dahil dermatozlarda kullanılmasıve aşırı duyarlık durumlarında kontrendikedir.
Uyar.: Uzun süreli devamlı tedaviden mümkün olduğuncakaçınmak gerekir. Özellikle bebek ve çocuklarda oklüzyon uygulanmasabile adrenal süpresyon oluşabilir. Göz kapaklarına uygulandığındaglokoma neden olabileceğinden göze kaçırılmamasına dikkat edilmelidir.Gebeliktegüvenirliğiyle ilgili bilgi yoktur. Topikal kortikosteroidleringebelerde büyük miktarlarda veya uzun süre kullanılmasından kaçınılmalıdır.
Yan E.: Uzun süre büyük miktarlarda kullanılmasıveya çok geniş bölgelerin tedavisi hiperkortisizm belirtilerinimeydana getirmeye yetecek miktarlarda sistemik absorpsiyona nedenolabilir. Bebek ve çocuklarda oklüzif tedavi uygulanmasıyla buolasılık artar.
Doz Önerisi: Günde 1-2 kez az miktarda hastalıklı bölgeye uygulanır.Tedaviye 4 haftadan, saç losyonuyla 2 haftadan fazla devam edilmemelidir.
Dervanol Yara Tozu
Bizmut subgallat3.0 g, etakridin laktat 0.1 g, tetrakain HCl 0.1 g
Ambalaj: 10 g’lik ambalaj.
End.: Piyodermi, vulgar, bulaşıcı akne ve ekzema, sulananyanıklar, pişikler ve cilt yaralanmalarının tedavisinde, yenidoğanbebeklerin göbek yaralarının kapanmasında, sünnet, küçük cerrahigirişimler, meme başı çatlak ve yaralarının iyileştirilmesindeetkindir.
Kontr.E.: Aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır.
Yan E.: Lokal irritasyona neden olabilir.
Doz Önerisi: Günde birkaç kez yaralı bölgeye uygulanır.
Desal Ampul IM/IV
Furosemid
Ambalaj: 20 mg/2 mLx5 ampul.
Desal Tablet
Furosemid
Ambalaj: 40 mgx50 tablet.
End.:Kalp vekaraciğer hastalıklarından kaynaklanan ödemler (assit), böbrek hastalıklarındankaynaklanan ödemler, akut kalp yetmezliği, özellikle akciğer ödemi,gebelik komplikasyonlarına (gestozlar) bağlı olarak idrar yapımınınazaldığı hallerde volüm eksikliği giderildikten sonra, beyin ödemindedestekleyici önlem olarak, yanıklara bağlı ödemler, hipertansiyonkrizlerinde diğer antihipertansif önlemlerle birlikte, zehirlenmelerdezorlu diürezin desteklenmesi için kullanılır.
Kontr.E.:İdrar yapımınıneksik olduğu böbrek yetmezliği (anüri), bilinç kaybının söz konusuolduğu hepatik koma ve prekoma, hipotansiyonlu ve hipotansiyonsuzağır sodyum eksiklikleri ve/veya kan volümünün azaldığı haller (hipovolemi),furosemid ve sülfonamidlere karşı aşırı duyarlık durumlarındakontrendikedir.
Uyar.: Kan basıncında belirgin düşme, latent veya manifestdiabetes mellitus (düzenli kan şekeri kontrolleri), gut (düzenliürik asit kontrolleri), idrar yapma zorlukları (örn. prostat hipertrofisi,üreter stenozu, hidronefroz), karaciğer sirozu ve böbrek fonksiyonbozukluğunun bir arada bulunduğu hastalar, prematüreler (kalsiyumiçeren böbrek taşı -nefrolithiasis- oluşma ve böbrek dokusunda kalsiyumtuzu birikme -nefrokalsinosis- olasılığı; böbrek fonksiyonlarıizlenmeli, ultrasonografi uygulanmalıdır) de dikkatli takip gereklidir.Furosemiduygulanan kimselerde şehir trafiğine aktif bir şekilde katılma,caddede karşıdan karşıya geçme veya makineleri kullanma gücü bozulabilir.Terleme, bulantı, siyanoz gibi ilk belirtiler ortaya çıktığındauygulamaya hemen son verilir. Gebelerde sadece kısa süreyle veancak sağlayacağı yarar fetusta oluşabilecek zararlara üstünlüksağlıyorsa kullanılabilir. Emziren annelere furosemid verilmesigerekirse, furosemidin anne sütüne geçebileceği ve laktasyonuinhibe edebileceği düşünülmelidir.
Yan E.:Aşırı diürezebağlı olarak özellikle tedavinin başlangıcında ve özellikle yaşlıhastalarda ve çocuklarda baş ağrısı, sersemlik hissi, görme bozuklukları,ağız kuruluğu, hipotansiyon ve dik duruşta sirkülatuvar regülasyonbozukluğu gibi dolaşımla ilgili bozukluklardan söz edilebilir.
Etkileş.:Kardiyakglikozidlerle (dijital tedavisi) birlikte kullanılacağı zamankalp kasının dijitale duyarlığını artırabileceği akılda tutulmalıdır.Glukokortikoidler, laksatifler veya karbenoksolonla birliktekullanıldığı zaman potasyum kaybı artabilir. Nefrotoksik antibiyotiklerin(örn. aminoglikozidler, polimiksinler) toksik etkisini artırmasıolasıdır. Yüksek doz salisilatlarla kombinasyonu, salisilat toksisitesiniartırabilir. Diüretiklerle lityum birlikte alınmamalıdır. Kanamisin,gentamisin, tobramisin gibi aminoglikozid sınıfı antibiyotiklerinişitmeyi bozucu etkisi furosemidle birlikte verildikleri zamanartabilir. Kan basıncını düşüren diğer ilaçların etkisini artırabilir.Özellikle ACE inhibitörleriyle kombine edildiğinde kuvvetli birhipotansiyona, hatta şoka yol açabilir. Ototoksisite riski nedeniyleetakrinik asitle kombine edilmemelidir. Fenitoinle birlikte kullanımdada etkisi azalabilir. Sisplatin ve furosemid birlikte kullanıldığındabir işitme kaybı olasılığı söz konusudur. Kortikosteroidlerin furosemidlebirlikte kullanılması potasyum eksikliğine zemin hazırlayabilir.
Doz Önerisi:Desal Ampul: Erişkinlerde mutat başlangıç dozu 20-40 mg olup IMveya IV yoldan uygulanır. Gerekirse bu doz 2 saat sonra aynen veyaartırılarak tekrarlanır. Etkili doz bulunduktan sonra bu gündebir veya iki kere verilir. Akut akciğer ödeminde 40 mg furosemid 1-2dakika süreyle IV enjeksiyon şeklinde uygulanır. İstenen sonuçalınmazsa doz 80 mg’ye kadar yükseltilerek enjeksiyon tekrarlanır. DesalTablet: Ödemlerintedavisinde erişkinlerde olağan başlangıç dozu 20-80 mg olup, bu istenenyanıt alınıncaya kadar 6-8 saatlik aralarla 20-40 mg artırılır. Etkilidoz bulunduktan sonra, bu günde tek doz veya ikiye bölünerek 12 saatarayla verilebilir. Hipertansiyon tedavisinde başlangıç dozuolarak 40 mg verilir. Alınan yanıta göre artırılır veya azaltılır

SonSuzluk
07-07-2008, 15:08
Desefin Flakon IM, IV
Seftriaksondisodyum
Ambalaj: 0.5 g IMx1 flakon ve 2 mL'lik %1 lidokain ampulü :: 1 g IMx1flakon ve 4 mL'lik %1 lidokain ampulü :: 0.5 g IVx1 flakon ve 5 mL’likçözücü su ampulü :: 1 g IVx1 flakon ve 10 mL’lik çözücü su ampulü. Eşdeğeri:BaktisefFlakon: 500 mg IMx1 flakon, 1 gIMx1 flakon, 500 mg IVx1 flakon, 1 g IVx1 flakon (Sanovel); CefadayFlakon: 500 mg IMx1 flakon, 1 gIMx1 flakon, 500 mg IVx1 flakon, 1 g IVx1 flakon (Biofarma); CephaxonFlakon: 500 mg IMx1 flakon, 1 gIMx1 flakon, 500 mg IVx1 flakon, 1 g IVx1 flakon (Toprak); ForsefFlakon: 500 mg IMx1 flakon, 1 gIMx1 flakon, 500 mg IVx1 flakon, 1 g IVx1 flakon (Bilim); İesefFlakon: 500 mg IMx1 flakon, 1 gIMx1 flakon, 500 mg IVx1 flakon, 1 g IVx1 flakon (İ.E.Ulagay); NevaksonFlakon: 500 mg IMx1 flakon, 1 gIMx1 flakon, 500 mg IVx1 flakon, 1 g IVx1 flakon (Mustafa Nevzat); NovosefFlakon: 500 mg IMx1 flakon, 1 gIMx1 flakon, 500 mg IVx1 flakon, 1 g IVx1 flakon (Eczacıbaşı); RocephinFlakon: 500 mg IMx1 flakon, 1 gIMx1 flakon, 500 mg IVx1 flakon, 1 g IVx1 flakon (Roche); TriaxonFlakon: 500 mg IMx1 flakon, 1 gIMx1 flakon, 500 mg IVx1 flakon, 1 g IVx1 flakon (Koçak); UnacefinFlakon: 500 mg IMx1 flakon, 1 gIMx1 flakon, 500 mg IVx1 flakon, 1 g IVx1 flakon (Fako
End.:Duyarlıbakterilen yol açtığı sepsis, menenjit, dissemine Lyme borreliosis’i,abdominal enfeksiyonlar (peritonit, safra ve gastrointestinalsistem enfeksiyonları), kemik, eklem, yumuşak doku, cilt ve yara enfeksiyonları,solunum yolları enfeksiyonları, özellikle pnömoni, kulak-burun-boğazenfeksiyonları, akut bakteriyel komplike olmayan otitis media, gonoredahil olmak üzere genital enfeksiyonlar, preoperatif enfeksiyonprofilaksisinde endikedir.
Kontr.E.:Sefalosporinlerekarşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Penisilinlerle sefalosporinler arasında çaprazduyarlık nedeniyle, penisiline aşırı duyarlı olduğu bilinenlerdeuygulanırken dikkatli olunmalıdır. Karaciğer ve böbrek işlev bozukluklarındaherhangi bir doz ayarlamasının gerekli olmadığı, ancak bu grup hastalardaolası bir birikimi önlemek amacıyla günde 2 gramın aşılmaması önerilir.Gebelerde kesin gerekmedikçe kullanılması önerilmez. Seftriaksonanne sütüne geçer; emziren kadınlarda kesin gerekmedikçe uygulanmamasıönerilir.
Yan E.:Enjeksiyonbölgesinde ağrı, ciltte kızarıklık, pruritus, diyare, bulantı,kusma, eozinofili, trombositoz, lökopeni, SGOT ve SGPT’de yükselmegibi yan etkiler görülebilir.
Etkileş.:Amsakrin,vankomisin, flukonazol ve aminoglikozitlerle geçimsizdir. Total beslenmesolusyonları ve ayrıca Ringer solusyonu gibi kalsiyum içeren solusyonlar vevankomisin ile birlikte enjeksiyonunda geçimsizlik söz konusudur.
Doz Önerisi: Alışılmış günlük doz bir kere 1 veya 2 g’dir. Bu doz iki eşit kısma bölünerek12 saat ara ile de verilebilir. Toplam günlük doz 4 g’yi geçmemelidir.Prematürelerde ve yeni doğanlarda (2 haftalığa kadar) günlük doz20-50 mg/kg’dir. Çocuklarda menenjit dışındaki ciddi enfeksiyonlardagünlük doz 50-80 mg/kg’dir.
Desferal Flakon
Deferoksamin
Ambalaj: 500mgx10 flakon.
End.:Kronik demirbirikiminin tedavisinde; transfüzyon hemosiderozu, özellikletalasemi majör, sideroblastik anemi, otoimmün hemolitik anemi vediğer kronik anemilerde, flebotomiyi engelleyen hastalıkların(örn. şiddetli anemi, hipoproteinemi) eşlik ettiği idyopatik hemokromatozi,porfiria kutanea tarda ile ilgili demir birikiminde. Akut demir zehirlenmesinintedavisinde. Terminal böbrek yetmezliği olan (sürek diyalizi uygulanan)hastalardaki kronik alüminyum birikimi tedavisi; alüminyum ileilgili kemik hastalığı ve/veya diyaliz ensefalopatisi ve/veyaalüminyum ile ilgili anemi. Ayrıca demir ve alüminyum birikimin tanısıiçin kullanılır.
Kontr.E.:Duyarsızlaştırmayapılabilen durumlar hariç, aktif maddeye karşı aşırı duyarlığıolanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Demir birikimi hastalığı olanlarda, deferoksamininenfeksiyonları (septisemi dahil), özellikle de Yersinia enterocolitica ve Yersiniapseudotuberculosise bağlıenfeksiyonları artırabileceği bildirilmiştir. Deferoksaminile uzun süreli tedavide, özellikle önerilenden daha yüksek dozlarkullanıldığında ve/veya dozlar, düşük serum ferritin veya alüminyumdüzeylerine ayarlanmadığında, görme ve işitme bozuklukları gözlenmiştir.Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatli olunmalıdır,çünkü metal kompleksinin yaklaşık yarısı böbrekler yoluyla atılır.Gebelik sırasında, özellikle ilk 3 ayda zorunlu olmadıkça kullanılmamalıdır.Anne sütünegeçip geçmediği bilinmemektedir. Her durumda, anneye yararlarıçocuk üzerindeki risklerine karşı değerlendirilerek kullanılmalıdır.
Yan E.:Alerjik derireaksiyonları, anafilaktik reaksiyonlar, görme ve işitme bozuklukları,lensin opasitesi, gastrointestinal rahatsızlıklar, karaciğer veböbrek fonksiyon bozuklukları, trombositopeni, hipotansiyon,kardiyak aritmiler, sersemlik, konvülziyonlar, bacaklarda kramplarender olarak ortaya çıkar.
Etkileş.: Deferoksamin ve fenotiyazintürevi proklorperazinin birlikte kullanımı geçici bilinç bozukluklarınaneden olabilir. Deferoksamin tedavisine başladıktan sonra hastaya,1-2 hafta geçinceye kadar C vitamini verilmemelidir.
Doz Önerisi: %10’luk solüsyon halinde kullanılır. Miktar önerilerierişkinlerde ve çocuklarda aynıdır. Patolojik olarak birikmişdemirin atılması; tedavi birkaç ay sürdürülür. Tedaviden alınancevabın değerlendirilmesi için, idrarla atılan demir miktarı, başlangıçtahergün ve daha sonraları 1-2 haftada bir kontrol edilmelidir. UygulamalardaIV veya SC yol önerilmektedir. 12 saat süresince uygulanacak dozmiktarı 1.5-4 g’dir. Bazı olgularda bu doz 24 saatte kullanılabilir.IM günlükdoz başlangıçta 0.5-1 g’dir. Daha sonra alınan cevaba göre ayarlama yapılır.Akut demirzehirlenmesi: Oral uygulamalarda, henüz sindirim sistemindenemilmemiş demiri bağlamak için 5-10 g’lik preparat içme suyu ile solüsyonhaline getirilerek veya IM yoldan her 3-12 saatte bir 1-2 g uygulanır.Ağır olgularda ve şok durumunda her 12 saatte bir 1.5-4 g IV yolla uygulanır.Maksimum günlük doz 16 g’dir. IV yoldan sadece yavaş enfüzyon şeklindeyapılmalıdır.

SonSuzluk
07-07-2008, 15:08
Desolett Tablet
Etinilestradiol0.03 mg, desogestrel 0.15 mg
Ambalaj: 21 tablet.
End.:Gebeliğiönlemede kullanılır.
Kontr.E.:Gebelik,kardiyovasküler ya da serebrovasküler bozukluklar, ağır hipertansiyon,ağır karaciğer bozuklukları ya da özgeçmişte bu durumların varlığıve karaciğer fonksiyon testlerinin normale dönmemiş olması; kolestatiksarılık; özgeçmişte gebelik sarılığı ya da steroid kullanımınabağlı sarılık; Rotor sendromu ve Dubin Johnson sendromu, estrojenebağlı tümör varlığı ya da kuşkusu, endometrium plazisi, nedeniteşhis edilmemiş vajinal kanama, porfirya, hiperlipoproteinemi,özellikle kardiyovasküler hastalıklara yol açabilecek diğer riskfaktörleri varlığında, özgeçmişte gebelik sırasında ya da steroidkullanımında şiddetli pruritus ya da herpes gestationis varlığındakontrendikedir.
Uyar.: Herhangi bir tromboembolik olay belirtisindeilacın kullanımına hemen son verilmelidir. Sigara içenlerde vasküler hastalıklarınriski artar. Oral kontraseptifleri uzun süre kullananların, diğerbütün kadınlar gibi, yılda bir kere vajinal smearı içine alan jinekolojikbir kontrolden geçmesi gereklidir.
Yan E.: Ara kanaması, ilaç alımındansonra amenore, serviks salgısında değişiklik, uterus fibromlarındabüyüme, endometriozisin ağırlaşması, belli bazı vajinal enfeksiyonlar,memelerde duyarlık, ağrı, büyüme salg, bulantı, kusma, kolelitiazis,kolestatik sarılık, tromboz, hipertansiyon, kloazma, eritema nodosum,döküntü, kontakt lens kullananlarda korneada rahatsızlık, baş ağrısı,migren, mizaç değişikliği gibi yan etkiler görülebilir.
Etkileş.:Antikonvülzanlar,barbitüratlar ve antibiyotiklerle etkileşebilir. Aktif kömürve bazı laksatiflerle birlikte kullanıldığında oral kontraseptifleringüvenirliği azalır ve düzensiz kanamalar görülebilir. Oral kontraseptiflerglukoz toleransını azaltabilir ve diyabetiklerde insülin ya dadiğer antidiyabetik ilaçlara gereksinimi artırabilir.
Doz Önerisi: Siklusun birinci gününden itibaren ve hergün aynısaatte olmak üzere 21 gün süreyle günde 1 tablet kullanılır. 7 günlükilaçsız aradan sonra yeni kutuya başlanır.
Desyrel Tablet
Trazodon HCI
Ambalaj: 50 mgx30 tablet : 100 mgx30 tablet.
End.:Anksiyeteylebirlikte olan veya olmayan değişik tipte depresyonlar (endojen, envolusyonel,organik, nörotik, psikoreaktif, atipik sekonder vs.), psikosomatikbozukluklar ile yaşlıların emosyonel affektif bozuklukları ve organikbeyin sendromlarında endikedir.
Kontr.E.:Trazodonaaşırı duyarlığı olanlarda, miyokard enfarktüsünün başlangıç iyileşmesafhalarında kontrendikedir.
Uyar.: İntihar fikirlerinin depresyoniyice düzelinceye kadar devam edeceği göz önünde tutulmalıdır. Hasta,makine ve araç kullanma gibi tehlikeli işleri yapmak için gereklizihinsel ve fiziksel yeteneğinin ilacın etkisiyle azalabileceğikonusunda uyarılmalıdır. Hastalar nedensiz veya olağandan uzun sürelipenis ereksiyonu (priapizm) olduğu takdirde, ilacı kesip hemen doktorabaşvurmaları konusunda uyarılmalıdır. Gebelerde, ancak beklenenyarar fetüse olası risklerden önemli bulunursa kullanılmalıdır. Trazodonun hayvanlarda sütegeçtiği bilindiğinden, emziren annelerde dikkatle uygulanmalıdır.
Yan E.:Ağız kuruluğu,görme bulanıklığı, bağırsak hareketlerinde bozulma, idrar akımındagecikme, göz içi basıncı artması görülebilir. Baş ağrısı, baş dönmesi,sersemlik, yorgunluk, asteni, konsantrasyon zaafı, sinirlilik, öfke,uykusuzluk, konfüzyon, oriyantasyon bozukluğu, hafıza zaafı bildirilmiştir.Eksitasyon, ajitasyon, hipomani, tonik-klonik nöbetler, kabus, tremor,parestezi, akatizi nadiren bildirilmiştir. Sindirim sistemindeishal, bulantı, kusma, ağızda kötü tat, mide ve karında sıkıntı hissi;kardiyovasküler sistemde hipotansiyon, hipertansiyon, ortostatikhipotansiyon, taşikardi, çarpıntı, nefes darlığı, senkop ve uzunsüreli tedavilerde bradikardi; ****üel sistemde libido azalması,retrograd ejakülasyon bildirilmiştir. Ayrıca cilt döküntüsü, kaşıntı,kilo alma veya verme, kulak çınlaması, nazal konjesyon, konuşmagüçlüğü, aritmi, lökopeni nadiren görülebilir.
Etkileş.:Alkol, diğerpsikotrop ve SSS depresanlarının etkisini artıracağı; hipotansifajanların etkisini artırabileceği hesaba katılmalıdır. MAO inhibitörleriylebirlikte kullanılmaması, MAO inhibitörü tedavisi kısa süre öncekesilenlerde trazodon tedavisine az dozla başlayıp tedricen artırılmasıuygundur. ECT tedavisiyle birlikte kullanılmamalıdır. Serum digoksinve fenitoin konsantrasyonunu artırıcı etkisi dikkate alınmalıdır.Genel anestetiklerleetkileşimi konusu az bilindiğinden, cerrahi girişimlerden öncetrazodon tedavisinin kesilmesi uygundur.
Doz Önerisi: Günde 2-3’e bölünmüş dozlar halinde, tercihen yemeklerdensonra alınmalıdır. Sedatif etki yönünden günlük dozun önemli bir bölümüveya hepsi yatma zamanı verilebilir. Başlangıç dozu genellikle50-150 mg arasındadır. Doz, hastalığın ciddiyetine, hastanın geneldurumu, yaş ve kilosuna göre tedricen artırılır. Endojen depresyonlardave ciddi diğer depresyonlarda günde 300-600 mg; psikojen ve orta derecedeciddi depresyonlarda günde 150-300 mg; hafif anksiyeteli depresyonlarve psikosomatik bozukluklar ve geriartride günde 100-150 mg. Semptomatikiyileşme ilk haftada; optimal antidepresan etki ikinci haftada görülür.

SonSuzluk
07-07-2008, 15:09
Deticene Flakon
Dakarbazin
Ambalaj: 100 mgx10 flakon ve 10 çözücü ampul; 1 flakon ve 1çözücü ampul : 200 mgx10 flakon ve 10 çözücü ampul; 1 flakon ve 1çözücü ampul.
End.:Primer endikasyonumalign melanomlardır. Ayrıca Hodgkin hastalığının sekonder tedavisindeve yumuşak doku sarkomlarında da diğer etkili ajanlarla kombineolarak kullanılır.
Kontr.E.:Diğer bütünantineoplastik ajanlarda olduğu gibi gebelik, laktasyon ve ilacakarşı aşırı duyarlığın var olduğu durumlarda kontrendikedir.
Uyar.: İmmünosüpresif tedavi görenlerdehastanın enfeksiyonlara karşı direnci azalacağından, tedavi süresinceenfeksiyon tehlikesi olan ortamlardan uzak tutulmaları gerekmektedir.
Yan E.:En sıkraslanan yan etki hemotolojik toksisitedir ve ilk olarak lökositve trombositleri tutar. Anemi bazan görülebilir. Bazı olgularda hepatikven trombozu ve hepatoselüler nekrozla karakterize karaciğertoksisitesi görülmüştür. Anafilaktik reaksiyonlar görülebilir. Gastrointestinaltoksisiteyse iştahsızlık, bulantı-kusma, seyrek olarak da diyareşeklinde görülür. Seyrek olarak görülen diğer bir yan etki psödoinfluenzasendromu (39°C ateş, miyalji, halsizlik) olup daha çok yüksek dozlardagörülmektedir. Diğer bildirilen yan etkiler alopesi, eritematözve ürtiker benzeri kızarıklıklardır ve çok seyrek raslanmaktadır.
Doz Önerisi: Habis melanomda 10 gün süreyle 2-4.5 mg/kg/gün hesabıylaverilir ve 4 haftada bir tekrarlanır. Diğer bir seçenek 5 gün süreyleIV olarak 250 mg/m2/gün hesabıyla vermektir. Hodgkin hastalığındaönerilen doz 5 gün süreyle 150 mg/m2/gündür. Diğer etkili ilaçlarlabirlikte kombine olarak verilir ve 4 haftada bir tekrarlanır. Diğer bir seçenekde kombinasyon şemasının birinci gününde 375 mg/m² vermek ve 15 günde birtekrarlanmasıdır.
Detrusitol Film Kaplı Tablet
Tolterodin L-tartarat
Ambalaj: 1 mgx56 tablet : 2 mgx28 ve 56 tablet.
End.:Acilidrara çıkma dürtüsü, sık idrara çıkma veya idrar kaçırma gibi semptomlar ilekendini gösteren hiperaktif mesanenin tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Ürinerretansiyon, kontrol edilemeyen dar açılı glokom, myastenia gravis, tolterodinekarşı bilinen aşırı duyarlılık, ağır ülseratif kolit ve toksik megakolondurumlarında kontrendikedir.
Uyar.:Tolterodin,idrar retansiyonu riski taşıyan ciddi mesane ağzı obstrüksiyonu,gastrointestinal obstrüktif bozukluklar, örn. pilorik stenoz, böbrekhastalığı, karaciğer hastalığı, otonomik nöropati, hiatus hernisi gibidurumlarda ve eritromisin, klaritromisin, ketokonazol, itrakonazol ve mikonazolgibi ilaçlarla birlikte dikkatli kullanılmalıdır. Doğurganlık yaşındaki kadınlarda,tolterodin tedavisi ancak güvenli doğum kontrol yöntemlerinden birikullanılıyorsa, başlanmalıdır. Emzirme döneminde tolterodin kullanımındankaçınılmalıdır. Tolterodin, araba ve makine kullanma yeteneğini olumsuz yöndeetkileyebilir.
Yan E.: Tolterodin, ağız kuruluğu, disepsi ve gözyaşı salgısındaazalma gibi hafiften orta şiddete kadar antimuskarinik etki/etkilere yolaçabilmektedir.
Etkileş.: Antimuskarinik özelliklere sahip ilaçlarla birliktekullanıldığında terapötik etkinlik ve advers etkiler daha belirginleşebilir.Muskarinik reseptör agonistleri ile birlikte uygulandığında tolterodinin terapötiketkisi azalabilir. Gastrointestinal sistem üzerinde metoklopramid ve sisapridgibi prokinetik ajanların etkisi tolterodin ile azalabilir.
Doz Önerisi: Önerilen doz günde 2 kez 2 mg'dir. Ciddi yan etkilerinortaya çıkması durumunda bu doz günde 2 kez 1 mg'ye düşürülerek verilebilir.Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda günde 2 kez 1 mg önerilmektedir.
Devaljin Ampul
Metamizol sodyum
Ambalaj: 1 g/2 mLx5 ve 10 ampul.
Devaljin Tablet
Metamizol sodyum
Ambalaj: 500 mgx20 tablet.
End.:Şiddetliakut ve kronik ağrılar (örn. romatizmal hastalıklardaki ağrılar,baş ve diş ağrıları, tümör ağrıları, yaralanmalar, postoperatifağrılar); mide bağırsak kanalına, safra yollarına, böbrek ve altidrar yollarına ait spastik kökenli, şiddetli akut ve kronik ağrılar;başka önlemlerle, örneğin soğuk nemli kompresle düşürülemeyenyüksek ateş.
Kontr.E.:Pirazolonalerjisi veya intoleransı (örn. metamizol, izopropilaminofenazon,propifenazon, fenazon veya fenilbutazon içeren ilaçlara aşırı duyarlık)olan hastalarda, hepatik porfiri, doğuştan glukoz-6-fosfat dehidrogenazeksikliği, kan diskrazileri gibi bazı metabolizma hastalıklarındakullanılmamalıdır.
Uyar.: Bronş astması veya özellikle saman nezlesi şeklindebelirtilerin eşlik ettiği kronik solunum yolu enfeksiyonu olanhastalar veya çeşitli ağrı ve romatizma ilaçlarına karşı aşırı duyarlığı(analjezik astması, analjezik intoleransı) olan kişiler dipironkullandıkları zaman astma veya şoka maruz kalabilirler. Aynı durum,az miktarda alkol aldıkları zaman aksıran, gözleri yaşaran, yüzdeşiddetli kızarmadan yakınan veya besin maddelerine, kürklere,saç boyalarına, konservasyon maddelerine karşı deri reaksiyonları,kaşıntı, ürtiker gibi aşırı duyarlık gösteren hastalar için de geçerlidir.Gebelerdeözellikle ilk 3 ay ve son 6 hafta içinde kesin bir endikasyon varsakullanılmalıdır. Tıbbi zorunluluk olmadıkça 3 aylıktan küçük veya5 kg’den düşük ağırlıktaki bebeklere uygulanmamalıdır. Müstahzarlarınparenteral formlarının uygulanması sırasında anafilaktik şokgörülebilir.
Yan E.:Şok ve agranülositoz,lökopeni, trombositopeni gibi kan tablosu bozuklukları, agranülositoz,yüksek ateş, titreme, boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, ağız-burun-boğaz-genitalve anal bölgelerde enflamatuvar lezyonlar gibi belirtilerle ortayaçıkabilir.
Etkileş.:Siklosporin ile kullanıldığındasiklosporin düzeylerini düşürebilir. Dipiron ve alkol birbirlerininetkilerini artırırlar.
Doz Önerisi: Devaljin Ampul: Alışılmış bir kerelik doz 0.5-1 g’dir. Bu doz günde3-4 kere tekrarlanabilir. Bir kerede 2.5 g ve bir günde 5 g’den fazla alınmamalıdır.Devaljin Tablet: Günde 3-4 kez 1-2 tablet verilir.

SonSuzluk
07-07-2008, 15:10
Devapen Flakon IM
Penisilin G prokain(kristalize), Penisilin G potasyum (kristalize)
Ambalaj: 400.000 Üİ (300.000/100.000 IU)x1 flakon ve 1 çözücü : 800.000IU (600.000/200.000 IU)x1 flakon ve 1 çözücü.
End.:Pnömoni,otitis media, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, orofarenksinenfeksiyonları, akut ve kronik gonore, sifilizin bütün devreleri,Yaws, Bejel, Pinta, C. diphteriae portörlüğünün önlenmesi için antitoksineyardımcı olarak; anthrax (şarbon), febris recurrens, tetanus (yeterlidozlarda ve antitoksin ile birlikte); sıçan ısırığı humması,Erisipeloid ve bakteriyel endokardite karşı profilaksi.
Kontr.E.:Penisilinveya prokaine karşı önceden aşırı duyarlık bulunması durumundakontrendikedir.
Uyar.: Belirgin alerji ve/veya astmalıkişilerde penisilin ihtiyatla kullanılmalıdır. Penisilinle tedaviedilen hastalarda ciddi ve bazan fatal aşırı duyarlık (anafilaktoid)reaksiyonları bildirilmiştir. Anafilaksi parenteral tedavidensonra daha çok görülürse de oral penisilin alan hastalarda da ortayaçıkabilir. Gebelik ve emzirme döneminde güvenle kullanılabileceğikanıtlanmamıştır.
Yan E.:Makülopapülerdöküntülerden eksfoliatif dermatite kadar değişik deri döküntüleri,ürtiker, serum hastalığı benzeri reaksiyonlar bu arada titreme,ateş, ödem, artralji ve düşkünlük gibi aşırı duyarlık reaksiyonlarıbildirilmiştir. Şiddetli ve çoğunlukla fatal anafilaksi bildirilmiştir.
Etkileş.:Eritromisin,tetrasiklin gibi bakteriyostatik antibiyotiklerin eşzamanlıolarak uygulanması sonucu bakteriyel büyüme hızının yavaşlamasınedeniyle penisilinlerin bakterisidal etkileri azalabilir. Buantibiyotiklerin birlikte kullanımının uygun olduğu bazı seçilmişolgularda, antibakteriyel ajanların uygun dozlarının seçilmesive ilk olarak penisilin tedavisiyle başlanması etkileşim potansiyelinien aza indirir.
Doz Önerisi: Pnömokok enfeksiyonları tedavisinde 24 saattebir 400.000 ile 800.000 ünite Devapen verilir. Bu uygulamaya bütün klinik belirtilerkaybolup vücut ısısı 72 saat süreyle normal düzeyde kalıncaya kadardevam edilir. Streptokok enfeksiyonlarında, görece hafif enfeksiyonlarda12 saatte bir 400.000 ünite veya 24 saatte bir 800.000 ünite Devapen verilir. Daha ciddi enfeksiyonlarda12 saatte bir 800.000 ünite uygulanmalıdır. Stafilokok enfeksiyonlarında12 saatte bir 400.000 ünite veya 24 saatte bir 800.000 ünite Devapen verilir. Menenjit, kavernöz sinüstrombozu gibi ağır enfeksiyonlarda 12 saatte bir 800.000 ünite verilmesiönerilir. Menenjit, menengokok sepsisi olgularında akut safhadakas içine her saatte bir 1.000.000 ünite suda eriyen penisilindenuygulanır. Daha sonra 12 saatte bir 800.000 ünite Devapen ile tedaviye devam edilir. Gonokokenfeksiyonlarında genellikle akut ve komplikasyonsuz gonorede400.000-800.000 ünitelik tek bir enjeksiyon yeterli gelebilir. Primer,sekonder ve latent sifilizde 8 gün süreyle günde 800.000 ünite Devapen verilmesi önerilir. Asemptomatiknörosifiliz, geç semptom gösteren nörosifiliz ve kardiyovaskülersifiliz olgularında günde 800.000 ünite olmak üzere 10 gün süreyleverilir. Gebelik durumunda sifiliz tedavisinde de 10 gün süreylegünde 800.000 ünite Devapen verilir. Sifiliz tedavisi görmüş annenin çocuğu1. ve 6. aylarda serolojik teste tabi tutulmalıdır. Enfantil konjenitalsifilizde Devapen 2 yaşına kadar olan çocuklarda kilo başına 200.000ünite hesabıyla bölünmüş dozlar halinde 8-10 süreyle verilir. Difterive tetanos enfeksiyonlarında antitoksin uygulamasıyla birlikte12 gün süreyle 800.000 ünite veya daha yüksek dozda Devapen önerilir. Profilaktik olarak: Romatizmal veya konjenitalkalp hastalığı bulunan hastaların tonsillektomi ve diş çekimi gibiküçük operasyonlarından önce ve sonra sekonder enfeksiyonlarınönlenmesi için 400.000 veya 800.000 ünite Devapen önerilir.
Devit-3 Ampul
D3 vitamini
Ambalaj:300.000 IU/1 mLx1 ampul.
Devit-3 Damla
D3 vitamini
Ambalaj: 50.000 IU/15 mL’lik damlalıklı şişe.
End.:Raşitizmprofilaksi ve tedavisinde, osteomalazi, spazmofili, tetani, çocuklardadiş çıkarma güçlükleri ve yaz ishallerinde, bebeklerdeki dekalsifikasyonolaylarında endikedir.
Kontr.E.:Ağır hipertansiyon,ileri derecede arteryoskleroz ve aktif akciğer tüberkülozundauzun süre yüksek dozlarda kullanılması kontrendikedir.
Uyar.: Gebelik sırasında kullanımı önerilmez.
Yan E.:İstenmeyenters reaksiyonlar, D3 vitamininin yüksek dozlarda verilmesisonucunda ortaya çıkabilir.
Doz Önerisi: Süt çocuklarının kemik oluşumunda ve raşitizmde3-4 haftada bir 300.000 İÜ veya günde 10.000 İÜ; osteomalazi, plörezi,psöriazis, tüberküloz, lupus vulgaris, endemik suprue ve arterozda6-12 hafta süreyle haftada 300.000 İÜ veya günde 10.000 İÜ; yaygın ekzemalarda8 gün x 300.000 İÜ oral yolla uygulanır.
Dexa-Sine Göz Damlası
Deksametazon
Ambalaj: 5 mg/5 mL’lik damlalıklı şişe.
Dexa-Sine SE Göz Damlası
Deksametazon
Ambalaj: 1.3mg/0.4 mLx10 tek doz içeren kutularda.
End.:Alerjikkonjunktivit, akne rozasea, yüzeysel noktalı keratit, herpes-zosterkeratiti, irit, siklit; kimyasal madde ve ısı nedeniyle oluşan yanıklar,yabancı cisimlerin yol açtığı göz kapağı ve bulbar konjunktivi yaralanmaları;göz ön segmentinin çeşitli nedenlere bağlı irritasyon ve enfeksiyözolmayan enflamasyonları, göz yaşı bezi ve göz yaşı kesesi enflamasyonlarındakullanılır.
Kontr.E.: Herpetik ve mikotik keratit,göz tüberkülözü, glokom anemnezi, gözün tüm bakteriyel, viral vefungal enfeksiyonları, deksametazona aşırı duyarlık durumlarındakontrendikedir.
Uyar.: Doktor gözetimi altında kullanılmayabaşlanmalı ve devam edilmelidir. Gebelikte zorunlu olmadıkça kullanılmamalı,kullanılması kesin gerekli görüldüğünde yoğun ve uzun süreli tedavilerdenkaçınılmalıdır. Topikal uygulanan steroidler sistemik dolaşımageçtiği için, emziren annelerde kullanılmasının zorunlu olduğudurumlarda emzirmeye ara verilmelidir.
Yan E.:Özellikleuzun süren tedavilerde göz sinirlerinde harabiyet, glokom, görüşalanı ve görüş berraklığında azalma, posterior subkapsüler kataraktoluşumu gibi yan etkiler ortaya çıkabilir. Nadiren gözde yanma,batma meydana gelebilir.
Doz Önerisi: Hasta göze günde 4-6 kere birer damla uygulanır.Tedavi süresi 14 gündür.
D-Flor Damla
Florür 0.02 mg, D3vitamini 1.66 mcg (66.66 IU)/damla (=0.04mL)
Ambalaj: Kendinden damlalıklı, 30 mL’lik plastik şişe.
D-Flor Tablet
Florür 0.25 mg, D3vitamini 5 mcg (200 IU)
Ambalaj: 30 tablet.
D-Flor 500 Tablet
Florür 0.25 mg, D3vitamini 12.5 mcg (500 IU)
Ambalaj: 30 tablet.
End.: Dişlerin mineralizasyonu sırasında kullanılan florür, dişminesinin direncini arttırır, çürüklere dirençli diş minesi oluşumunu sağlar. Flor antiplak etkisi ile dental plakgelişimine neden olan bakterileri engeller. Vitamin D bağırsaklarda kalsiyum vefosfat emilimini arttırır ve kemikte mineralizasyonu uyarır. Florürün vevitamin D’nin birlikte kullanılması gerektiği, 6-18 ay arası bebeklerde veçocuklarda diş çürüklerinin ve vitamin eksikliğine bağlı raşitizminönlenmesinde kullanılır.
Uyar.: Ürünün içerdiği maddelere karşı aşırıduyarlığı olanlar, hiperkalsemi, hiperkalsiüri ve böbrekte kalsiyum taşıoluşumu durumlarında kullanılmamalıdır. Ayrıca doz aşımı riski nedeniyle florüriçeren başka ürünlerle birlikte kullanılmamalıdır. Hastanın başka vitamin D veflorür içeren ürünler kullanıp kullanmadığı mutlaka araştırılmalıdır. Önerilendoz aşılmamalıdır. Yüksek doz uzun süreli florür kullanımı, dental florosissebebi olabilir, bu nedenle kullanım sırasında dişler aralıklı olarak kontroledilmelidir.

SonSuzluk
07-07-2008, 15:11
Diabinese Tablet
Klorpropamid
Ambalaj: 250 mgx100 tablet.
End.:İnsülinebağımlı olmayan diabetes mellitusu bulunan, hiperglisemisi sadecediyetle kontrol edilemeyen hastalarda, kan şekerini düşürmek içindiyete ek olarak endikedir.
Kontr.E.:İlacakarşı bilinen hipersensitivite, komayla birlikte olan veya olmayandiyabetik ketoasidoz ve insüline bağımlı diabetes mellitus.
Uyar.: Tüm sülfonilüre ilaçlar şiddetli hipoglisemioluşturabilirler. Hipoglisemi durumlarından kaçınmak için doğruhasta seçimi, doz uygulaması ve bilgilendirme gereklidir. Böbrekve karaciğer yetmezliği klorpropamidin kan düzeyinin yükselmesineyol açabilir. Gebelere, mutlak tıbbi bir zaruret gerekmedikçe verilmemelidir.Gebelikte kullanılıyorsa beklenen doğum tarihinden en az bir ayönce kesilmelidir. Bu ilacı alan annelerin emzirmeleri önerilmez.
Yan E.:Nadirenkolestatik sarılık görülebilir. Bu durum gelişirse klorpropamidkesilmelidir. Gastrointestinal bozukluklar en sık raslanan reaksiyonlardır.Bulantı, diyare, kusma, iştahsızlık ve açlık hissi görülmüştür. Kaşıntı,ürtiker, makülopapüler erupsiyonlar gibi diğer alerjik deri reaksiyonlarıgörülmüştür. Sülfonilürelerle lökopeni, agranülositoz, trombositopeni,hemolitik anemi, aplastik anemi ve pansitopeni görülmüştür. Klorpropamidlenadiren hepatik porfiri ve disülfirama benzer reaksiyonlar bildirilmiştir.
Etkileş.:Sülfonilüreninhipoglisemik etkisi, nonsteroid antienflamatuvar ajanlar ve proteinlereyüksek oranda bağlanan ilaçlar, salisilatlar, sülfonamidler, kloramfenikol,probenesid, kumarinler, monoamin oksidaz inhibitörleri ve b-adrenerjik blokerler gibi ilaçlarlaartabilir. Alkol alımıyla disülfiram benzeri reaksiyon gelişebilir.Bazı ilaçlar hiperglisemi yapma eğilimi gösterir ve kontrolün kaybedilmesineyol açarlar. Bu ilaçların arasında tiyazitler ve diğer diüretikler,kortikosteroidler, fenotiyazinler, tiroid ürünleri, estrojenler,oral kontraseptifler, fenitoin, nikotinik asit, sempatomimetikler,kalsiyum kanal blokerleri ve izoniazid sayılabilir.
Doz Önerisi: Diabetes mellitusun tedavisinde sabit bir dozajyoktur. Diyet ile kontrol edilebilen hastalarda geçici kontrol kaybızamanlarında kısa süreli Diabinese kullanımı yeterli olabilir. Total günlük doz genellikleher sabah kahvaltıyla bir tek doz olarak alınır. Bazı olgularda görülengastrointestinal intolerans günlük dozu bölerek giderilebilir.BaşlangıçTedavisi: Hafifve orta şiddette, stabil NIDDM’lu orta yaşlı hasta günde 250 mg ile başlatılmalıdır.Yaşlı diyabetik hastalar sülfonilüre ilaçların hipoglisemik etkisinedaha duyarlı göründüklerinden, yaşlı hastalar günde 100-125 mg gibidaha küçük dozlarla Diabinese’e başlamalıdır. Sürek tedavisi: Orta şiddette, stabil, orta yaşlıNIDDM’lu hastaların çoğu günde yaklaşık 250 mg ile kontrol edilirler.Birçok araştırıcılar daha hafif diyabetlilerde günde 100-125mg’lik veya daha düşük dozların yeterli olduğunu bulmuşlardır. Dahaşiddetli diyabetiklerin çoğunda yeterli kontrol için günde 500mg’ye ihtiyaç olabilir. Günde 500 mg’ye tam yanıt vermeyen hastalargenellikle daha yüksek dozlara da yanıt vermeyeceklerdir. Günde750 mg’dan fazla sürek dozlarından kaçınılmalıdır.
Diafuryl Kapsül
Nifuroksazid
Ambalaj: 100 mgx12 kapsül.
Diafuryl Oral Süspansiyon
Nifuroksazid
Ambalaj: 200 mg/5 mLx60 mL’lik şişe. End.:İnvazivolmayan bakteriyel kökenli akut diyare tedavisinde kullanılır.
Kontr.E.:Nitrofurantürevlerine karşı önceden oluşmuş aşırı duyarlık durumlarında,prematüre ve yenidoğanlarda (0-1 ay) kontrendikedir.
Uyar.: Kanamalı ve pürülan, invaziv, enfektif diyarede,sistemik etkisi güçlü antibakteriyel maddeler kullanılmalıdır.Gebelerde kesin gerekli görülmedikçe kullanılmamalıdır.
Yan E.:Nadirenallerjik reaksiyonlar görülebilir.
Etkileş.: Herhangi bir geçimsizlik veya etkileşme görülmemiştir.
Doz Önerisi:DiafurylKapsül: 10 yaşından büyük çocuklar ve erişkinlerdegünde 3 kez olmak üzere toplam 4-8 kapsül; 1-10 yaş arası çocuklarda günde3 kez olmak üzere toplam 4-6 kapsül; 1 ay-1 yaş arasındaki çocuklaragünde 3 kez olmak üzere toplam 1-3 kapsül kullanılır.Diafuryl Oral Süspansiyon: 10 yaşındanbüyük çocuk ve erişkinlerde günde 3 kez olmak üzere toplam 2-4 ölçek;1-10 yaş arası çocuklarda günde 3 kez olmak üzere toplam 2-3 ölçek; 1ay-1 yaş arası arası çocuklarda günde 3 kez olmak üzere toplam ½ -1½ölçek. Bebekleremamaya karıştırılarak verilebilir.
Diameprid Tablet
Glimeprid
Ambalaj: 1 mgx30 tablet :: 2 mgx30 tablet :: 3 mgx30tablet :: 4 mgx30 tablet.
End.:Kan şekeridüzeylerinin tek başına diyet, fiziksel egzersiz ve kilo kaybı ileyeterince kontrol edilemediği insüline bağımlı olmayan (tip II)diyabet olgularında kullanılır.
Kontr.E.: İnsüline bağımlı diyabet, diyabetik koma, ketoasidoz,şiddetli böbrek ya da karaciğer fonksiyon bozukluğu, glimepirid, diğersülfonilüreler veya sülfonamidlere karşı aşırı duyarlık durumlarındakullanılmamalıdır. Şiddetli böbrek ya da karaciğer fonksiyon bozukluğunda,insüline geçiş gereklidir. Gebelik ve laktasyonda kontrendikedir.
Uyar.: Oral hipoglisemik ilaçların uygulanmasının,tek başına diyet ya da diyet artı insülinle tedaviye kıyasla kardiyovaskülermortalitede artışla bağıntılı olduğu bildirilmiştir. Optimal kan şekerikontrolünü sağlamak için; doğru beslenme, düzenli ve yeterli fizikselegzersiz ve eğer gerekli ise kilo kaybı, en az düzenli glimepiridalımı kadar önemlidir. Hipo- veya hiperglisemiye bağlı olarak dikkatve reaksiyon bozulabilir; taşıt veya makine kullanım yeteneğietkilenebilir.
Yan E.: Bağışıklık sistemi bozuklukları, kanve lenfatik sistem bozuklukları, metabolizma ve beslenme bozuklukları, gözbozuklukları, gastrointestinal bozukluklar, hepatobiliyer bozukluklar, cilt vesubkutan doku bozuklukları görülebilir.
Etkileş.: Fenilbutazon, azapropazon,oksifenbutazon, insülin ve diğer oral antidiyabetikler, metformin, salisilatlarve paraaminosalisilik asit, anabolik steroitler ve erkek **** hormonları,kloramfenikol, kumarin antikoagülanlar, fenfluramin, fibratlar, ACEinhibitörleri, fluoksetin, sülfinpirazon, belirli uzun etkili sülfonamidler,tetrasiklinler, MAO inhibitörleri, kuinolon antibiyotikler, probenesid,mikonazol, yüksek doz parenteral pentoksifilin, tritokualin, allopurinol,sempatolitik, siklo-, tro- ve ifosfamidler glimepridin hipoglisemik etkisiniartırabilir. Estrojenler ve progestojenler, salüretikler, tiyazit diüretikler,tiroid sitümile eden ajanlar, glukokortikoitler, fenotiyazin türevleri,klorpromazin, adrenalin ve sempatomimetikler, yüksek dozlarda nikotinik asit venikotinik asit deriveleri, (uzun süreli kullanılan) laksatifler, fenitoin,diazoksit, glukagon, barbitüratlar ve rifampisin, asetazolamid. H2antagonistleri, beta-blokerler, klonidin ve rezerpin kan şekerini düşürücüetkinin artmasına ya da zayıflamasına yol açabilir. Alkol alımı, glimepridinkan şekerini düşürücü etkisini önceden tahmin edilemeyen bir biçimdeartırabilir ya da zayıflatabilir. Glimepirid, kumarin türevlerinin etkisiartabilir ya da azalabilir.
Doz Önerisi: Alışılmış başlangıç dozu, günde bir kez 1 mgglimepriddir (2 mg'ı geçmemelidir). Eğer gerekli ise günlük doz arttırılabilir.Artış düzenli kan şekeri izlemelerine dayandırılmalı ve kademeli olarak örneğinbir ila iki hafta gibi aralıklarla ve şu doz basamaklarına göre 1 mg-2 mg-3mg-4 mg-6 mg ve istisnai durumlarda 8 mg yapılmalıdır. İyi kontrol edilendiyabetli hastalarda doz sınırları: İyi kontrol edilen diyabetli hastalardaalışılmış doz aralığı günde 1 ila 4 mg glimepriddir. Sadece bazı hastalar 6mg'den daha yüksek günlük dozlara gereksinim duyabilirler.

SonSuzluk
07-07-2008, 15:12
E
Ebixa Film Tablet

Memantin HCl

Ambalaj:10 mgx100 tablet.

Ebixa Oral Damla

Memantin HCl

Ambalaj: 10 mg/gx100 g’lik şişe. (10damla=5 mg)

End.: Orta ve şiddetli Alzheimer hastalığı tedavisindekullanılır.

Kontr.E.:MemantinHCl’e karşı aşırı duyarlığı olan hastalarda kontren*dikedir.

Uyar.:Ciddiböbrek yetmezliği olan hastalarda önerilmez. Epilepsisi olan hastalardadikkatli olunmalıdır. Amantadin, ketamin veya dekstrometorfan ile birliktekullanımından kaçınılmalıdır. İdrar pH’ını yükselten faktörler hastanındikkatli izlenmesini gerektirebilir. Kesinlikle gerekli olmadıkça gebeliktekullanılmamalıdır. Memantin kullanan kadınlar emzirmemelidir. Ayakta tedavigören hastaların, araba veya makine kullanma konusunda dikkatli olmalarıkonusunda uyarılmaları gerekmektedir.

Yan E.:Hallüsinasyonlar,baş dönmesi, baş ağrısı, konfüzyon, yorgunluk ve nadir olarak anksiyete,hipertoni (kas tonüsünün artması), kusma, sistit ve libido artışı görelebilir.

Etkileş.:l-dopa,dopaminerjik agonistler ve antikolinerjiklerin etkileri, memantin gibi NMDAantagonistleri ile birlikte kullanıldığında artabilir. Memantinin antispazmodikajanlar, dantrolen veya baklofen ile birlikte kullanımı; etkilerini modifiyeedebilir ve doz ayarlaması gerektirebilir. Amantadin ile birlikte kullanımındankaçınılmalıdır. Aynısı ketamin ve dekstrometorfan için de geçerliolabilir.

Doz Önerisi: Tedavi Alzheimer hastalığı tanım ve tedavisindedeneyimli bir hekim tarafından başlatılmalı ve kontrol edilmelidir. Tedaviyesadece, hastanın ilaç almasını düzenli olarak izleyecek bir bakıcınınvarlığında başlanmalıdır. Tanı, güncel rehberler doğrultusunda yapılmalıdır.Yetişkinlerde maksimum günlük doz 20 mg’dir. Yan etki riskini azaltmak için,idame dozu ilk üç hafta boyunca, haftada 5 mg’lik artışlarla şu şekildeyapılmalıdır: Tedaviye, sabahları uygulanmak üzere 5 mg’lik günlük dozlabaşlanır ve bir hafta devam edilir. İkinci hafta, ikiye bölünmüş olarak günde10 mg ve üçüncü hafta sabah 10 mg öğleden sonra 5 mg olmak üzere günde 15 mgkullanılır. Dördüncü haftadan itibaren tedaviye, günde 20 mg’lik (günde 2 kez10 mg) önerilen sürek dozu ile devam edilir. Tablet ve oral damla besinalımından bağımsız olarak alınır. Yaşlılar: Yapılan klinik çalışmalara göre, 65yaş üstü hastalara önerilen doz, yukarıda anlatıldığı biçimde, günde 20 mg’dir(günde 2 kez 10 mg).
Edronax Tablet

Reboksetin

Ambalaj: 4 mgx60 tablet.

End.:Depresyonunakut tedavisinde ve başlangıç tedavisine yanıt vermiş hastalarda klinikiyileşmenin devamını sağlamada endikedir.

Kontr.E.: Reboksetine karşı aşırı duyarlık durumlarındakontrendikedir.

Uyar.:Klinikçalışmalarda nadiren de olsa epileptik nöbet olguları görül*dü*ğünden, dahaönceden konvülsif hastalığı bilinen kişilere reboksetin, sıkı gözetim altındaverilmeli ve hastada nöbet geliştiğinde kullanımı kesilmelidir. MAOinhibitörlerinin reboksetin ile birlikte kullanımından kaçınılmalıdır.Mani/hipoma*niye geçişler olmuştur. Bipo*lar hastaların yakın takip altınaalınması önerilir. İdrar retansiyonu ve glo*kom öyküsü olan hastalarda dikkatliolunması önerilir. Gebelerde yeterli ve kontrollü çalışma bulunmadığından,yarar/risk oranı değerlendirilerek kullanılmalıdır. Emziren annele*re verilmesi önerilme*mek*tedir.

Yan E.:Ağızkuruluğu, kabızlık, uykusuzluk, terlemede artış, taşikardi, vertigo, idrartutukluğu/retansiyonu ve impotans görülebilir.

Etkileş.:Ketokonazol,reboksetin enantiomerlerinin plazma konsan*tras**yon*larını yaklaşık %50oranında artırır.

Doz Önerisi: Klinik etkinlik, teda*viye başladıktan 14 gün sonragörülür. Yetiş*kinlerde öneri*len terapötik doz, günde iki kez 4 mg (8mg/gün)'dir. 3 hafta sonra, yeterli klinik yanıt alınamaması durumunda bu dozgün*de 10 mg'ye kadar artırılabilir. 65 yaş üzeri yaşlalırda önerilen terapötikdoz, günde 2 kez 2 mg (4 mg/gün)'dir. Reboksetine başladıktan 3 hafta sonrayeterli klinik yanıt alınamaması durumunda, bu doz günde 6 mg'ye kadarartırılabilir. Böbrek ya da orta ile ağır şiddette karaciğer yetmezliği olanhastalarda başlangıç dozu günde iki kez 2 mg olma*lıdır; bu doz hasta tole*ransınabağlı olarak artırılabilir.

SonSuzluk
07-07-2008, 15:38
Ezetrol Tablet

Ezetimib

Ambalaj: 10 mgx28 tablet.

End.: Primer Hiperkolesterolemi, Homozigot AileviHiperkolesterolemi (HoFH) ve Homozigot Sitosterolemi (Fitosterolemi).

Kontr.E.: Ezetimibe karşı aşırı duyarlık.

Uyar.: Ezetimib ve bir statin alan hastalarda transaminazyükselmeleri gözlenmiştir. Hafif karaciğer yetmezliği olan hastalarda dozayarlanması gerekmemektedir. Orta ve şiddetli karaciğer bozukluğu olanhastalarda önerilmez. Yaşlılarda doz ayarlaması gerekmez. 10 yaşından büyükçocuklarda ve yetişkinlerde dozun ayarlanması gerekmez. Gebelere verilirken tedbirliolunmalıdır. İnsan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir; potansiyel yararıbebek üzerindeki potansiyel riskten ağır basmadıkça kullanılmamalıdır.

Yan E.: Tek başına verildiğinde baş ağrısı,karın ağrısı, diyare; bir statin birlikte verildiğinde baş ağrısı, yorgunluk,karın ağrısı, kabızlık, diyare, gaz, bulantı, ALT yükselmesi, AST yükselmesi,miyalji görülebilir.

Etkileş.: Birlikte antasit verildiğinde, ezetimibinemilim hızı azalmış ancak ezetimibin biyoyararlanımı üzerinde bir etkioluşmamıştır. Birlikte kolestiramin uygulanışı, toplam ezetimibin ortalamaAUC'sini yaklaşık %55 azaltmıştır. Fenofibrat ya da gemfibrozil birlikteverildiğinde toplam ezetimib yoğunluğunu sırasıyla yaklaşık 1.5 ve 1.7 katartırmıştır, ancak bu artışlar klinik bakımdan anlamlı kabul edilmemiştir.Fibratlarla ezetimib uygulanımının yararı ve güvenirliği kanıtlanmamıştır.Ezetimib ile atorvastatin, simvastatin, pravastatin, lovastatin, fluvastatinarasında klinik olarak anlamlı farmakokinetik etkileşme görülmemiştir.

Doz Önerisi: Hasta lipit düşürücü bir diyet uygulamalıdır ve Ezetrol ile tedavi sırasında diyetedevam etmelidir. Günde 1 kez Ezetrol10 mg önerilir, tek başına ya da bir statinle birlikte kullanılabilir. Ezetrol aç ya da tok karnına, gününherhangi bir saatinde alınabilir.

SonSuzluk
07-07-2008, 16:24
Eslopram 20mg TabletFORMÜLÜ

Her çentikli film tablet 20 mg Sitalopram’a eşdeğer 25 mg Sitalopram hidrobromür ve boyar madde olarak Titanyum dioksid (E 171) içerir.FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Farmakodinamik özellikler
Sitalopram, antidepresif etkili, güçlü bir selektif serotonin geri-alım inhibitörüdür (SSRI). Kimyasal yapısı diğer SSRI’lar, trisiklik veya tetrasiklik ve diğer mevcut antidepresan ilaçlardan farklıdır. Antidepresan etkisinin serotoninin nöronal geri-alımını inhibisyonu sonucu merkezi sinir sisteminde serotonerjik etkinliği güclendirmesine bağlı olduğu düşünülmektedir. Nöronal dopamin (DA) ve noradrenalin (NA) geri-alımı üzerinde çok az etkisi olan ileri derecede seçici bir serotonin geri-alım inhibitörüdür. Uzun süreli kullanımda 5-HT inhibisyonuna tolerans gelişmez.

Sitalopramın 5-HT1A, 5-HT2, dopamin D1 ve D2, a1, a2 ve b, histamin H1, kolinerjik muskarinik ve benzodiyazepin reseptörler üzerinde etkisi yoktur veya çok azdır. Reseptörler üzerinde etkisinin olmaması, genellikle gözlenen ağız kuruluğu, mesane ve barsak bozuklukları, bulanık görme, sedasyon, kardiyotoksisite ve ortostatik hipotansiyon gibi yan etkilerin sitalopram uygulaması sırasında gözlenmemesini açıklayabilir. Sitalopram, sitokrom P450 2D6 metabolik yolağının çok zayıf bir inhibitörüdür, sonuç olarak da istenmeyen etkiler ve etkileşimler daha az görülür.

Antidepresan etki genellikle 2-4 hafta sonra ortaya çıkar.

Sitalopram, özellikle yaşlılar için önemli olan, kardiyak ileti sistemini veya kan basıncını etkilemez. Ek olarak sitalopram, hematolojik, hepatik veya renal sistemleri de etkilemez. Sitalopram, kilo alınmasına neden olmaz ve alkolün etkisini güçlendirmez.Farmakokinetik özellikler
Sitalopram’ın oral biyoyararlanımı yaklaşık % 80’dir. Maksimum plazma düzeylerine, doz alındıktan 2 ile 4 saat sonra ulaşılır. Proteinlere bağlanma oranı % 80’in altındadır. Sitalopram; aktif metabolitleri olan desmetilsitalopram, didesmetilsitalopram ve sitalopram-N-oksit ile inaktif metaboliti olan deamine propiyonik asit türevine metabolize olur. Sitalopramdan daha zayıf olmakla birlikte tüm metabolitleri SSRI’dır. Plazmada en fazla değişmemiş sitalopram şeklinde bulunur. Plazmadaki başlıca bileşik, değişmemiş sitalopramdır. Kinetiği doğrusaldır. Sabit serum düzeylerine 1-2 haftada ulaşılır. Eliminasyon yarılanma süresi (t½b) yaklaşık 1,5 gün, sistemik plazma klerensi (Cls) 0,33 l/dakika ve oral plazma klerensi (Cloral) 0,41 l/dakika’dır.

Esas olarak karaciğer (% 85) ve geride kalanı böbrekler yoluyla atılır. Günlük dozun yaklaşık % 12‘si değişmeden idrarla atılır.ENDİKASYONLAR

- Depresyonun başlangıç tedavisi ve relaps/rekürenslerin önlenmesine yönelik idame tedavisi,

- Agorafobili veya agorafobisiz panik bozukluk tedavisi,

- Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) tedavisinde kullanılır.


KONTRENDİKASYONLAR

Bileşimindeki maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.UYARILAR/ÖNLEMLER

Sitalopram, mono-amin oksidaz inhibitörü (MAOI) ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır. Geri dönüşümsüz MAOI ilaç kullanımının sonlandırılmasından 14 gün sonra ve geri dönüşümlü mono-amin oksidaz inhibitörü (RIMA) ilaç kullanımının sonlandırılmasından bir gün sonra sitalopram kullanılabilir. Sitalopram kullanımının sonlandırılmasından 7 gün sonra MAOI ilaç kullanılabilir.

Mani/hipomani öyküsü olanlarda dikkatli kullanılmalı; hasta manik faza girerse sitalopram kullanımı sonlandırılmalıdır.

Depresyonda intihar riski belirgin bir remisyon ortaya çıkana kadar sürebildiğinden, intihar riski yüksek olan hastalar yakından izlenmelidir.

Panik bozukluğu olan bazı hastalarda antidepresan tedavinin başında gözlendiği bildirilen anksiyete semptomlarındaki artış olasılığı başlangıç dozunun düşük tutulması ile azaltılabilir.

Sitalopramın akut toksisitesi düşüktür. Kronik toksisite çalışmalarında, sitalopram ile ilişkili endişe verici bir durum saptanmamıştır. Üreme toksisite çalışmalarının sonucunda da çocuk doğurma potansiyeline sahip kadınlarda sitalopram kullanımın sakıncalı olduğuna ilişkin veri saptanmamıştır. Sitalopramın mutajenik ve kanserojenik potansiyeli bulunmamaktadır.

Antidepresan ilaç kullanımı sırasında epileptiform nöbetler gözlenebilir. Nöbet gelişen hastalarda ilaç kullanımı sonlandırılmalıdır. Stabil olmayan epileptik hastalarda sitalopram kullanımından kaçınılmalı ve epilepsisi kontrol altında olan hastalarda da sitalopram dikkatle kullanılmalıdır.

Diyabetli hastalarda SSRI kullanımı kan şekeri düzeylerini değiştirebileceğinden, insülin veya oral hipoglisemik ilacın dozunun ayarlanması gerekebilir.

SSRI kullanımı sırasında ekimoz ve purpura gibi cilt kanama bozukluklarının gelişebildiği bildirildiğinden, özellikle trombosit işlevlerini etkilediği bilinen (atipik antipsikotikler, fenotiyazinler, trisiklik antidepresanların çoğu, aspirin, non-steroid anti-enflamatuvar ilaçlar gibi) ilaçlarla birlikte ve kanama öyküsü bulunan kişilerde SSRI kullanırken dikkatli olunması önerilir.

Alkol ile sitalopram arasında farmakodinamik bir etkileşim bildirilmemişse de, birlikte kullanımları önerilmez.Çocuklarda kullanım:

Sitalopramın çocuklarda etkinliği ve güvenilirliği saptanmamıştır.Gebelik ve emzirme döneminde kullanımı:

Gebelik kategorisi : C

Sitalopramın gebelik sırasında güvenilirliği saptanmamıştır. Bu nedenle, ilaç kullanımı ile beklenen yarar olası riskten daha fazla değilse gebe kadınlarda sitalopram kullanımı önerilmemektedir.

Sitalopram anne sütüne geçmektedir. Bebek üzerindeki etkileri bilinmediğinden, emziren kadınlarda sitalopram kullanımı gerekli ise emzirmenin sonlandırılması düşünülmelidir.Araba ve makine kullanma yeteneğine etkisi:

Sitalopram entellektüel işlevleri ve psikomotor performansı bozmaz. Ancak, psikotrop ilaç kullanan hastalarda, ya hastalığın kendisine ya verilen ilaca veya her ikisine bağlı olarak genel dikkat ve konsantrasyonda bir miktar azalma beklenebileceğinden, bu hastalara araç ve makine kullanırken dikkatli olmaları önerilmelidir.YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER
Sitalopram ile gözlenen yan etkiler genelde hafif ve geçicidir. Yan etkiler genellikle tedavinin ilk 1-2 haftası sırasında göze çarpar ve genellikle depresif durum düzelirken azalır.

Sitalopram kullanımıyla ilişkili en yaygın yan etkiler ağız kuruluğu, bulantı, uyku hali, terleme artışı ve tremordur. Çalışmalarda, sık (≥ % 5 - % 20 ), ender (% 1 - < % 5) ve çok ender (< % 1) gözlendiği bildirilen yan etkiler şunlardır:

Sık: Terlemede artış, baş ağrısı, tremor, sersemlik, uyumsuzluk, uyku hali, uykusuzluk, ajitasyon, sinirlilik, bulantı, ağız kuruluğu, kabızlık, ishal, çarpıntı, asteni.

Ender: Döküntü, kaşıntı, parestezi, migren, görme bozukluğu, tat algılamasında değişiklik, uyku bozuklukları, libidoda azalma, konsantrasyon bozukluğu, anormal rüyalar görme, amnezi, bunaltı, iştah artışı, anoreksi, apati, empotens, intihar girişimi, konfüzyon, dispepsi, kusma, karın ağrısı, karında şişkinlik, tükrük salgısında artış, kilo kaybı, kilo alma, postural hipotansiyon, taşikardi, rinit, işeme bozukluğu, poliüri, ejakülasyon yetmezliği, kadınlarda anorgazmi, yorgunluk.

Çok ender: Kas ağrısı, hareket bozuklukları, konvülsiyonlar, kulak çınlaması, öfori, libidoda artış, öksürük, keyifsizlik.Pazarlama sonrası bildirilen yan etkiler ise şunlardır:

Genel: Anafilaktoid reaksiyonlar.

Cilt: Anjiyoödem, ekimozlar. Çok ender olarak fotosensitivite reaksiyonları bildirilmiştir.

Metabolizma ve beslenme: Ender olarak, çoğunluğu yaşlılarda, ortaya çıkan hiponatremi ve yetersiz antidiüretik hormon salınımının tedavinin sonlandırılması ile düzeldiği bildirilmiştir.

Karaciğer-safra kesesi: Karaciğer işlev testlerinde bozulma.

Kas-iskelet sistemi: Eklem ağrısı.

Nörolojik: Serotonin sendromu.

Psikiyatrik: Halüsinasyonlar, mani, depersonalizasyon ve panik ataklar gibi bozukluklar altta yatan hastalığa bağlı olarak ortaya çıkabilir.

Üreme: Galaktore.BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER

Sitalopram ve MAO inhibitörlerinin birlikte uygulanması hipertansif krizlere (serotonin sendromu) neden olabilir.

Sumatriptan’ın serotonerjik etkilerini güçlendirebileceğinden sumatriptan ile aynı anda sitalopram kullanılması önerilmez.

Farmakokinetik etkileşim çalışmaları, sitalopram tedavisi sırasında, spartein oksijenaz’ın (CYP2D6) sadece zayıf bir inhibisyonunu gösterirken, mefenitoin oksijenaz’ın sitalopram tedavisinden etkilenmediğini göstermiştir.

Simetidin, sitalopramın ortalama plazma sabit düzeylerinde yükselmeye neden olmuştur. Bu nedenle yüksek doz simetidin ile birlikte kullanıldığında, sitalopram doz aralığının üst sınırına dikkat edilmesi önerilmektedir.

Lityum ile etkileşmez ve fenotiyazinler ya da trisiklik antidepresanlarla klinik olarak önemli farmakokinetik etkileşimi yoktur.

Alkol ile sitalopram arasında farmakodinamik bir etkileşim bildirilmemişse de, birlikte kullanımları önerilmez.

Benzodiyazepinler, nöroleptikler, analjezikler, antihistaminikler, antihipertansif ilaçlar, beta blokörler ve diğer kardiyovasküler ilaçlarla birlikte sitalopram kullanılan klinik çalışmalarda, herhangi bir farmakodinamik etkileşim bulunmamıştır.

İmipramin ile sitalopram birlikte kullanıldıklarında birbirlerinin plazma konsantrasyonlarını etkilememişler, ancak imipraminin metaboliti olan desipramin’in konsantrasyonu yaklaşık % 50 artmıştır. Bu durumun klinik önemi bilinmemekle birlikte, sitalopram ile trisiklik antidepresanlar birlikte kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

Sitalopram ve EKT’nin birlikte kullanımına ait çok az klinik deneyim vardır.Geçimsizlik:

Yoktur.KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Eslopram Film Tablet, günde tek doz olarak uygulanır. Besin alınmasından bağımsız olarak günün herhangi bir saatinde alınabilir.Erişkinler
Depresyon tedavisi
Eslopram, oral yoldan tek doz olarak günde 20 mg kullanılır. Hastanın bireysel yanıtı ve depresyonun şiddetine göre doz en fazla günde 60 mg’a çıkılabilir.Panik Bozukluk tedavisi
Günlük 20 mg’lık doza çıkmadan önce, ilk hafta günlük 10 mg’lık oral doz önerilir. Hastanın vereceği bireysel yanıta göre, günde en fazla 60 mg’a çıkılabilir.Obsesif Kompulsif Bozukluk tedavisi
Başlangıç için önerilen günlük doz 20 mg’dır. Hastanın klinik durumuna göre, günlük doz 20’şer mg’lık dilimler halinde artırılarak günde 60 mg’a çıkılabilir.Yaşlı hastalar (65 yaş üstü)

Depresyon tedavisi
Oral yoldan, günde tek doz olarak, günde 20 mg kullanılır. Hastanın bireysel yanıtı ve depresyonun şiddetine göre doz en fazla günde 40 mg’a çıkılabilir.Panik Bozukluk tedavisi
Günlük 20 mg’lık doza çıkmadan önce, ilk hafta günlük 10 mg’lık oral doz önerilir. Hastanın vereceği bireysel yanıta göre, günde en fazla 40 mg’a çıkılabilir.Çocuklar
Bu yaş grubunda etkinliği ve güvenilirliği bilinmediğinden kullanımı önerilmez.Böbrek işlevleri bozulmuş hastalar
Böbrek işlevleri hafif ya da orta derecede azalmış kişilerde doz ayarlaması gerekmez. Böbrek işlevleri ciddi olarak azalmış hastalarda (kreatin klirensi<20ml/dakika) kullanımına ilişkin bilgi mevcut değildir.Karaciğer işlevleri bozulmuş hastalar
Karaciğer işlevleri azalmış hastalarda günde 30 mg’lık dozun üzerine çıkılmamalıdır.Tedavi süresi
Antidepresif etki, genellikle, 2-4 hafta içerisinde belirgin hale gelir. Antidepresanlarla tedavi semptomatik olduğundan relapsları önlemek için kullanıma 6 ay ya da daha uzun süre devam edilmelidir. Reküren depresyonu olan unipolar hastalarda yeni atakların önlenmesi için idame tedavisine birkaç yıl devam edilmelidir.

Panik bozukluk tedavisi için kullanıldığında yaklaşık 3 ay sonra maksimum etkinlik gösterir ve tedaviye devam edildiği sürece yanıt korunur.

OKB tedavisinde etki 2-4 hafta içerisinde başlar, iyileşme zaman içinde görülür. Tedavi sonlandırılacağı zaman, ilaç dozu birkaç hafta içerisinde azaltılarak sonlandırılmalıdır.DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ
Sitalopram tek başına aşırı dozda alındığında uyku hali, koma, katılaşmış yüz ifadesi, grand mal nöbet atağı, sinüs taşikardisi, nadiren nodal ritm, terleme, bulantı, kusma, siyanoz ve hiperventilasyon gibi belirtiler gözlenebilir.

Hiç bir vaka ölümle sonuçlanmamıştır. Klinik görünüm tutarlı değildir.Tedavi
Spesifik antidotu yoktur. Tedavi semptomatik ve destekleyicidir. Oral alımdan sonra mümkün olduğunca erken gastrik lavaj yapılmalıdır. Gözlem altında tutulması önerilir.

SonSuzluk
07-07-2008, 16:25
ERYTHROCIN 200mg/100mL Oral Süspansiyon
ERYTHROCIN 200mg/100mL Oral Süspansiyon İçin Granül Eritromisin etilsüksinat

FORMÜLÜ

Erythrocin Oral Süspansiyon için Granül sulandırıldığında meydana gelen süspansiyonun her bir ölçeğinde (5 mL) 200 mg eritromisine eşdeğer eritromisin etil süksinat Dye red F.D.C. No.3 sakarin sodyum, sodyum siklamat, sitrik asit, imit B kinaz aroması ve şeker içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Eritromisin, duyarlı bakteri ribozomlarının 50S alt birimlerine bağlanarak bakteri hücresindeki protein sentezini inhibe eden bir makrolid antibiyotiktir. Eritromisin etilsüksinat, oral yoldan uygulanmasından sonra kolaylıkla absorbe olur. Eritromisin vücut sıvılarının çoğuna kolaylıkla difüze olur. Beyin-omurilik sıvısına düşük konsantrasyonda geçer, ancak menenjit durumlarında ilacın kan-beyin engelini geçişi artar. Karaciğer fonksiyonlarının normal olduğu durumlarda eritromisin, karaciğerde konsantre edilir ve safra içine salgılanır. Ağız yolundan uygulanan eritromisin dozunun %5'inden az kısmı idrar ile aktif şekilde atılır.

ENDİKASYONLARI

Erythrocin Oral Süspansiyon için Granül, aşağıdaki duyarlı bakterilerin etken olduğu enfeksiyonların tedavisinde endikedir. Streptococcus pyogenes (A grubu beta hemolitik streptokoklar): Hafif ve orta şiddetli üst ve alt solunum yolu, cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlarında kullanılır. Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri:

ERYTHROCIN® 500 mg 16 Film Tablet
ERYTHROCIN® 200mg/100mL Oral Süspansiyon İçin Granül
ERYTHROCIN® 100mg/100mL Pediatrik Oral Süspansiyon

Streptokoksik farenjitin tedavi ve önlenmesiyle romatizmal ateşin uzun süreli profilaksisinde enjektabl benzatin penisilin G, ilk tercih edilen ilaçtır. Streptokoksik farenjit'in ağız yoluyla tedavisi tercih edilecek olursa penisilin G, V veya eritromisin alternatif ilaç olarak seçilir. Oral yolla uygulamada önerilen tedaviye hastalar kesinlikle uymalıdır. Tedaviye en az 10 gün devam edilmelidir. Alfa hemolitik streptokoklar (viridans grubu): Eritromisin; konjenital kalp hastalığı, romatizmal kalp hastalığı veya sonradan kazanılan diğer valvüler kalp hastalığı olan ve penisiline karşı aşırı duyarlı hastaların diş ve üst solunum yolu operasyonlarından önce bakteriyel endokardite karşı profilaktik olarak kullanılır. Eritromisinin ürogenital veya gastrointestinal sistem cerrahisi öncesi kullanımı uygun değildir. Staphylococcus aureus: Cilt ve yumuşak dokunun hafif veya orta şiddetteki akut enfeksiyonlarında endikedir. Tedavi sırasında dirençli bakteriler oluşabilir. Streptococcus pneumoniae (Diplococcus pneumoniae): Hafif veya orta şiddetli otitis media, farenjit gibi üst solunum yolu enfeksiyonları, pnömoni gibi alt solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir. Mycoplasma pneumoniae: Bu mikroorganizmaya bağlı olarak oluşan primer atipik pnömoni tedavisinde endikedir. Haemophilus influenzae: Eritromisin uygun doz sulfonamid ile beraber kullanıldığında hafif veya orta şiddetli üst solunum yolu enfeksiyonlarında endikedir. Burada, tek başına eritromisin ile terapötik dozlarda elde edilen antibiyotik konsantrasyonuna tüm Haemophilus influenzae suşları duyarlı olmadıklarından sulfonamid ile kombine olarak kullanılmaktadır. Chlamydia trachomatis: Eritromisin, Chlamydia trachomatis'in etken olduğu çocuk pnömonisi ve gebelikteki ürogenital enfeksiyonlarda kullanılır. Tetrasiklinlerin kontrendike olduğu veya iyi tolere edilmedikleri yetişkinlerdeki Chlamydia trachomatis'in etken olduğu üretral, endoservikal veya rektal enfeksiyonlarda endikedir. Treponema pallidum: Eritromisin, penisiline allerjik olan primer sifilizli hastaların tedavisinde alternatif ilaç olarak kullanılır. Bu vakalarda tedavi öncesi ve sonrası beyin-omurilik sıvısı muayeneleri yapılmalıdır. Corynebacterium diphtheriae: Antitoksin tedavisine yardımcı olmak, taşıyıcı oluşumunu engellemek ve taşıyıcıdaki organizmaları eradike etmek amacıyla uygulanır. Corynebacterium minutissimum: Eritrasma tedavisinde endikedir. Entamoeba histolytica: Sadece intestinal amebiyazis tedavisinde endike olup ekstra-enterik amebiyazisde diğer tedavilere gereksinim duyulur. Listeria monocytogenes: Bu organizmanın etken olduğu enfeksiyonlarda endikedir. Bordetella pertussis: Eritromisin, enfekte kişilerde nazofarenksten organizmaları elimine eder. Bazı klinik çalışmalar eritromisinin, Bordetella pertussis'e maruz kalması muhtemel bireylerin profilaksisine yardımcı olarak kullanılabileceğini göstermektedir. Lejyoner hastalığı: Her ne kadar kontrollü klinik çalışmalar mevcut değilse de in vitro ve klinikte sınırlı sayıda yapılan ön çalışmaların verileri eritromisinin Lejyoner hastalığı tedavisinde etkili olabileceğini göstermektedir.

KONTRENDİKASYONLARI

Erythrocin Oral Süspansiyon için Granül'de bulunan maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığı bulunan bireylerde kontrendikedir.

UYARILAR / ÖNLEMLER

Eritromisin esas olarak karaciğer yoluyla itrah edilir. Bu nedenle karaciğer fonksiyon bozukluğu bulunan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Oral eritromisin alan hastalarda sarılık ile birlikte veya sarılık olmaksızın hepatik disfonksiyon bildirilmiştir. Uzun süreli ve tekrarlanan tedavilerde hassas olmayan bakteri ve mantar üremesi söz konusu olabilir. Böyle bir durumda ilaç kesilmeli ve uygun tedaviye geçilmelidir. Gerektiğinde antibiyotik tedavisinin yanı sıra insizyon, drenaj ve diğer cerrahi müdahaleler uygulanmalıdır. Gebelikte ve süt emziren annelerde kullanımı: Gebelikte güvenilirliği kesin olarak tesbit edilmemiştir. Eritromisin plasenta bariyerini aşmaktadır. Eritromisin anne sütünde bulunur.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER

Oral eritromisin tedavisinde en sık rastlanılan yan etkiler abdominal ağrı ve rahatsızlık hissi gibi doza bağlı gastrointestinal yan etkilerdir. Bulantı, kusma ve diyare mutad dozlar ile nadiren oluşur. Karaciğer yetmezliği ve/veya anormal karaciğer fonksiyon testlerine ait semptomlar gelişebilir. Eritromisin tedavisi sırasında nadiren psödomembranöz kolit bildirilmiştir. Konfüzyon, halüsinasyon, bayılmalar ve vertigo gibi santral sinir sistemine ait yan etkiler sınırlı sayıda vakada bildirilmiştir. Ancak neden ve sonuç ilişkisi henüz kesinleşmemiştir. Nadiren eritromisin tedavisi gören hastalarda ventriküler taşikardi gibi kalp aritmileri gözlendiği bildirilmiştir. Birkaç vakada göğüs ağrısı, baş dönmesi ve çarpıntı gibi diğer kardiyovasküler semptomlar bildirilmiştir. Ancak neden ve sonuç ilişkisi henüz kesinleşmemiştir. Ürtiker ve hafif deri döküntüsünden anafilaksiye kadar çeşitli allerjik reaksiyonlar oluşabilir. Özellikle böbrek yetmezliği olan hastalarda ve yüksek doz eritromisin alan hastalarda reversibl işitme kaybı bildirilmiştir. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Eritromisin ile yüksek doz teofilin alan hastalarda, serum teofilin düzeylerinin yükseldiği ve potansiyel bir teofilin toksisitesi oluşturabileceği bildirilmiştir. Teofilin toksisitesi ve/veya serum teofilin seviyelerinin yükselmesi halinde teofilinin dozu eritromisin tedavisi ile birlikte iken azaltılmalıdır. Eritromisin ile digoksinin birlikte uygulanması sonucu serum digoksin seviyelerinin yükseldiği bildirilmiştir. Oral antikoagülan ilaçlar ile birlikte eritromisin kullanılmasının, antikoagülan etkide artışa neden olduğu bildirilmiştir. Bazı hastalarda; eritromisin ile birlikte kullanılan ergotamin ve dihidroergotamin ciddi periferik vazospazm ve cilde ait duyu bozukluğu ile karakterize akut ergot toksisitesine neden olmuştur. Eritromisinin triazolamın itrahını azalttığı bildirilmiştir; bu nedenle triazolamın farmakolojik etkilerini artırabilir. Sitokrom P450 sisteminde metabolize edilen ilaçlar ile birlikte eritromisin kullanılan hastalarda serum eritromisin seviyeleri ile karbamazepin, siklosporin, hekzobarbital ve fenitoin seviyeleri yükselebilir. Eritromisin ile birlikte kullanılan ve sitokrom P450 sisteminde metabolize edilen ilaçların serum konsantrasyonları yakından takip edilmelidir. Troleandomisin, terfenadinin metabolizmasını belirgin bir şekilde bozmaktadır. Bu nedenle; eritromisin ile birlikte terfenadin kullanımı sırasında dikkatli olunmalıdır. Eritromisin ve lovastatin alan hastalar yakından gözlenmelidir. Durumu ağır olan hastalarda rabdomiyolizis bildirilmiştir. Klindamisin ve linkomisin ile antagonistik etkileri olduğu için bu ilaçların eritromisin ile birlikte kullanılmasından kaçınılmalıdır. Laboratuvar testleri: Eritromisin, üriner katekolaminlerin fluorometrik yöntemle tesbitini etkileyebilir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZAJI

Granül şeklindeki eritromisin etilsüksinat süspansiyon haline getirildikten sonra midenin boş veya dolu olmasına bakılmaksızın uygulanabilir. Doktor tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde; Çocuklar: Çocuklarda uygun dozun tayininde yaş, ağırlık ve enfeksiyonun şiddeti önemli faktörlerdir. Hafif ve orta şiddetteki enfeksiyonların tedavisinde mutad günlük doz, 3 veya 4'e bölünmüş dozlar şeklinde 30-50 mg/kg'dır. Hafif ve Orta derecedeki enfeksiyonlarda önerilen dozaj aşağıdadır: Vücut Ağırlığı-Günlük Toplam Doz
4 kg'a kadar 30-50 mg/kg/gün
4-6 kg 200 mg
6-10 kg 400 mg
10-20 kg 800 mg
20-30 kg 1200 mg
30 kg'ın üzeri 1600 mg
Yetişkinler: Mutad doz 6 saatte bir 400 mg eritromisin etilsüksinattır. Dozaj günde iki defa uygulanmak istendiğinde yemeklerden hemen önce aç karnına, her 12 saatte bir toplam günlük dozun yarısı alınabilir. Maksimum doz günde 4 g'dır. Dozaj günde üç defa uygulanmak istendiğinde her 8 saatte bir toplam günlük dozun 1/3'ü alınabilir. Özel dozaj şekilleri: Streptokoksik enfeksiyonlarda, eritromisin tedavisine en az 10 gün devam edilmelidir. Romatizmal kalp hastalığı olan vakalarda streptokoksik enfeksiyonların profilaksisinde doz günde 2 defa 400 mg'dır. Konjenital kalp hastalığı veya romatizmal kalp hastalığı bulunan hastalarda bakteriyel endokardit profilaksisi için dental ve üst solunum yolu cerrahi girişimlerinden 1.5-2 saat önce 1.6 g (22 mg/kg) verildikten sonra her 6 saatte bir 800 mg (10 mg/kg) olarak toplam 8 doz uygulanmalıdır. Chlamydia trachomatis veya U. urealyticum'un etken olduğu üretrit tedavisinde günde üç kez 800 mg eritromisin, en az 7 gün uygulanmalıdır. İntestinal amebiyazis tedavisinde çocuklar için bölünmüş dozlar halinde 30-50 mg/kg/gün'lük doz önerilir. Bu tedaviye 10-14 gün devam edilmelidir. Primer sifiliz tedavisinde 48-64 g eritromisin 10-15 günlük periyodda bölünmüş dozlar şeklinde uygulanır. Boğmacada Kullanımı: Optimal dozaj ve uygulama henüz tam olarak saptanmamış olmakla beraber yapılan klinik çalışmalarda uygulama bölünmüş dozlar halinde 40-50 mg/kg/gün'dür. Bu tedaviye 5-14 gün devam edilmelidir. Lejyoner hastalığının tedavisinde eritromisinin optimal dozu henüz tam olarak saptanmamış olmakla beraber, yapılan klinik çalışmalarda uygulama 1.6-4 g'lık günlük dozun bölünmüş dozlar halinde uygulanması şeklindedir.

DOZ AŞIMI

Doz aşımı durumunda eritromisin kesilmeli ve emilmemiş ilacın hızlı eliminasyonu sağlanarak diğer destekleyici tedaviler uygulanmalıdır. Eritromisin, peritoneal diyaliz veya hemodiyaliz ile serumdan uzaklaştırılamaz.

İKAZLAR

Doktora danışılmadan kullanılmamalıdır. Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajlarında saklayınız. Her kullanımdan önce şişeyi iyice çalkalayınız.

SAKLAMA KOŞULLARI

30°C altındaki oda sıcaklığında muhafaza ediniz. Sulandırıldıktan sonra meydana gelen süspansiyon 30°C'ın altındaki oda sıcaklığında saklandığında aktivitesini 1 hafta korur.

SonSuzluk
07-07-2008, 16:26
ERYTHROCIN 500mg
ERYTHROCIN 500mg 16 FİLM TABLET

FORMÜLÜ

Erythrocin 500 mg Film Tablet, her bir film tablete 500 mg eritromisine eşdeğer eritromisin stearat içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Eritromisin, duyarlı bakteri ribozomlarının 50S alt birimlerine bağlanarak bakteri hücresindeki protein sentezini inhibe eden bir makrolid antibiyotiktir. Eritromisin stearat, süspansiyon şeklinde oral yoldan uygulanmasından sonra kolaylıkla absorbe olur. Eritromisinin optimal serum düzeyleri, ilacın yemeklerden hemen önce veya midenin boş olduğu sırada alınması ile elde edilir. Eritromisin vücut sıvılarının çoğuna difüze olur. Beyin-omurilik sıvısına düşük konsantrasyonda geçer, ancak menenjit durumlarında ilacın kan-beyin engelini geçişi artar. Karaciğer fonksiyonlarının normal olduğu durumlarda eritromisin, karaciğerde konsantre edilir ve safra içine salgılanır. Ağız yolundan uygulanan eritromisin dozunun %5'inden az kısmı idrar ile aktif şekilde atılır. Eritromisin plasenta engelini geçer ve anne sütü içine salgılanır.

ENDİKASYONLARI

Streptococcus pyogenes (A grubu beta hemolitik streptokoklar) Hafif ve orta şiddetli üst ve alt solunum yolu, cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlarında kullanılır. Streptokoksik farenjitin tedavi ve önlenmesiyle romatizmal ateşin uzun süreli profilaksisinde enjektabl benzatin penisilin G, ilk tercih edilen ilaçtır. Streptokoksik farenjit'in ağız yoluyla tedavisi tercih edilecek olursa penisilin G,V veya eritromisin alternatif ilaç olarak seçilir. Oral yolla uygulamada önerilen tedaviye hastalar kesinlikle uymalıdır. Tedaviye en az 10 gün devam edilmelidir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri:

ERYTHROCIN® 500 mg 16 Film Tablet ERYTHROCIN® 200mg/100mL Oral Süspansiyon İçin Granül ERYTHROCIN® 100mg/100mL Pediatrik Oral Süspansiyon

Alfa hemolitik streptokoklar (viridans grubu): Eritromisin; konjenital kalp hastalığı, romatizmal kalp hastalığı veya sonradan kazanılan diğer valvüler kalp hastalığı olan ve penisiline karşı aşırı duyarlı hastaların diş ve üst solunum yolu operasyonlarından önce bakteriyel endokardite karşı profilaktik olarak kullanılır. Eritromisinin ürogenital veya gastrointestinal sistem cerrahisi öncesi kullanımı uygun değildir. Staphylococcus aureus: Cilt ve yumuşak dokunun hafif veya orta şiddetteki akut enfeksiyonlarında endikedir. Tedavi sırasında dirençli bakteriler oluşabilir. Streptococcus pneumoniae (Diplococcus pneumoniae): Hafif veya orta şiddetli otitis media, farenjit gibi üst solunum yolu enfeksiyonları, pnömoni gibi alt solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir. Mycoplasma pneumoniae: Bu mikroorganizmaya bağlı olarak oluşan primer atipik pnömoni tedavisinde endikedir. Haemophilus influenzae: Eritromisin uygun doz sulfonamid ile beraber kullanıldığında hafif veya orta şiddetli üst solunum yolu enfeksiyonlarında endikedir. Burada, tek başına eritromisin ile terapötik dozlarda elde edilen antibiyotik konsantrasyonuna tüm Haemophilus influenzae suşları duyarlı olmadıklarından sulfonamid ile kombine olarak kullanılmaktadır. Chlamydia trachomatis: Eritromisin, Chlamydia trachomatis'in etken olduğu çocuk pnömonisi ve gebelikteki ürogenital enfeksiyonlarda kullanılır. Tetrasiklinlerin kontrendike olduğu veya iyi tolere edilmedikleri yetişkinlerdeki Chlamydia trachomatis'in etken olduğu üretral, endoservikal veya rektal enfeksiyonlarda endikedir. Treponema pallidum: Eritromisin, penisiline allerjik olan primer sifilizli hastaların tedavisinde alternatif ilaç olarak kullanılır. Bu vakalarda tedavi öncesi ve sonrası beyin-omurilik sıvısı muayeneleri yapılmalıdır. Corynebacterium diphtheriae: Antitoksin tedavisine yardımcı olmak, taşıyıcı oluşumunu engellemek ve taşıyıcıdaki organizmaları eradike etmek amacıyla uygulanır. Corynebacterium minutissimum: Eritrasma tedavisinde endikedir. Entamoeba histolytica: Sadece intestinal amebiyazis tedavisinde endike olup ekstra-enterik amebiyazisde diğer tedavilere gereksinim duyulur. Listeria monocytogenes: Bu organizmanın etken olduğu enfeksiyonlarda endikedir. Bordetella pertussis: Eritromisin, enfekte kişilerde nazofarenksten organizmaları elimine eder. Bazı klinik çalışmalar eritromisinin, Bordetella pertussis'e maruz kalması muhtemel bireylerin profilaksisine yardımcı olarak kullanılabileceğini göstermektedir. Lejyoner hastalığı: Her ne kadar kontrollü klinik çalışmalar mevcut değilse de in vitro ve klinikte sınırlı sayıda yapılan ön çalışmaların verileri eritromisinin Lejyoner hastalığı tedavisinde etkili olabileceğini göstermektedir.

KONTRENDİKASYONLARI

Eritromisine aşırı duyarlılığı bulunan bireylerde kontrendikedir.

UYARILAR / ÖNLEMLER

Eritromisin esas olarak karaciğer yoluyla itrah edilir. Bu nedenle karaciğer fonksiyon bozukluğu bulunan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Oral eritromisin alan hastalarda sarılık ile birlikte veya sarılık olmaksızın hepatik disfonksiyon bildirilmiştir. Uzun süreli ve tekrarlanan tedavilerde hassas olmayan bakteri ve mantar üremesi söz konusu olabilir. Böyle bir durumda ilaç kesilmeli ve uygun tedaviye geçilmelidir. Gerektiğinde antibiyotik tedavisinin yanı sıra insizyon, drenaj ve diğer cerrahi müdahaleler uygulanmalıdır. Gebelikte ve süt emziren annelerde kullanımı: Gebelikte güvenilirliği kesin olarak tesbit edilmemiştir. Eritromisin plasenta bariyerini aşmaktadır. Eritromisin anne sütünde bulunur.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER

Oral eritromisin tedavisinde en sık rastlanılan yan etkiler abdominal ağrı ve rahatsızlık hissi gibi doza bağlı gastrointestinal yan etkilerdir. Bulantı, kusma ve diyare mutad dozlar ile nadiren oluşur. Karaciğer yetmezliği ve/veya anormal karaciğer fonksiyon testlerine ait semptomlar gelişebilir. Eritromisin tedavisi sırasında nadiren psödomembranöz kolit bildirilmiştir. Konfüzyon, halüsinasyon, bayılmalar ve vertigo gibi santral sinir sistemine ait yan etkiler sınırlı sayıda vakada bildirilmiştir. Ancak neden ve sonuç ilişkisi henüz kesinleşmemiştir. Nadiren eritromisin tedavisi gören hastalarda ventriküler taşikardi gibi kalp aritmileri gözlendiği bildirilmiştir. Birkaç vakada göğüs ağrısı, baş dönmesi ve çarpıntı gibi diğer kardiyovasküler semptomlar bildirilmiştir. Ancak neden ve sonuç ilişkisi henüz kesinleşmemiştir. Ürtiker ve hafif deri döküntüsünden anafilaksiye kadar çeşitli allerjik reaksiyonlar oluşabilir. Özellikle böbrek yetmezliği olan hastalarda ve yüksek doz eritromisin alan hastalarda reversibl işitme kaybı bildirilmiştir. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Eritromisin ile yüksek doz teofilin alan hastalarda, serum teofilin düzeylerinin yükseldiği ve potansiyel bir teofilin toksisitesi oluşturabileceği bildirilmiştir. Teofilin toksisitesi ve/veya serum teofilin seviyelerinin yükselmesi halinde teofilinin dozu eritromisin tedavisi ile birlikte iken azaltılmalıdır. Eritromisin ile digoksinin birlikte uygulanması sonucu serum digoksin seviyelerinin yükseldiği bildirilmiştir. Oral antikoagülan ilaçlar ile birlikte eritromisin kullanılmasının, antikoagülan etkide artışa neden olduğu bildirilmiştir. Bazı hastalarda; eritromisin ile birlikte kullanılan ergotamin ve dihidroergotamin ciddi periferik vazospazm ve cilde ait duyu bozukluğu ile karakterize akut ergot toksisitesine neden olmuştur. Eritromisinin triazolamin itrahını azalttığı bildirilmiştir; bu nedenle triazolamin farmakolojik etkilerini artırabilir. Sitokrom P450 sisteminde metabolize edilen ilaçlar ile birlikte eritromisin kullanılan hastalarda serum eritromisin seviyeleri ile karbamazepin, siklosporin, hekzobarbital ve fenitoin seviyeleri yükselebilir. Eritromisin ile birlikte kullanılan ve sitokrom P450 sisteminde metabolize edilen ilaçların serum konsantrasyonları yakından takip edilmelidir. Troleandomisin, terfenadinin metabolizmasını belirgin bir şekilde bozmaktadır. Bu nedenle; eritromisin ile birlikte terfenadin kullanımı sırasında dikkatli olunmalıdır. Eritromisin ve lovastatin alan hastalar yakından gözlenmelidir. Durumu ağır olan hastalarda rabdomiyolizis bildirilmiştir. Klindamisin ve linkomisin ile antagonistik etkileri olduğu için bu ilaçların eritromisin ile birlikte kullanılmasından kaçınılmalıdır. Laboratuvar testleri: Eritromisin, üriner katekolaminlerin fluorometrik yöntemle tesbitini etkileyebilir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZAJI

Eritromisin stearat ile optimal kan konsantrasyonu yemeklerden hemen önce mide boş olduğu zaman verildiğinde sağlanabilir. Doktor tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde; Enfeksiyonun şiddetine göre günlük doz 4 g'a kadar arttırılabilir Yetişkinler: Mutad doz aç karnına veya yemeklerden hemen önce, her 6 saatte bir 250 mg veya her 12 saatte bir 500 mg'dır. Enfeksiyonun şiddetine göre günlük doz 4 g'a kadar artırılabilir. Özel dozaj şekilleri: Streptokoksik enfeksiyonlarda, eritromisin tedavisine en az 10 gün devam edilmelidir. Romatizmal kalp hastalığı olan vakalarda streptokoksik enfeksiyonların profilaksisinde doz günde 2 defa 250 mg'dır. Konjenital kalp hastalığı veya romatizmal kalp hastalığı bulunan hastalarda bakteriyel endokardit profilaksisi için dental ve üst solunum yolu cerrahi girişimlerinden 1.5-2 saat önce 1 g (çocuklar için 20 mg/kg) verildikten sonra her 6 saatte bir 500 mg (çocuklar için 10 mg/kg) olarak toplam 8 doz uygulanmalıdır. Chlamydia trachomatis'in sebep olduğu çocuk pnömonisinde doz 4'e bölünmüş olarak 50 mg/kg/gün'dür. Bu tedavi en az 3 hafta sürdürülmelidir. İntestinal amebiyazis tedavisinde çocuklar için bölünmüş dozlar halinde 30-50 mg/kg/gün'lük doz önerilir. Bu tedaviye 10-14 gün devam edilmelidir. Primer sifiliz tedavisinde 48-64 g eritromisin 10-15 günlük periyodda bölünmüş dozlar şeklinde uygulanır. Boğmacada Kullanımı: Optimal dozaj ve uygulama henüz tam olarak saptanmamış olmakla beraber yapılan klinik çalışmalarda uygulama bölünmüş dozlar halinde 40-50 mg/kg/gün'dür. Bu tedaviye 5-14 gün devam edilmelidir. Lejyoner hastalığının tedavisinde eritromisinin optimal dozu henüz tam olarak saptanmamış olmakla beraber, yapılan klinik çalışmalarda uygulama 1-4 g'lık günlük dozun bölünmüş dozlar halinde uygulanması şeklindedir.

DOZ AŞIMI

Doz aşımı durumunda eritromisin kesilmeli ve emilmemiş ilacın hızlı eliminasyonu sağlanarak diğer destekleyici tedaviler uygulanmalıdır. Eritromisin, peritoneal diyaliz veya hemodiyaliz ile serumdan uzaklaştırılamaz.

İKAZLAR

Doktora danışılmadan kullanılmamalıdır. Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajlarında saklayınız.

SAKLAMA KOŞULLARI

30°C altındaki oda sıcaklığında muhafaza ediniz.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ İÇERİĞİ

Erythrocin 500 mg Film Tablet, her bir film tablette 500 mg eritromisine eşdeğer eritromisin stearat içeren 16 film tabletlik alüminyum tüplerdedir.

SonSuzluk
07-07-2008, 16:27
F


Farlutal ®

Formülü:
Her tablet;
0.250 g Medroksiprogesteron Asetat (MAP)
Diğerleri : Mısır Nişastası 60 mg, Polivinilpirolidon 22.50 mg, Magnesium Stearat 5.00 mg, Sodyum Karboksimetil Sellüloz 31.25 mg, Laktoz 121.25 mg
ihtiva eder.

Farmakolojik Özellikleri:
FARLUTAL, Medroksiprogesteron Asetat, progesterondan türetilen ve sentezi Farmitalia Carlo Erba Araştırma Laboratuarında gerçekleştirilen, oral yoldan etkili sentetik bir steroit’dir. Müstahzar tabii progesteron ile aynı yapıya sahiptir ancak bu maddeden farklı olarak 6-alfa pozisyonunda bir metil grubu ve 17-alfa pozisyonunda bir asetoksi grubu taşır.
FARLUTAL progestasyonel etkiye ve antiöstrojenik ve antigonadotropinik aktiviteye sahiptir.
Uygun dozlarda MAP; hem endokrin sistem hem de selüler aktivite üzerinde etki gösterir.
Endikaysonları :
Operasyon yapılmayan, nüksetmiş ve metastize olmuş endometrium ve renal karsinomaların yardımcı tedavisinde palyatif olarak kullanılır. İlaç, karsinomaların esas tedavisi için tavsiye edilmez.

Kontrendikaysonları:
Trombofilebitte, tromboembolik bozukluklarda, ileri derecede karaciğer fonksiyon bozukluğunda, düşüklerde, medroksiprogesteron asetat’a karşı hassasiyeti olanlarda, kemik metastazı olan hastalarda hiperkalsemi görüldüğünde, meme karsinomunda, nedeni saptanmamış vajinal kanamalarda kontrendikedir. Hamilelik testi olarak kullanılamaz. HAMİLELİKTE VE DÜŞÜK TEHDİDİNDE KESİNLİKLE KULLANILMAZ.
Uyarılar/Önlemler:
Hamilelikte kullanılması tavsiye edilmez, zira bebeklerde görülen konjenital kalp kusurlarının hamileliğin ilk aylarında progestinlerin verilmesiyle ilgili olabileceğini gösteren bildiriler mevcuttur.
Trombolik rahatsızlıklar (Trombofilebit, serebrovasküler bozukluklar, pulmoner embolizm, retinal trombozis), ani ve kısmi veya tam görme kaybı, diplopi, migren papilla ödemi veya retinada damar lezyonu oluştuğunda veya şüphe edildiğinde yapılmakta olan tedavi derhal durdurulmalıdır. Progestinler sıvı retansiyonuna yol açtığından, epilepsi, migren, astma, kardiak veya renal fonksiyon bozukluğu mevcudiyetinde dikkatli davranılmalıdır. Teşhis edilmemiş vajinal kanamalarda yeterli teşhis tedbirleri alınmalıdır. Uygun veriler mevcut ise hastaya progestin tedavisi önerilir. Progestin tedavisi klimakteryumun başlangıcını maskeleyebilirse de, hastanın yaşı kesin bir sınırlayıcı faktör oluşturmaz. Şeker hastaları ve ruhi depresyon geçirmiş hastalar dikkatle izlenmelidir.
Tekrarlayan enjeksiyonlar 18 ay veya daha uzun süre amenore ve infertiliteye yol açabilmektedir. Karaciğer fonksiyonlarında bir bozukluk görüldüğünde hemen önlem alınmalıdır. Emzirenlerde kullanılmamalı, bromokriptin ile birlikte verilmemelidir.


Yan Etkiler / Advers Etkiler:
Aşağıda belirtilen istenmeyen etkiler diğer progestinlerin kullanımıyla olduğu gibi medroksiprogesteron asetat’ın kullanımıyla da ilişkin görülmüştür. Memede hassasiyet, galaktore, vajinal kanama, adet miktarındaki değişmeler, amenore, ödem, kilo değişmeleri, servikal aşınmadaki ve servikal sekresyondaki değişmeler, kolestatik sarılık, kaşıntılı veya kaşıntısız deri döküntüsü, depresyon, insomnia, yorgunluk, sinirlilik, trombofilebit, serebral trombozis ve amboli, hiperpireksi, pulmoner amboli, nadiren baş ağrısı, akne, alopesi, hirsutizm, anafilaktoid reaksiyonlar.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

Etkilediği Laboratuar Testleri :
Plazma aminoasid, serum alkalin fosfataz, üriner nitrogen, karaciğer fonksiyon testleri; koagülasyon testleri, metyrapone testi, pregnandiol tayini ve tiroid fonksiyon testlerini etkileyebilir.

Kulllanım Şekli ve Dozu:
Doz günde 100-1000 mg arasında değişebilir (daha yüksek dozlar, iki-üç güne bölünerek verilebilir). Genellikle düşük doz endometrium karsinomasında kullanılır.
FARLUTAL, kemoterapi veya radyoterapi gibi diğer antineoplastik tedavilerle kombine edilebilir.

Saklama Koşulları:
25°C’ nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Nem ve ışıktan koruyunuz.


Ticari Takdim Şekli ve Ambalaj Muhtevası:
Herbiri 250 mg Medroksiprogesteron Asetat içeren 30 tabletlik şişelerde.


Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri:
FARLUTAL Depo Flakon 500 mg
FARLUTAL Depo Flakon 1000 mg
FARLUTAL Tablet 250 mg

SonSuzluk
07-07-2008, 16:28
Farmorubicin ®10 mg

Formülü:
Beher Flakon :50 mg. Epirubisin Hidroklorür, ve 250 mg. Laktoz ihtiva eder. + 25 ml enjeksiyonluk su içeren çözücü ampul.

Farmakolojik Özellikleri:
Farmorubisin (Epirubisin Hidroklorür) antineoplastik aktiviteye sahip, antrasiklin sınıfından bir antibiotiktir.
Farmorubisin’in etki mekanizması, maddenin DNA’ya bağlanabilmesinden kaynaklanmaktadır.
Hücre kültürü çalışmaları, Farmorubisin’in süratle hücreye geçtiğini, nukleusta lokalize olduğunu, nükleik asit sentezini ve mitozu inhibe ettiğini göstermiştir. Farmorubisin’in L-1210 ve Kp 388 lösemileri, sarkoma SA 180 (katı ve ascitik formlar), melanoma B 16, meme karsinomu, lewis akciğer karsinomu ve kolon karsinomu 38 dahil olmak üzere, deneysel olarak oluşturulan birçok tümör türünde aktif olduğu kanıtlanmıştır. Maddenin, timüsü çıkarılmış tüysüz farelere transplantasyonu yapılan birçok insan tümörüne karşı da (Melanoma; meme, akciğer, prostat ve over karsinomları) aktif olduğu gösterilmiştir. Hayvanlarda yapılan toksisite çalışmaları Farmorubisin’in doksorubisin’den daha üstün bir terapötik indekse ve daha düşük sistemik ve kardiak toksisiteye sahip olduğunu göstermiştir. Karaciğer ve böbrek fonksiyonları normal olan hastalarda ilacın 75-90 mg/m2 dozda. İ.V. enjeksiyondan sonraki plazma düzeyleri, ortalama yarı ömrü 40 saat olan çok süratli bir ilk ve yavaş terminal safhalı üç ayrı eksponansiyel (Üssel) düşüş grafiği gösterecek bir şekilde azalır.
Epirubisin’in ana metaboliti olan 13-OH türevinin plazma düzeyleri daima Epirubisin’den daha düşük düzeyde kalmakta ve ana ilaç ile paralellik göstermektedir. Farmorubisin’in eliminasyonu büyük ölçüde karaciğerde gerçekleşmektedir. Yüksek plazma klirens değerleri (0.9 L/dakika), bu yavaş eliminasyonun, yaygın doku distribüsyonundan kaynaklandığını göstermektedir.
İlaç kan-beyin bariyerini geçmez.
Farmorubisin ile tedavinin ilk devrelerinde, hastaların durumu sık sık ve dikkatle takip edilmelidir.
Eritrosit, lökosit ve trombosit sayımları yapılmalıdır. Normal dozlarda lökopeni genellikle geçicidir. Tedavinin 10-14. günleri arasında en yüksek noktaya ulaşır, ancak 21. günden itibaren normal değerlere döner. Tedaviye başlanmadan önce ve mümkün olduğunda tedavi süresince karaciğer fonksiyonları tayin edilmelidir. (SGOT, SGPT, alkalen fosfataz, bilirubin, BSP). Hayvan deneylerinde ve kısa süreli insan deneylerinden sağlanan veriler, Farmorubisin’in yapısal analogu doxorubisinden daha az kardiotoksik olduğunu göstermektedir. Karşılaştırmalı bir araştırmada, kardiak fonksiyonda eşdeğer redüksiyon sağlayan kümülatif dozların 2:1 oranında olduğu gösterilmiştir. Ayrıca, daha önce doxorubisin ile tedavi görmemiş hastalarda konjestif kalp yetmezliği yalnız 1000 mg/m2’yi aşan kümülatif dozlar uygulandığında rapor edilmiştir. Buna rağmen, diğer antrasiklinler için tanımlanan türde bir kalp yetmezliği görülme riskini minimuma indirmek amacı ile tedavi süresince kalp fonksiyonu dikkatle tayin edilmelidir. Bu kalp yetmezliği tedavi kesildikten birkaç hafta sonra görülebilmekte ve spesifik tıbbi tedaviye cevap vermeyebilmektedir.
Potansiyel kardiotoksisite riski, halihazırda veya geçmişte mediyastinal perikardiyal bölgesine radyoterapi tatbik edilmiş hastalarda artabilir.
Farmorubisin kardiotoksik potansiyele sahip ilaçlarla birlikte verildiğinde, maksimum kümülatif doz tayin edilirken, bu husus gözönünde tutulmalıdır.
Her tedavi devresinde önce ve sonra EKG alınması tavsiye olunur. EKG’de T dalgasının inversiyonu ve düzleşmesi, S-T segmanının depresyonu veya aritmi başlaması genellikle geçici ve reversibldir ve mutlaka tedavinin kesilmesi gerektiğini belirtmez. Antrasiklinlerin özellikle doxorubisin’in yol açtığı kardiomiyopatide QRS voltajında ısrarlı bir redüksiyon, sistolik intervalde (PEP/LVET) normal limitlerin dışında bir uzama ve ejeksiyon fraksiyonunda redüksiyon görülür.
Farmorubisin ile tedavi görenlerde kardiyak fonksiyonların tayin edilmesi çok önemlidir ve kalp fonksiyonunun EKG, ekokardiografi gibi tekniklerle tayin edilmesi, gereğinde radionuklid anjiografi ile, ejeksiyon fraksiyonunun ölçülmesi tavsiye edilir.
Endikaysonları :
Meme karsinomu, maliyn lenfoma, yumuşak doku sarkoması, mide, karaciğer, pankreas ve akciğer karsinomu, over karsinomu dahil olmak üzere, birçok tümör çeşidinde Farmorubisin ile tedaviden cevap alınmaktadır. İntravesikal olarak uygulandığında, mesanedeki karsinomun in-situ’nun ve papiler transisyonel hücre karsinomunun tedavisinde ve transüretral rezeksiyondan sonra nükslerin önlenmesinde yarar sağlamaktadır.

Kontrendikaysonları:
Farmorubisin, daha önce doxorubisin veya daunorubicin gibi diğer antrasiklinlerin maksimum kümülatif dozları ile tedavi görmüş şahıslarda, radyoterapi veya diğer antitümör ilaçların yol açtığı ağır myelosupresyon saptanan hastalarda halen veya daha önce kalp fonksiyonlarında bir bozukluk belirlenmiş olanlarda kontrendikedir.
Uyarılar/Önlemler:
Farmorubisin oral olarak uygulandığında aktif değildir.
İntramüsküler veya intratekal olarak verilmemelidir.
İntravenöz Uygulama :
İlacın, iğnenin damara iyice girdiğinden emin olunduktan sonra, serbest akışlı İ.V. serum fizyolojik infüzyonunun tüpüne enjekte edilerek verilmesi tavsiye olunur. Bu metod ekstravazasyon riskini minimuma indirir ve ilaç verildikten sonra venanın fizyolojik tuzlu su ile yıkanmasını garanti eder.
Enjeksiyon esnasında Farmorubisin’in ekstravazasyonu, ağır doku lezyonlarına hatta nekroza yol açabilir.
Aynı venaya tekrarlanan enjeksiyonlar veya ufak damarlara uygulanan enjeksiyonlar venöz skleroza yol açabilir.
İntravesikal Uygulama :
Bir kateter vasıtası ile uygulanmalı, ilaç mesanede 1 saat kalmalı, bu süre sonunda, hastanın idrara çıkması sağlanmalıdır.
Uygulama sırasında hasta sağa-sola çevirilerek ilacın mesane mukozasının tümü ile temas etmesi temin edilmelidir.
Neoplastik hücrelerin süratle erimesi sonucunda Farmorubisin de diğer sitotoksik ajanlar gibi hiperürisemiye yol açabilir. Bu fenomoni farmakolojik yönden kontrol edebilmek amacı ile kandaki ürik asit düzeyleri dikkatle kontrol edilmelidir. Diğer birçok antitümör ve immünosupresif ilaç gibi Farmorubisin de (Özellikle deney şartlarında) mutajenik özelliklere sahiptir ve laboratuar hayvanlarında karsinojen tesiri gösterir.
Farmorubisin uygulandıktan sonraki 1-2 gün boyunca idrar kırmızı bir renk alabilir. Farmorubisin yalnız antineoplastik ve sitotoksik terapide tecrübeli ve yetkili doktorların gözetimi altında uygulanmalıdır.
İnisyal tedaviden önce çeşitli laboratuar değerleri ve kardiak fonksiyonlar dikkatle tayin edilmelidir.
Farmorubisin’in fertiliteyi etkileyip etkilemediği, teratojenik tesire sahip olup olmadığı veya fetüs üzerinde başka zararlı etkilere yol açıp açmadığı konusunda yeterli bilgi yoktur, ancak deneysel bulgular ilacın fetusa zarar verebileceğini göstermektedir. Hamilelikte kullanılması tavsiye edilmez.


Yan Etkiler / Advers Etkiler:
Myelosupresyon ve kardiotoksisite’nin (uyarılar/önlemler bölümünde anlatılmıştır) yanısıra aşağıda belirtilen yan tesirlerin görüldüğü bildirilmiştir.
Alopesi : Genellikle reversibildir. Farmorubisin ile tedavi edilen vakaların %80-90’ında görülür.
Erkeklerde sakal uzaması da durmaktadır. Mukozit : Tedaviye başladıktan sonraki 5-10 gün içinde görülür. Genellikle dilin yan bölümleri boyunca ve sublingual mukozada görülen, bazı bölgelerde ağrılı erozyonlara yol açan stomatit şeklindedir.
Bulantı, kusma, diyare gibi gastrointestinal rahatsızlıklar
Hiperpireksi
Nadiren ateş, titreme ve ürtiker bildirilmiştir. Anafilaksi görülebilir. İntravesikal uygulamalardan sonra absorbsiyon minimum düzeyde olduğundan sistemik yan etkilere pek rastlanmaz. Daha sık olarak kimyasal sistit (bazen kanamalı) görülebilir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

Geçimsizlikleri :
Heparin ile Farmorubisin arasında kimyasal geçimsizlik vardır ve belirli oranlarda karıştırıldıklarında çökelti oluşabilir. Bu nedenle iki ilaç hiçbir zaman karıştırılmamalıdır. Farmorubisin diğer antitümör ilaçlarla birlikte kullanılabilir, ancak bu ilaçlarla aynı enjektörde karıştırılması tavsiye edilmez.

Kulllanım Şekli ve Dozu:
Farmorubisin tek başına kullanıldığında erişkinler için tavsiye edilen doz, vücut yüzeyinin her m2’si için 60-90 mg’dır. İlaç İ.V. olarak 3-5 dakikalık bir sürede enjekte edilmeli ve tedavi hastanın hematomodüller durumu da gözönüne alınarak, 21 günde bir tekrarlanmalıdır. Kemik iliği fonksiyonu daha önce uygulanan radyoterapi ve kemoterapi, yaş veya kemik iliği neoplastik infiltrasyonları nedeni ile bozulmuş olanlara daha düşük dozlar uygulanması (60-75 mg/m2 ) tavsiye edilir.
Bir devrede uygulanacak total doz, birbirini takip eden 2-3 güne bölünerek verilebilir. İlaç diğer antitümör ajanlarla birlikte kullanıldığında, dozun yeterince azaltılması gerekir. Farmorubisin’in major eliminasyon yolu hepatobiliyer sistem olduğundan, toksisitenin artmasını önlemek amacı ile, karaciğer fonksiyonları bozuk olan hastalarda doz azaltılmalıdır. Orta derecede karaciğer bozukluğu (bilirubin 1,4-3 mg / 100 ml veya BSP retansiyonu % 9-15) dozun % 50 oranında azaltılmasını gerektirir. Ağır karaciğer bozukluğunda ise (bilirubin >3 mg / 100 ml veya BSP retansiyonu >% 15) doz % 75 oranında azaltılmalıdır. Farmorubisin’in böbreklerden sınırlı miktarda itrah olunması nedeni ile, orta şiddette böbrek yetmezliği, dozun azaltılmasını gerektirmez.
İntravesikal Uygulama :
Mesanenin papiller transisyonel hücre karsinomunda 8 hafta süre ile her hafta 50 mg olarak uygulanmalıdır.
Lokal toksisite görüldüğünde (Ör: kimyasal sistit) dozun 30 mg’a indirilmesi tavsiye edilir. Karsinoma in-situ’da hastanın tahammülü gözlenmek kaydıyla doz 80 mg’a kadar yükseltilebilir.
Yüzeysel tümörlerin transüretral rezeksiyonundan sonra, nükslerin önlenmesi amacı ile 4 hafta süre ile her hafta 50 mg. olarak uygulanmalı, bunu takriben 11 ay süre ile her ay 1 defa 50 mg tatbik edilmelidir.

SonSuzluk
07-07-2008, 16:29
FLAGYL 500 mg TabletFORMÜLÜHer tablet; 500 mg metronidazole ve boyar madde olarak titanyum dioksit içerir.FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİFarmakodinamik özellikleri

Metronidazole,5-nitroimidazole grubu üyelerinden bir antienfektiftir.Antibakteriyel spektrumu özellikle anaerobik mikroorganizmaları kapsar.-Duyarlı suşlar: ( MIC değeri 4 mikrogram/ml veya daha düşük ) bBacteroides suşları,Fusobacterium suşları,Megasphaera,Clostridium suşları-Sürekli olmamak kaydıyla duyarlı suşlar: Peptococcus, Peptostreptococcus, Veillonella,-Dirençli suşlar: Propionibacterium,ActinomycesAntiparazitik etkisi ise şunları kapsar: Trichomonas vaginalis,Giardia intestinalis,Entamoeba histolyticaFarmakokinetik özellikleri

- Emilimi:

Metronidazole oral uygulamadan sonra hızla emilir.En az %80’I bir saat içinde emilmektedir. Oral uygulamalar sonucu zirve değerleri,eş dozlarda intravenöz uygulamayla elde edilen değerlerin aynısıdır.Oral biyoyararlanımı %100’dür.Yemekle birlikte kullanımdan etkilenmez.

- Dağılımı:

- 500 mg tek dozdan yaklaşık 1 saat sonra zirve serum konsantrasyonu ortalama 10 mikrogram/ml’dir.

-Plazma yarılanma ömrü 8 ila 10 saattir.

-Plazma proteinlerine bağlanma oranı yüksek değildir:%20’den az

-Dağılım hacmi geniştir,yaklaşık 40 l ( yani 0.65l/kg)

-Serum seviyesine yaklaşık dozlarda, hızla, akciğerler, böbrekler, karaciğer, deri,safra,BOS,tükürük,seminal sıvı ve vajinal salgıya geçer.

Metronidazole plasentadan ve anne sütüne geçer.

.Biyotransformasyon:

Öncelikle karaciğerde metabolize olur.Oksidasyon sonucu iki ana türev ortaya çıkar:

- “Alkol” metaboliti,primer metabolittir.Anaerobik bakterilere karşı bakterisit etkisi metronidazole’ün etkisinin %30’udur.Eliminasyon yarılanma ömrü yaklaşık 11 saattir.

-”Asit” metaboliti küçük miktarlarda bulunur ve metronidazole’un % 5’I kadar bakterisit etkisi vardır.

.Atılımı:Karaciğerde ve safrada konsantrasyonu yüksek,kolonda düşüktür.Fekal eliminasyon çok azdır.Atılımı öncelikle idrarla olur.Metranidazole ve metabolitlerinin idrardaki miktarı uygulanan dozun % 35 ila 65’idir.ENDİKASYONLARI

Endikasyonlar metronidazole’un antiparazitik ve antibakteriyel aktivitesi ile farmakokinetik özellikleri gözönüne alınarak konulur.Hem metronidazole ile yapılmış klinik çalışmalar hem de bu ilacın halen varolan antienfektifler arasındaki yeri hesaba katılmıştır.

Duyarlı olduğu belirtilmiş mikroorganizmaların neden olduğu şu enfeksiyonlarda endikedir:

- Amebiasis

-Genitoüriner trichomoniasis

-Non-spesifik vajinit

-Giardiasis

-Duyarlı anaerobik organizmalarla oluşan medikal-cerrahi enfeksiyonların tedavisi

-Duyarlı anaerobik mikroorganizmalarla temas riski yüksek ameliyatlar sırasında oluşabilecek enfeksiyonların önlenmesiKONTRENDİKASYONLARI:

İmidazole’lere karşı aşırı hassasiyetUYARILAR/ ÖNLEMLER-Ataksi,baş dönmesi,zihin bulanıklığı durumunda tedavi kesilmelidir.

-Ciddi durağan veya ilerleyici ,santral veya periferik nörolojik rahatsızlıkları olan hastalarda metronidazole’un bu rahatsızlıkları ortaya çıkarma riski olduğu hatırda tutulmalıdır.

-Alkollü içeceklerle kullanmayınız (Antabuse etkisi)

-Metronidazole vecuroniumun ( depolarizasyonsuz nöromüküler bloke edici madde) etkisini güçlendirir.ÖNLEMLER

- Gebelik:Metronidazole plasentadan ve anne sütüne geçtiği için tedbir olarak gebeliğin ilk trimesterinde ve emzirme sırasında metronidazole uygulamasından kaçınılmalıdır.-Bir tür farede karsinojenik özellik göstermiş olmasına karşın,sıçanlarda veya hamsterlerde göstermemiştir.İnsanda karsinojenik olması şüphesi ise yoktur.-Yüksek doz ve/veya uzun süreli tedavierde ya da kan diskrazisi durumlarında kan sayımı yapılmalıdır.Lökopeni meydana gelirse, tedaviye devam edilip edilmeyeceğine enfeksiyonun ciddiyetine göre karar verilmelidirYAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER-Nadir de olsa gözlenen etkiler:

· hafif gastroentestinal yakınmalar: bulantı,ağızda metalik tat, anoreksi, epigastrik kramplar,kusma,diyare

-İstisna olarak görülen etkiler

· mukokütanöz belirtiler:urtiker,kızarma,kaşıntı,ağız kuruluğu ile beraber glossit

· nörolojik belirtiler:baş ağrısı,baş dönmesi

-Yüksek dozlarda veya uzun süreli tedavilerde aşağıdakiler görülmüştür:

· lökopeni

· periferal duyu nöropatisi,bu durum tedavi kesilince gerilemiştir.Metronidazole idrar rengini,ilacın indirgenmesi ile oluşan,suda çözünebilen pigmentler nedeniyle kırmızı - kahverengiye boyayabilir..BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.İLAÇ ETKİLEŞİMLERİÖnerilmeyen kombinasyonlar:-metronidazole-disulfiram: disulfiram ile kombine kullanımı deliryum ve zihin bulanıklıklarına yol açabilir.

-alkol: Antabuse etkisi nedeniyle alkollu içecekler ve ajkol içeren ilaçların kullanılması sakıncalıdır.Dikkatli kullanılması gereken kombinasyonlar:-metronidazole-warfarin: oral antikoagülanların etkisini ve hemorajik riski arttırdığı için ( hepatik katabolizmada azalma nedeniyle ) protrombin seviyesitakip edilmelidir.Oral antikoagülan dozu metronidazole tedavisi sırasında ve tedavi sonrası 8 gün boyunca azaltılmalıdır.

-metronidazole-vecuronium: (depolarizasyonsuz nöromüsküler bloke edici ilaç)

Metronidazole vecuroniumun etkisini güçlendirir.

Laboratuar testleriyle etkileşimi:Metronidazole treponemayı immobilize eder ve bu nedenle Treponema pallidum immobilizasyon testinde yanlış pozitif sonuç verir.DOZAJ VE UYGULAMA ŞEKLİAmebiasis:Yetişkinler: günde 1.50 g,3 doza bölünerek kullanılır

Çocuklar:30-40 mg/kg/gün,üç doza bölünerek kullanılırHepatik amebiasiste,abse safhasında,metronidazole tedavisi abse drenajı ile birlikte yapılmalıdır.Tedavi ardarda 7 gün süreyle yapılmalıdır.Trichomoniasis:-Kadınlarda (Trichomonal üretrit ve vajinit ),2 gramlık tek doz ( 4 tablet )Partnerde Trichomonas vaginalis enfeksiyonu belirtileri olmasa ve laboratuar testleri pozitif sonuç vermese dahi,eşiyle birlikte tedavi yapılması şarttır.Giardiasis:Yetişkinler:günde 750 mg ila 1g,ardarda 5 gün

10 ila 15 yaş arası çocuklar:500 mg/günNon-spesifik vajinit:500 mg günde 2 kez 7 gün süreyle

Partner de beraberinde tedavi edilmelidir.Anaerobik organizmalarla oluşan enfeksiyonların tedavisi:( İlk seçenek veyadevam tedavisi olarak)Yetişkinler: 1-1.5 g/günÇocuklar:20-30 mg/kg/günCerrahi kemoprofilaksisi:Literatürlerde yayınlanmış çalışmalar cerrahi profilaksisi için ideal protokolün belirlenmesine imkan vernenektedir.Metronidazole,enterobacteria’lara karşı etkili bir ilaçla kombine olarak kullanılmalıdır.8 saatte bir 500 mg, ameliyattan yaklaşık 48 saat önce uygulanmaya başlandığında yeterli etki sağlar.Son doz ameliyattan en geç 12 saat önce verilmelidir.Kemoprofilaksinin amacı,ameliyat sırasında gastroentestinal sisteme bakteri inokülasyonununengellenmesi olduğu için post-operatif dönemde ilacın verilmeye devam edilmesinin (en azından oral yoldan verilmesinin) yararı yoktur.Orta derecede dozlar kullanılıyorsa,Flagyl 250 mg tablet reçete edilmelidir.

Aynı protokolda çocuklara 20 ila 30 mg/kg/gün uygulanmalıdırSAKLAMA KOŞULLARI:

15-30°C arasında oda sıcaklığında muhafaza edilmeledir.

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Doktora danışmadan kullanılmamalıdır

SonSuzluk
07-07-2008, 16:29
FLAGYL %4 ORAL SÜSPANSİYONFORMÜLÜ

FLAGYL % 4 Oral Süspansiyon , her 5 ml’lik ölçekte; 125 mg metronidazol e eşdeğer metronidazol benzoate, ayrıca koruyucu olarak metilparaben, propil paraben, tatlandırıcı olarak sukroz, sakkarin sodyum ve aroma verici olarak limon ve portakal esansı içerir.FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Metronidazole,5-nitroimidazole grubu üyelerinden, sentetik bir antienfektiftir. Metronidazol fizyolojik pH’da non-iyonizedir ve anaerob mikroorganizma ya da hücreler tarafından kolaylıkla absorbe edilir. Duyarlı mikroorganizma ya da hücre içine girdiğinde nitro grubu içermeyen polar maddelere indirgenir. İlacın antimikrobiyel ve sitotoksik etkilerinden bu indirgenmiş metabolitlerin sorumlu olduğu düşünülmektedir. Metronidazol bölünmekte olan ve stabil hücreler üzerinde eşit derecede etkilidir.

Metronidazol amiplere karşı hem lokal hem de sistemik etkilidir; ancak ilacın gastroentestinal kanaldan emilimi iyi olduğundan, bu etkisini esas olarak sistemik yolla gösterdiği düşünülmektedir. İn vitro ve in vivo çalışmalarda metronidazolün nötrofil motilitesi, lenfosit transformasyonu ve belirli ölçüde hücresel bağışıklık üzerinde etkileri olduğu da gösterilmiştir.Antibakteriyel spektrumu özellikle anaerobik mikroorganizmaları kapsar.-Duyarlı suşlar: ( MIC değeri 4 mikrogram/ml veya daha düşük ) Bacteroides suşları,Fusobacterium suşları,Megasphaera,Clostridium suşları-Sürekli olmamak kaydıyla duyarlı suşlar: Peptococcus, Peptostreptococcus, Veillonella,-Dirençli suşlar: Propionibacterium,Actinomyces

Antiparazitik etkisi ise şunları kapsar: Trichomonas vaginalis,Giardia intestinalis,Entamoeba histolyticaFarmakokinetik

Emilimi:

Metronidazole oral uygulamadan sonra hızla emilir.En az %80’ı bir saat içinde emilmektedir. Oral uygulamalar sonucu zirve değerleri,eş dozlarda intravenöz uygulamayla elde edilen değerlerin aynısıdır.Oral biyoyararlanımı %100’dür.Yemekle birlikte kullanımdan etkilenmez.

Dağılımı:

- 500 mg tek dozdan yaklaşık 1 saat sonra zirve serum konsantrasyonu ortalama 10 mikrogram/ml’dir.

-Plazma yarılanma ömrü 8 ila 10 saattir.

-Plazma proteinlerine bağlanma oranı yüksek değildir:%20’den az

-Dağılım hacmi geniştir,yaklaşık 40 l ( yani 0.65l/kg)

-Serum seviyesine yaklaşık dozlarda, hızla, akciğerler, böbrekler, karaciğer, deri,safra,BOS,tükürük,seminal sıvı ve vajinal salgıya geçer.

16Metronidazole plasentadan ve anne sütüne geçer.

Biyotransformasyon:

Öncelikle karaciğerde metabolize olur.Oksidasyon sonucu iki ana türev ortaya çıkar:

- “Alkol” metaboliti,primer metabolittir.Anaerobik bakterilere karşı bakterisit etkisi metronidazole’ün etkisinin %30’udur.Eliminasyon yarılanma ömrü yaklaşık 11 saattir.

-”Asit” metaboliti küçük miktarlarda bulunur ve metronidazole’un % 5’I kadar bakterisit etkisi vardır.

Atılımı:Karaciğerde ve safrada konsantrasyonu yüksek,kolonda düşüktür.Fekal eliminasyon çok azdır.Atılımı öncelikle idrarla olur.Metranidazole ve metabolitlerinin idrardaki miktarı uygulanan dozun % 35 ila 65’idir.ENDİKASYONLARIEndikasyonlar metronidazole’un antiparazitik ve antibakteriyel aktivitesi ile farmakokinetik özellikleri gözönüne alınarak konulur.Hem metronidazole ile yapılmış klinik çalışmalar hem de bu ilacın halen varolan antienfektifler arasındaki yeri hesaba katılmıştır.

Duyarlı olduğu belirtilmiş mikroorganizmaların neden olduğu şu enfeksiyonlarda endikedir:

- Amebiasis

-Genitoüriner trichomoniasis

-Non-spesifik vajinit

-Giardiasis

-Duyarlı anaerobik organizmalarla oluşan medikal-cerrahi enfeksiyonların tedavisi

-Duyarlı anaerobik mikroorganizmalarla temas riski yüksek ameliyatlar sırasında oluşabilecek enfeksiyonların önlenmesiKONTRENDİKASYONLARIİmidazole’lere karşı aşırı hassasiyet

10 günden uzun süren tedavilerde düzenli klinik ve laboratuar takibi yapılmalıdır.UYARILAR/ ÖNLEMLER- Hepatik yetmezlikte günlük önerilen dozun 1/3 veya 1/4’ü kullanılalıdır.

-Ataksi,baş dönmesi,zihin bulanıklığı durumunda tedavi kesilmelidir.

-Ciddi durağan veya ilerleyici ,santral veya periferik nörolojik rahatsızlıkları olan hastalarda metronidazole’un bu rahatsızlıkları ortaya çıkarma riski olduğu hatırda tutulmalıdır.

-İlaç hemodiyaliz sırasında tamamen elimine olur; bu hastalarda doz tekrarlanmalıdır.

-Alkollü içeceklerle kullanmayınız (Antabuse etkisi)

-Metronidazole vecuroniumun ( depolarizasyonsuz nöromüküler bloke edici madde) etkisini güçlendirir.

-Metronidazol Bir tür farede karsinojenik özellik göstermiş olmasına karşın,sıçanlarda veya hamsterlerde göstermemiştir.İnsanda karsinojenik olması şüphesi ise yoktur.

-Yüksek doz ve/veya uzun süreli tedavilerde ya da kan diskrazisi durumlarında kan sayımı yapılmalıdır.Lökopeni meydana gelirse, tedaviye devam edilip edilmeyeceğine enfeksiyonun ciddiyetine göre karar verilmelidirÖnlemler

- Gebelik:Metronidazole plasentadan ve anne sütüne geçtiği için tedbir olarak gebeliğin ilk trimesterinde ve emzirme sırasında metronidazole uygulanmamalıdır.YAN ETKİLER/ ADVERS ETKİLER-Şu etkiler görülebilir:

· Konfüzyon ve halüsinasyon gibi psikiyatrik bozukluklar

hafif gastroentestinal yakınmalar: bulantı,ağızda metalik tat, anoreksi, epigastrik kramplar,kusma,diyare

· mukokütanöz belirtiler:urtiker,kızarma,kaşıntı,ağız kuruluğu ile beraber glossit, nadiren anafilaksi

· nörolojik belirtiler:konvülsiyon, baş ağrısı,baş dönmesi

-Yüksek dozlarda veya uzun süreli tedavilerde aşağıdakiler görülmüştür:

· lökopeni

· periferal duyu nöropatisi,bu durum tedavi kesilince gerilemiştir.

Ender olarak reversibl pankreatit vakaları bildirilmiştir.

· Metronidazole idrar rengini,ilacın indirgenmesi ile oluşan,suda çözünebilen pigmentler nedeniyle kırmızı - kahverengiye boyayabilir.

· Dizüri, sistit, poliüri, inkontinans, pelvik basınç hissi, vajina ve vulvada kuruluk, dispareüni görülebilirBEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.İLAÇ ETKİLEŞİMLERİÖnerilmeyen kombinasyonlar:

-metronidazole-disulfiram: disulfiram ile kombine kullanımı deliryum ve zihin bulanıklıklarına yol açabilir. Tedaviye disülfiram kesildikten 2 hafta sonra başlanmalıdır.

-alkol: Antabuse etkisi nedeniyle alkollu içecekler ve alkol içeren ilaçların kullanılması sakıncalıdır.

-Terfenadin ve Astemizol: kesinlikle kullanılmamalıdırDikkatli kullanılması gereken kombinasyonlar:-metronidazole-warfarin: oral antikoagülanların etkisini ve hemorajik riski arttırdığı için ( hepatik katabolizmada azalma nedeniyle ) protrombin seviyesi takip edilmelidir.Oral antikoagülan dozu metronidazole tedavisi sırasında ve tedavi sonrası 8 gün boyunca azaltılmalıdır.

-metronidazole-vecuronium: (depolarizasyonsuz nöromüsküler bloke edici ilaç)

Metronidazole vecuroniumun etkisini güçlendirir.

-5- FU ve lityum: metronidazol ile birlikte kullanıldığında 5-FU’in toksik etkisi artar. Metronidazol ile birlikte kullanıldığında lityumun plazma düzeyi yükselebilirLaboratuar testleriyle etkileşimi:Metronidazole treponemayı immobilize eder ve bu nedenle Treponema pallidum immobilizasyon testinde yanlış pozitif sonuç verir.

DOZAJ VE UYGULAMA ŞEKLİ:Amebiasis:Yetişkinler: günde 1.50 g,3 doza bölünerek kullanılır

Çocuklar:30-40 mg/kg/gün,üç doza bölünerek kullanılırHepatik amebiasiste,abse safhasında,metronidazole tedavisi abse drenajı ile birlikte yapılmalıdır.Tedavi ardarda 7 gün süreyle yapılmalıdır.Trichomoniasis:-Kadınlarda (Trichomonal üretrit ve vajinit ),2 gramlık tek doz ( 4 tablet )Partnerde Trichomonas vaginalis enfeksiyonu belirtileri olmasa ve laboratuar testleri pozitif sonuç vermese dahi,eşiyle birlikte tedavi yapılması şarttır.Giardiasis:Yetişkinler:günde 750 mg ila 1g,ardarda 5 gün

Çocuklar: 2-5 yaş: Günlük doz 250 mg ‘dır( 2 ölçek)

5-10 yaş: Günlük doz 375 mg’dır (3 ölçek)

10 -15 yaş :Günlük doz 500 mg’dır (4 ölçek)Non-spesifik vajinit:500 mg günde 2 kez 7 gün süreyle

Partner de beraberinde tedavi edilmelidir.Anaerobik organizmalarla oluşan enfeksiyonların tedavisi:( İlk seçenek veya devam tedavisi olarak)Yetişkinler: 1-1.5 g/gün

Çocuklar:20-30 mg/kg/günCerrahi profilaksisi:Literatürlerde yayınlanmış çalışmalar cerrahi profilaksisi için ideal protokolün belirlenmesine imkan vernenektedir.Metronidazole,enterobacteria’lara karşı etkili bir ilaçla kombine olarak kullanılmalıdır.

8 saatte bir 500 mg, ameliyattan yaklaşık 48 saat önce uygulanmaya başlandığında yeterli etki sağlar.Son doz ameliyattan en geç 12 saat önce verilmelidir.Profilaksinin amacı,ameliyat sırasında gastroentestinal sisteme bakteri inokülasyonununengellenmesi olduğu için post-operatif dönemde ilacın verilmeye devam edilmesinin (en azından oral yoldan verilmesinin) yararı yoktur.

DOZAŞIMISpesifik antidotu yoktur. Semptomatik tedavi yapılmalıdır. İlk saatlerde kusturma e mide yıkama yararlı olabilirSAKLAMA KOŞULLARI:

25°C’ın altındaki oda sıcaklığında, kuru bir yerde ve ışıktan muhafaza ederek saklayınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.TAKTİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI:

FLAGYL % 4 oral süspansiyon : 5 ml’lik ölçeğinde 125 mg metronidazol içeren 120 ml’lik şişelerde

SonSuzluk
07-07-2008, 16:30
Florak® Kapsül


Formülü:
Her kapsülde 20 mg Fluoksetin’e eşdeğer Fluoksetin HCl 22.36 mg ihtiva eder.

Farmakolojik Özellikleri:
Fluoksetin; Oral olarak kullanılan bir antidepresandır. Fluoksetin, trisiklik ve tetrasiklik antidepresanlardan tamamen farklı bir kimyasal yapıya sahiptir. Etkisini nöronlara serotonin geri alınımını inhibe ederek gösterdiği sanılmaktadır. In-vitro olarak muskarinik, histaminerjik, a1 adrenerjik reseptörlere ve beyindeki diğer membran reseptörlerine trisiklik antidepresanlardan daha zayıf olarak bağlanmaktadır. Bu nedenle sedatif ve antikolinerjik tesirleri daha azdır. Kalp üzerinde doğrudan etkisi görülmemiştir. Yemek üzerine alınması biyoyararlılığını etkilemez. Teşhis edilmiş tek aktif metaboliti Norfluoksetin’dir. Fluoksetin’ in eliminasyon yarı ömrü 2-3 gün Norfluoksetin’in ise 7-9 gündür. Bu sürelerin uzun oluşu, uzun süreli kullanımlarda ilacın vücutta birikmesini temin eder. Hayvan deneylerinde Norfluoksetin’ in etkinliğinin Fluoksetin’e eşdeğer olduğu görülmüştür. Fluoksetin’ in sabit bir plazma düzeyine ulaşması için 3-4 hafta süre ile kullanılması gerekmektedir. Fluoksetin ve Norfluoksetin’in yarı ömürlerinin uzun oluşu nedeniyle ilaç, kesildikten birkaç hafta sonra bile organizmada mevcudiyetini korur.
Karaciğer yetmezliğinde Fluoksetin’in itrahı yavaşlayabilir. Siroz mevcudiyetinde maddenin eliminasyon yarı ömrü 7.6 gün, aktif metaboliti Norfluoksetin’ in ise 12 gündür.
Fluoksetin, tek doz olarak uygulandığında böbrek fonksiyonu bozukluğu maddenin farmakokinetiğini etkilemez ancak uzun süreli uygulamalarda madde ve metabolitlerinin birikimi söz konusu olabilir.

Endikasyonları:

Depresyon tedavisinde
endikedir.
Kullanım Şekli ve Dozu:

Erişkinlere;
Başlangıçta günde 1 defa 20 mg olarak verilmesi ve bu dozun sabahları uygulanması tavsiye edilir.
4-5 hafta sonra bir iyiye gidiş saptanamazsa doz arttırılabilir.
20 mg’dan yüksek günlük dozlar ikiye bölünerek sabah ve öğlen iki eşit kısım halinde verilir.
Günlük maksimum doz 80 mg’ı geçmemelidir.
Depresyonun akut safhasında tedavinin birkaç ay veya daha uzun süre sürdürülmesi tavsiye edilir.

SonSuzluk
07-07-2008, 16:30
Floraquin
Floraquin Di-iyodohidroksikinolin 100 mg, 25 vajinal ovül

Antibakteriyel, antifungal. Trikomonal, mikotik, nonspesifik ve karışık vajinit, postklimakterik vajinit ve prurit, postpartum endoservisit tedavisinde kullanılır.

Doz: İki veya daha fazla menstrüel siklus süresince günde 2 tablet vajenin derinliğine yerleştirilir.FORMÜLÜ :

Her tablet 100 mg Di-odohydroxyquinoline içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ :

Floraquin® normal vajen şartlarının yeniden oluşmasını sağlar. Di-iodohydroxyquinoline halojenlenmiş bir hidroksikinolin türevidir. Di-iodohydroxyquinoline protozoasit ve fungusid etkilidir.Floraquin® tabletin formülünde bulunan laktoz, dekstroz anhidr. ve borik asit gibi karbonhidratlar ise vajinada bulunan Döderlein basilleri tarafından kullanılabilir. Böylece vajenin bakteri florasının gelişmesi için uygun bir ortam sağlanmış olur.

ENDİKASYONLARI :

Trikomonas vajinitis, mikotik vajinit, nonspesifik ve karışık vajinit, postklimakterik (senil) vajinit, lökore ve vajinal prurit. Floraquin® onarım için uygun bir ortam ve deodorant bir etki sağlamak için serviksin koterizasyonu veya konizasyonunun ardından ve postpartum endoservitis’de kullanılabilir.

KONTRENDİKASYONLARI :

8-Hydroxyquinoline veya iyot içeren müstahzarlara karşı aşırı duyarlığı olanlar için kontrendikedir.

UYARILAR VE ÖNLEMLER :

Hamilelere uygulanacak tedavide ilacın anne ve fetus üzerinde yaratması muhtemel olan etki ile tedaviden beklenilen sonuç karşılaştırılmalıdır. 8-Hydroxyquinoline’lerle uzun süren yüksek dozajla oral tedavilerde optik neuritis, optik atrofi, periferal nöropati görüldüğü olmuştur. Vajinal kullanıştan sonra bu tesirlerin görüldüğüne dair bir bilgi yoktur.

Hipertiroidizmi olan hastalara dikkatle uygulanmalıdır. İlacın uygulanması tiroid fonksiyon testlerini yanıltabilir.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER :

Floraquin® tedavisinde yan etkiler pek görülmez. Bazen, önceden var olan akıntı tedavinin ilk günlerinde artabilir. Onun için hijyenik bağ kullanılması tavsiye edilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU :

İki veya daha fazla menstrüel siklus süresince günde iki ıslatılmış tablet, yatmadan önce vajenin derinliğine yerleştirilir. Doktor tavsiyesine göre, gerektiğinde veya hijyenik amaçla ılık asit duşlar yapılabilir.

SAKLAMA KOŞULLARI :

30o C’nın altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde ve ambalajında saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ İÇERİĞİ :

Floraquin® vajinal tablet 25 tablet içeren blister ambalaj içinde satışa arz edilmiştir.

Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.

SonSuzluk
07-07-2008, 16:31
Flubest Drajeİndapamid 2.5 mg 20-50 Draje

Antitansif, diüretik. Tansiyon, konjestif kalp yetmezliğine bağlı ödemlerin tedavisinde kullanılır.

Doz: Günde 1 draje ile antitansif, 2 draje ile antitansif ve diüretik etki göstermektedir. Maksimum günlük dozu: 2 draje.
FORMÜLÜ:

Beher drajede 2.5 mg. Indapamid bulunur. Boyar madde:Laque coccine.


FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

Flubest drajenin etken maddesi olan İndapamid antitansif/diüretik etkili bir madde olup indolin sınıfının ilk üyesidir.


Antitansif etki mekanizması tam olarak bilinmemekle birlikte, renal ve ekstra renal etkiler sonucu ortaya çıkmaktadır. (Periferal vasküler rezistansın azalması ve vasküler aktivitenin normale dönmesi gibi). Diüretik etkinin antitansif etkiye katkısı fazla değildir. Zira efektif diüretik doza varılmadan antihipertansif etki ortaya çıkmaktadır. İndapamid diüretik etkisini distal tübülde su ve elektrolit reabsorbsiyonunu inhibe ederek gösterir.


Verilen dozun %70’i idrarla, kalanı gastrointestinal yoldan, büyük kısmı metabolitleri halinde olmak üzere atılır. Plazma yarı ömrü 14 saat kadardır.


ENDİKASYONLARI:

Flubest draje, tek başına ya da diğer antihipertansiflerle birlikte hipertansiyon tedavisinde kullanılır. Ayrıca konjestif kalp yetmezliğine bağlı olarak görülen su ve tuz retansiyonuna (ödem) karşı da endikedir.


KONTRENDİKASYONLARI:

Anüride kullanılmaz. Ayrıca indapamid ya da diğer sülfonamid türevi ilaçlara aşırı duyarlığı bilinen kişilerde kontrendikedir.


YAN ETKİLERİ:

Pek çoğu hafif ve geçici olmak üzere, baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, kas krampları, el ve ayak uçlarında uyuşma, sinirlilik ve ajitasyondur. Ayrıca bazı gastrointestinal bozukluklar, ciltte alerjik reaksiyonlar, özellikle diabetiklerde hiperglisemi, bazı hastalarda hiperürisemi ve gut ataklarına, keza elektrolit dengesizliklerine neden olabilir.


UYARILAR:

Hipokalemi ve diğer elektrolit dengesizliklerine yol açabileceğinden özellikle kardiyak aritmisi olan ya da kalp glikozitleri kullanan hastalarda serum elektrolit düzeyleri uygun aralıklarla ölçülmelidir.

Ayrıca hipokalemi, hiponatremi, hipokloremik alkaloz gibi durumlarda ortaya çıkabilecek klinik belirtiler (ağız kuruluğu, susama, halsizlik, yorgunluk, uyuşukluk, kas ağrıları, hipotansiyon, oligüri, taşikardi, gastrointestinal rahatsızlıklar gibi) dikkatle izlenmelidir.

Serum elektrolit düzeylerinin tayini özellikle fazla miktarda kusan ya da parenteral sıvı tedavisi yapılan kişilerde, elektrolit dengesizliği bulunan hastalarda (kalp yetmezliği, böbrek hastalığı veya sirozu olanlarda) ve tuzsuz diyet uygulayanlarda önem taşır. Flubest, serum ürik asit düzeyini yükseltir (ortalama 1mg/100 ml). Bu nedenle serum ürik asit düzeyleri sık sık belirlenmelidir.

Diğer tiazidler gibi böbrek hastalıklarında dikkatle kullanılmalı, tedavi süresince böbrek fonksiyon testleri yapılmalıdır.

Aynı şekilde karaciğer yetmezliği veya ilerleyen karaciğer hastalığı olanlarda, su ve elektrolit dengesindeki küçük değişmeler dahi hepatik komaya neden olabileceğinden çok dikkatle kullanılmalıdır.

Flubest latent diabeti belirgin hale getirebilir. Keza diabetiklerin insülin gereksinimini değiştirebilir. Bu nedenle Flubest tedavisi sırasında bu gibi hastaların serum glikoz düzeyleri sık sık kontrol edilmelidir.

Lityum renal klirensini azaltıp toksitesini arttıracağından, lityum tuzlarıyla birlikte kullanılmamalıdır.

Hamilelerde mutlak gerekmedikçe kullanılmamalıdır. Emziren annelerde kullanımı gerekliyse emzirmeye son verilmelidir.


DOZAJ VE KULLANIM ŞEKLİ:

Hipertansiyon ve konjestif kalp yetmezliğiyle birlikte görülen ödemlerde başlangıç dozu sabahları alınan tek drajedir. (2.5 mg). Eğer ödem tedavisinde 1 hafta, hipertansiyon tedavisinde 4 hafta sonunda yeterli cevap alınmamışsa doz günde 5 mg’a (bir defada 2 draje) çıkarılabilir. Eğer yeterli antihipertansif cevap yine de alınamazsa, Flubest diğer antihipertansif bir ilaçla, kan basıncı kontrol altında tutularak kombine edilebilir. Tedaviye eklenen diğer antihipertansifin dozunun, başlangıçta önerilen dozun yarısı kadar olması önerilir.


AŞIRI DOZ VE TEDAVİSİ:

Yüksek dozla ortaya çıkan belirtiler bulantı, kusma, halsizlik, gastrointestinal bozukluklar ve elektrolit dengesi değişiklikleridir. Ağır vakalarda, hipotansiyon ve solunum depresyonu görülebilir. Böyle durumlarda solunum ve kalp fonksiyonları desteklenmelidir. Spesifik bir antidotu yoktur. Midenin boşaltılması ve yıkanması, sonra da su ve elektrolit dengesinin yeniden temini yoluna gidilmelidir. Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.

SonSuzluk
07-07-2008, 16:32
FLUZOLE® 150 mg KAPSÜL

FORMÜL : Bir Kapsülde :

Flukonazol..............150 mg

Boyar Maddeler : Titandioksit, Eritrosin, İndigotin, Tartrazin

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ :

Farmakodinamik Özellikleri :

Flukonazol, yeni bir triazol sınıfı antimikotik olup fungal sterol sentezinin güçlü ve spesifik bir inhibitörüdür.

Farmakokinetik Özellikleri :

Flukonazol gastro-intestinal trakt tarafından tamamen absorbe olur ve sistemik biyoyararlılığı % 90'ın üzerindedir. Plazma zirve konsantrasyonlarına yaklaşık 0.5-1.5 saat sonra ulaşılır ve eliminasyon yarılanma ömrü 25 saat civarındadır. Flukonazol plazma proteinlerine % 11-12 civarında bağlanır ve vücut doku sıvılarına çok iyi penetre olur. Flukonazol'un çok az bir kısmı metabolitlerine dönüşür ve verilen dozun % 70'i değişmeden idrar yolu ile atılır. İlacın renal klerensi (0.27 + 0.1 ml/dk/kg) direkt olarak glomerular filtrasyon hızıyla orantılıdır.

ENDİKASYONLARI :

Akut veya tekrarlayan vajinal kandidiyazis tedavisinde endikedir.

KONTRENDİKASYONLARI :

Flukonazol'e veya buna benzer triazollere karşı aşırı hassasiyeti olan hastalarda kullanılmamalıdır.

UYARILAR/ÖNLEMLER :

Karaciğer yetersizliğinde dikkatli olunması gerekir. Ayrıca bileşiminde boyar madde olarak yer alan Tartrazin nedeniyle aşırı duyarlılık reaksiyonları görülebilir.

Hamilelikte kullanım : Her ne kadar hamilelik döneminde Flukonazol gereksinimi çok az olsa da, beklenen faydanın fetüse muhtemel riskinden ağır bastığı durumlar dışında ilaç hamilelikte kullanılmamalıdır. Hamilelik kategorisi C’dir.

Laktasyon döneminde kullanım : Flukonazol, anne sütüne, plazmadakine benzer konsantrasyonlarda geçer, dolayısıyla emziren annelerde ilaç kullanılmamalıdır.

Çocuklarda kullanım : 16 yaşın altındaki çocuklarda Flukonazol kullanımına ait mevcut veriler sınırlıdır. Antifungal tedavinin mutlak zorunlu olduğu ve alternatif antifungal ajanların bulunmadığı durumlar dışında çocuklarda kullanımı tavsiye edilmez.

- Makine veya araba kullanan kişilerde ilacın kullanma kabiliyetine herhangi bir etkisi görülmemiştir.


YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER :

Flukonazol genellikle iyi tolere edilir. Flukonazol'ün en sık görülen yan etkileri gastrointestinal sisteme ait olup; bulantı, kusma, karın ağrısı, diyaredir. Deride kaşıntı, başağrısı, kuvvetten düşme ve başdönmesi görülebilir. Hepatik enzimleri değiştirdiği gözlenmiştir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ :

Flukonazol kullanımı sırasında tespit edilen ilaç etkileşimleri şunlardır :

Flukonazol'ün Varfarin kullanan sağlıklı erkeklerde protrombin zamanını uzattığı gözlenmiştir. Flukonazol kumarin tipi antikoagulanlar ile birlikte kullanımı sırasında protrombin zamanı dikkatle gözlenmelidir. Flukonazol'ün sağlıklı gönüllülerde beraberce kullanılan Sülfonilürelerin (Klorpropamid, Glibenklamid, Glipizid, Tolbutamid) serum yarılanma ömürlerini uzattığı gözlenmiştir. Bu ilaçlar Flukonazol ile birlikte kullanılabilir ancak bir hipoglisemik atak ihtimali göz önünde tutulmalıdır.

Flukonazol ile beraberce tekrarlayan dozlarda hidroklortiazid verilmesi Flukonazol plazma seviyelerini % 40 civarında arttırmıştır.

Flukonazol ve Fenitoinin birlikte kullanımı sırasında Fenitoin plazma seviyeleri klinik olarak anlamlı derecede yükselir. Eğer iki ilaç beraber kullanılabilecek ise Fenitoin dozu ayarlanmalıdır.

Rifampisin, Flukonazol'ün eliminasyon yarılanma ömrünü azalttığından Rifampisin ile birlikte kullanımı sırasında Fluzole dozunda bir yükseltme düşünülmelidir.

Flukonazol, Teofilinin ortalama plazma klerensi hızında azalmaya yol açtığından yüksek dozda Teofilin kullanan hastalarda Teofilin toksisitesi bulguları izlenmelidir.

Alınan gıdalar, Simetidin, antiasidler, Flukonazol'ün emilmesinde klinik olarak bir azalmaya sebep olmamaktadır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU :

Vajinal kandidiyaziste Fluzole 150 mg tek doz oral olarak uygulanır. Tekrarlayan vajinal kandidiyazis insidansını azaltmak için ayda 1 kez 150 mg’lık tek doz kullanılabilir. Tedavi süresi kişiye göre değişmekle birlikte, 4-12 ay arasıdır. Bazı hastalarda daha sık uygulama gerekebilir.

DOZ AŞIMI VE TEDBİRLERİ :

Aşırı doz durumunda semptomatik tedavi (destekleyici tedavi ve mide yıkaması) yeterli olabilir. Flukonazol büyük oranda idrarla elimine edilir. 3 saatlik bir hemodiyaliz seansı plazma seviyelerini % 50 civarında düşürür.


SAKLAMA KOŞULLARI :

Çocukların ulaşamayacakları yerlerde, ambalajında ve 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Işıktan ve rutubetten koruyunuz.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI :

Fluzole 150 mg Kapsül, 1 kapsüllük blister ambalajda.

Piyasada mevcut diğer farmasötik dozaj şekilleri :

Fluzole 50 mg Kapsül, 7 kapsüllük blister ambalajda.

Fluzole 100 mg Kapsül, 7 kapsüllük blister ambalajda.

Fluzole 150 mg Kapsül, (Dermatolojik kullanım için antimikotik) 2 kapsüllük blister ambalajda.

SonSuzluk
07-07-2008, 16:33
Forza
Forza Parasetamol 250 mg Oksolamin sitrat 100 mg Klorfeniramin maleat 2 mg Fenilefrin HCl 5 mg 30 Tablet

Antigribal. Soğuk algınlığı, nezle, grip gibi üst solunum yollarının non-spesifik enfeksiyonlarının semptomatik tedavisinde kullanılır.

Doz: Erişkinlerde günde 3 kez 1-2 tablet, 6-12 yaş arası günde 3 kez 1 tablet, 12 yaş üstündekilere erişkin dozu verilebilir.FORMÜLÜ :

Her tablet;

Parasetamol....................................... ............... 250 mg

Oksolamin sitrat ............................................... 100 mg

Klorfeniramin maleat ......................................... 2 mg

Fenilefrin HCl ................................................. 5 mg içerir.


FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ :

Farmakodinami: Parasetamol, ağrı kesici ve ateş düşürücü etkiye sahiptir.

Oksolamin sitrat, periferik olarak etkisini gösterir. Öksürük kesici (antitüssif), analjezik ve antienflamatuar etkilidir.

Klorfeniramin maleat, antihistaminik ve antisekretuar etkisiyle, soğuk algınlığının sebep olduğu, hastayı rahatsız edici bir semptom olan burun akması, burun tıkanıklığı gibi durumları ortadan kaldırır. Sekresyonun azalması, öksürüğün daha az meydana gelmesini sağlar, böylece hastada solunum normale döner ve rahatlar. Yine sekresyonun sebep olduğu, burun kenarlarındaki tahriş ve kızarıklık da ortadan kalkar.

Fenilefrin HCl, vazokonstriktör özelliği ile dekonjestan etki gösterir. Üst solunum yolu mukozasındaki (nazofarenks, burun v.b) konjesyonu giderir. Burun tıkanıklığı, sinüs dolgunluğu semptomlarını hafifletir.

Farmakokinetik:

Parasetamol oral yolla alındıktan sonra, gastrointestinal sistemden tamama yakın oranda emilir. Etkisi 15-20 dk içinde görülür ve 2-3 saat sürer. Alındıktan 30-90 dk sonra pik plazma seviyesine ulaşır. Plazma proteinlerine % 25 oranında bağlanır. Plazma yarı ömrü 1-3 saattir. Karaciğerde metabolize edilir ve % 80’i glukuronid ve sülfat bileşikleri olarak vücuttan atılır.

Klorfeniramin maleat oral yoldan iyi absorbe olur. Etkisi 15-60 dakikada başlar, 3-6 saatte maksimuma erişir. Plazma proteinlerine % 70 oranında bağlanır. 24 saat içinde metabolitleri şeklinde idrarla atılır.

Fenilefrin HCl, oral alındığında absorbsiyonu değişkendir. Barsak mukozası ve karaciğerde sülfat konjügasyonu ile önemli derecede inaktive edilir. Oral alındığında belirgin derecede presistemik eliminasyona uğrar.

ENDİKASYONLARI :

Forza tablet; soğuk algınlığı, nezle, grip gibi üst solunum yolları enfeksiyonlarının semptomatik tedavisinde endikedir.

KONTRENDİKASYONLARI :

Bileşimindeki maddelere karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen kişilerde kullanımı kontrendikedir. Ağır karaciğer ve böbrek yetmezliği, hipertiroidi, prostat hipertrofisi, mesane çıkışında obstrüksiyon, dar açılı glokom, akut astım, hipertansiyon, kardiyak aritmi, iskemik kalp hastalığı ve serebro vasküler hastalığı olanlarda kullanılmamalıdır.

MAO inhibitörü kullananlara verilmemelidir. Bunlar kesilmiş olsa bile 3 hafta geçmeden kullanılmamalıdır.


UYARILAR VE ÖNLEMLER : Dikkat isteyen makine kullanan kişilerin bu dönem içinde ilacı kullanmamaları önerilir.

Gebelik ve laktasyonda: Gebeliğin ilk üç ayında ve emziren annelerde kullanılmamalıdır.

Klorfeniramin 6 yaşından küçük çocuklarda santral sinir sisteminin paradoksal stimülasyonunu neden olabilir. Geriatrik hastalar antimuskarinik ve vazopressör etkilere daha duyarlı olabilir. Yaşlı hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER :

Duyarlı kişilerde nadiren uyuklama, baş dönmesi, mide yanması, uykusuzluk, asabiyet, ağız kuruluğu, deri döküntüsü, idrar zorluğu, çarpıntı, görmede bulanıklık, iştahsızlık, terleme, taşikardi, kulak çınlaması, fotosensitivite görülebilir. İlacın dozu azaltıldığında veya alımı durdurulduğunda bu etkiler ortadan kalkar.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.


İLAÇ ETKİLEŞMELERİ :

Kronik alkolizm ve hepatotoksik ilaç alanlarda parasetamolün hepatotoksisite riski artabilir. Hepatik enzim indiktörleri (barbitüratlar) primer parasetamol metabolizmasını hızlandırarak klinik etkinliğini azaltabilir.

Alkol, fenatiazinler, trisiklik antidepresanlar; klorfeniramin ile birlikte merkezi sinir sistemi üzerindeki depresan etkiyi artırırlar. Klorfeniraminin antimuskarinik etkisi atropin, amantadin, haloperidol, fenotiazinler, prokainamid, kinidin tarafından artırılır. MAO inhitibörleri, klorfeniraminin antimuskarinik ve merkezi sinir sistemi depresif etkisini fazlalaştırır. Klorfeniramin; sisplatin, paramonosalisilatlar ve vankomisinin ototoksik etkisini maskeleyebilir.

Beta adrenerjik blokör ilaçlar fenilefrinin pressör etkisini arttırabilir.

Diagnostik Test Etkileşmeleri :

Parasetamol alanlarda; Kan şekeri: Glikoz oksidaz/peroksidaz metoduyla olduğundan düşük gözükür. Hekzokinaz / glukoz 6 fosfat dehidrogenaz metoduyla olduğunun aynı gözükür. Serumda ürik asid, fosfatungstat metoduyla olduğundan yüksek gözükür. Bentiromide testi sonuçları geçersizdir. Çünkü, hem parasetamol hem bentiromide, arilamin bileşiğine metabolize olarak bulunan P aminobenzoik asid miktarını etkiler. Nitrosonaftol reaktifi ile yapılan idrarda kalitatif 5-hidroksi indol asetik asit (5HIAA) testi yalancı pozitif sonuç verir. Kantitatif test etkilenmez. Klorfeniramin, allergenlerle yapılan deri histamin testini etkileyerek yalancı negatif sonuç alınmasına yol açar. Test yapılacaksa Forza Tablet, 72 saat önce kesilmelidir. KULLANIM ŞEKLİ VE DOZAJI :

Doktor tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde; Erişkinlerde; günde 3 defa 1-2 tablet; Çocuklarda; 6-12 yaş arasındakilere günde 3 defa 1 tablet, 12 yaşından büyük çocuklara, erişkin dozlarında verilebilir.

DOZAŞIMI VE TEDAVİSİ :

Forza Tablet bilerek veya bilmeyerek aşırı dozda alındığında, hasta kusturulmalı ve/veya mide lavajı yapılmalıdır. Hasta, gözlem altına alınarak semptomatik tedavi uygulanmalıdır.

SonSuzluk
07-07-2008, 16:34
FUROMİD® Tablet


Formülü:
Her tablet 40 mg Furosemid ihtiva eder.

Farmakolojik Özellikleri:

Furosemid;
Hem proksimal ve distal tübüllerde hem de Henle kulpunda sodyum ve klorür reabsorbsiyonunu önleyerek etki gösteren etkin bir diüretiktir.
Proksimal ve distal tübüllerdeki etkisi karbonik anhidraz veya aldosteron üzerindeki inhibisyondan kaynaklanmamaktadır.

FUROMİD;
Oral kullanımdan sonraki 1 saat, İ.V. uygulamadan sonraki 5 dakika içinde diürez sağlar.
Etkinliği oral uygulamalarda 6-8 saat, parenteral uygulamalarda ise 2 saat devam eder.

Endikasyonları:

Konjestif kalp yetmezliği, siroz ve böbrek hastalıklarında (nefrotik sendrom dahil) görülen ödemlerde
Akut pulmoner ödemde,
Hipertansiyonda (tek başına veya bir antihipertansif ile birlikte)
endikedir.
Kullanım Şekli ve Dozu:

ÖDEMDE:
Erişkinlere:
İnisyal oral doz 20-80 mg’ dır (Tek doz halinde).
Bu doz hastanın cevabına göre 6-8 saat sonra tekrarlanabilir ve yeterli cevap alınana kadar 6-8 saatte bir, bir önceki doz 20-40 mg arttırılarak etkin doz saptanır.
Tedavi bu doz günde 1 veya 2 defa (Ör: Sabah 8 ve öğleden sonra 2’ de) verilerek sürdürülür.
Ağır vakalarda günlük doz 600 mg’ a kadar, dikkatle arttırılabilmektedir.

Bebekler ve Çocuklara:
İnisyal oral doz, vücut ağırlığının her kg’ı için 2 mg’dır. (Örneğin 5 kg’lık bir çocuğa 5 x 2 = 10mg) ve tek doz halinde verilir.
Eğer sağlanan cevap yetersizse, her 6-8 saatte bir, bir önceki doz 1-2 mg arttırılarak etkin doz saptanır.
6 mg/kg’dan yüksek dozlar tavsiye edilmez.

HİPERTANSİYONDA:
Erişkinlere:
İnisyal oral doz günde 2 defa 40 mg’ dır.
Yeterli cevap alınamazsa, tedaviye bir diğer antihipertansif ilaç eklenmelidir. Bu durumda kan basıncı yakından takip edilmelidir. Diğer antihipertansiflerle tedavi olanlara, bu ilaçların yanı sıra Furosemid de verilmeye başlandığında, antihipertansiflerin dozu en az % 50 oranında azaltılmalı, gereğinde tamamen kesilmelidir.